Digitális forradalom
    Sajtószemle és kereskedelmi információk után elérkezettnek látjuk
  az időt, hogy mélyrehatóbban ismertessük az új hangátviteli technika
  lényegét. Cikkünk szerzője a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat műszaki
  igazgatója. A hangmérnökök az út első felét úgyszólván már az egész
  világon megtették: sikerrel digitalizálták a stúdiótechnikát. Ennek
  eredménye az úgynevezett hibrid-lemez is, amelynek programját már
  digitális  módszerrel rögzítik, noha maga a lemez még a régi.
  (Változatlanul  kíváncsian  várjuk az első magyar hibrid-lemezt,
  Csajkovszkij és Dvorák vonós szerenádját, a Liszt Ferenc Kamarazenekar
  előadásában...)


                   *

    A hetvenes években a hanglemeztechnika általános és folytonos
  minőségi fejlődését nem számítva, négy "avantgard" fejlesztési irány
  jelentkezett. Ezek hozzávetőleges időrendi sorrendben a következők
  voltak: a kvadrofónia; a direkt vágás; a digitális hangfelvétel; a
  digitális hanglemez. A lemezgyűjtőkig, hanglemezen az első három
  jutott el, a digitális hanglemezt eddig csak kiállításon csodálhattuk
  meg.
    A kvadrofónia tíz évvel ezelőtt sok szakember és lemezrajongó
  fantáziáját  mozgatta meg, de az utolsó néhány évben csendesen
  jobblétre szenderült. (Lehet, hogy csak Csipkerózsika-álmát alussza?)
  A direkt vágással készült hanglemezek szórványosan, de folyamatosan ma
  is készülnek. Általános elterjedésük egyetlen akadálya az, hogy
  gyártástechnikai okokból csak korlátozott számú hanglemezt lehet
  készíteni egy előadásról.
    Az első digitális hangfelvételek konvencionális hanglemezen 1975
  körül jelentek meg, azonban ilyeneket az első években csak azok a
  cégek adtak ki, amelyek képesek voltak saját erőből megkonstruálni és
  elkészíteni az ehhez szükséges digitális hangrögzítő berendezéseket.
  Az új piaci igényre néhány amerikai készülékgyár mellett főleg a japán
  elektronikai ipar figyelt fel; igen intenzív fejlesztő munka nyomán ez
  évben már a kereskedelmi forgalomban is megjelentek azok a digitális
  stúdiómagnók,  amelyek  műszaki paramétereikkel forradalmasítják a
  hangrögzítés technikáját.
    Nagyon egyoldalú volna azt feltételezni, hogy ez az új technika
  kizárólag a hangminőség javítása érdekében fog elterjedni. A digitális
  hangtechnika csak része annak az óriási fejlődésnek, amelynek a
  nyolcvanas években a félvezető integrált áramkörök bonyolultsági
  fokának növekedése következtében részesei leszünk. Ez az a momentum,
  ami miatt a bevezető elején említett négy irányzat "nincs egy
  súlycsoportban",  és  ami miatt a digitális hangtechnika minden
  technikai érdeklődésű ember megkülönböztetett figyelmét érdemli.
    Mi az, ami a digitális hangtechnika kifejlesztésének technikai
  feltételeit  napjainkra  megteremtette?  A  legfontosabbak:  az
  információelmélet eredményei; a számítás- és adattároló technika
  tapasztalatai;  a  félvezető  technika  -  a már említett nagy
  bonyolultsági fokú áramköreivel, egyre precízebb analóg-digitál és
  digitál-analóg átalakítóival. Külön ki kell emelni, hogy a digitális
  hang- (vagy kép) magnó nem azonos a számítástechnika mágnesszalagos
  adattárolóival.  Sok  mindent felhasznált az adattároló technika
  területéről, de azóta már önálló technikává fejlődött, és (életének
  első hat évében) műszaki paramétereivel, pl. az egységnyi felületen
  rögzített információ mennyiségével, vagy a hibajavítás módszereivel
  messze maga mögött hagyta idősebb bátyjának teljesítményét.

  A mintavételezés

    A "digitális" szó a számszerűségre utal. A folyamatos jelet a
  jelből vett minták számértékét ábrázoló kóddal helyettesítjük. Innen a
  másik megnevezés: PCM (Pulse Code Modulation) jelrögzítés. Maga az elv
  nem új. A nagytávolságú távbeszélő-hálózatok már az ötvenes évek óta
  használják beszédátvitel céljára a PCM technikát, a jó minőségű zenei
  átvitel technikai feltételei azonban csak a közelmúltban értek meg.
    Mi tehát a PCM jelátvitel elve? Az információelmélet szerint egy
  folyamatos jelet tetszőleges pontossággal továbbíthatunk, ha nem magát
  a jelet, hanem elegendő sűrűn vett mintáit visszük át. A mintavétel
  sűrűségét  mintavételi  frekvenciának  nevezzük.  Elméletileg a
  mintavételi frekvenciát az átvinni kívánt jel legnagyobb frekvenciájú
  összetevőjének  kétszeresére  kell választani, gyakorlati okokból
  azonban 2,2-2,5-szörösre választják. Ma a különböző berendezésekben
  még igen sokféle mintavételi frekvenciát használnak, de valószínű,
  hogy nagyobb jelentősége a későbbiekben már csak az alábbi háromnak
  lesz:

  rádió-műsorátvitel - 32 kHz,
  forgófejes magnó - 44,1 kHz,
  állófejes magnó - 50,4 kHz.

    A következő lépésben az analóg-digitál átalakító áramkör leméri a
  minta nagyságát és egy avval arányos bináris (kettes alapú) számnak a
  kódját  állítja  elő.  Ezt  a  kódjelet visszük tovább illetve
  kisebb-nagyobb előkészítés után ezt rögzítjük a mágnesszalagon.
    Kövessük  végig  ezt  az 1. ábrán. Az ábra felső részében
  felrajzoltunk egy időben folyamatosan változó jelet. Jelenleg használt
  berendezéseinkben ezt a jelet igyekszünk a lehető leghívebben követni:
  átvinni  vagy  rögzíteni. Ezért (a különféle célból alkalmazott
  korrekciók hatását elhanyagolva) a mikrofon előtti hangnyomást, az
  erősítő villamos jelét, a magnószalag mágnesezését vagy a hanglemez
  barázdájának kitérését is ugyanolyon alakú görbével ábrázolhatjuk.
  Erre  való  utalással  a  hangátvitel jelenlegi formáját analóg
  technikának nevezzük.
    A folyamatos jelből a mintavételi frekvenciával meghatározott
  sűrűséggel, egyenletes időközökben mintát veszünk, ezt a vastagon
  kihúzott függőlegesek ábrázolják. Mérjük le az egyes minták nagyságát
  és kerekítsük a kapott számot a legközelebbi egész számra. Az ábrában
  feltüntettük a minták nagyságát megadó decimális és bináris egész
  számot. A bináris számokat a berendezésekben két állapotú jelekkel
  ábrázoljuk, illetve visszük át. Digitális áramkörökben leggyakrabban a
  0-nak 0 Volt, az 1-nek 5 Volt felel meg, a mágnesszalagon a 0-nak az
  egyik irányú, az 1-nek a másik irányú mágneses irányt feleltethetjük
  meg. Ennek az elvnek megfelelően a mintákat megadó számok sorát az
  ábra alján látható villamos vagy mágneses jel ábrázolja.
    Mi az előnye az ilyen jelátvitelnek? A legkiemelkedőbb előny az,
  hogy a rendszer nem érzékeny a jel kisebb-nagyobb pontatlanságaira. Ha
  a magasabb szint 5 Volt helyett csak 4 Volt (20% eltérés!) azért még
  jól meg lehet különböztetni a 0 volttól - még akkor is, ha 0 Volt
  helyett viszont 1 Volt érkezik.
    Az ábrából jól látszik, hogy a viszonylag egyszerű analóg jel
  átviteléhez lényegesen sűrűbb váltakozású digitális jelre van szükség.
  Ez utóbbinak sűrűsége nyilván függ a korábban már tárgyalt mintavételi
  frekvenciától, de függ a bináris számok ábrázolására fenntartott
  helyiértékek számától is.
    A digitális technikában a helyiértékek számát bitekben adjuk meg.
  A bit fontos információelméleti fogalom: az információ egysége. Itt
  nincs helyünk részletesen kifejteni e fogalom tartalmát, elég ha
  annyit jegyzünk meg, egy bináris szám annyi bit hosszúságú, ahány
  helyiértéket  tartalmaz. A bináris számok tárolására fenntartott
  tartományt szónak nevezzük. Eszerint tehát az 1. ábrán négy bit
  hosszúságú szavakat biztosítottunk a bináris számok elhelyezésére. Úgy
  is mondhatjuk, hogy a rendszer felbontása négy bites.
    Sok ez, vagy kevés? Attól függ, hogy milyen pontos átvitelt
  akarunk elérni. A négy bites felbontással a 0-15 számok tartományában
  16 szintet tudtunk ábránkon megkülönböztetni. Ez azt jelenti, hogy a
  legnagyobb jelszint tizenhatodánál kisebb különbségeket már nem tudunk
  átvinni. A hangtechnikában azonban már ma is sokkal szigorúbbak a
  követelmények,  hiszen  például  a  jó erősítők jelátvitelének a
  lineáristól való eltérése, a torzítása nem haladja meg az egy
  ezreléket. Könnyű kiszámolni, hogy tíz bit szóhosszúsággal éppen 2
  10=1024  szintet tudunk megkülönböztetni, azaz a hangtechnikában
  legalább tíz, de ennél inkább több bit felbontást kell alkalmazni.
  Amennyiben a célt úgy fogalmazzuk meg, hogy a digitális rendszer
  valamennyi  műszaki paraméterében jobb legyen, mint a jelenlegi
  mikrofonok  és  erősítők,  tehát  gyakorlatilag  ne befolyásolja
  észrevehetően vagy mérhetően a hang minőségét, akkor nyilvánvaló, hogy
  a felbontásnak 10 bitnél nagyobbnak kell lennie.
    Érdemes  egy  másik  átszámítási  móddal is megismerkedni! A
  hangtechnikában  a  dinamikát  decibelben  adjuk meg. Nagyon jó
  közelítéssel egy bitnek 6 dB felel meg.
    A következő táblázatban összefoglaljuk a digitális készülékek
  közelmúltban  megjelent  különböző  kategóriájának  felbontását, a
  megkülönböztethető szintek számát és a dinamikát:

  --------------------------------
  Felbontás  Szintek  Dinamika
    bit    száma    dB
  --------------------------------
    12     4096     72
    14    16384     84
    16    65536     96
  --------------------------------

    Az elmúlt két év folyamán mindhárom kategóriában láthattunk
  készülékeket, de elég egyértelműnek látszik, hogy a stúdiótechnika és
  a digitális hanglemez a 16 bites rendszert fogja használni. Ennél
  nagyobb felbontású rendszer ma még nincs a piacon, mivel a legnagyobb
  felbontású 18 bites analóg-digitál átalakító közel ezer dollárba
  kerül. Ennél nagyobb felbontású átalakítót ma még nem is gyártanak.
    Az eddig elmondottak ismeretében számszerűen is meghatározhatjuk a
  digitális hangátvitel információ-sűrűségét: az egy másodperc alatt
  továbbítandó bitek számát.


  

  1. ábra
  Az analóg jel átalakítása PCM-jellé:
  analóg  jel  -  mintavételezés  - számszerűsítés (analóg-digitál
  átalakítás) - PCM-jel


    Egy hangjel digitális átviteléhez szükséges információ-sűrűséget a
  mintavételi frekvenciának és a felbontásnak a szorzata adja. Így a
  leggyengébb   és  a  jelenlegi  legjobb  minőségű  átvitel
  információ-sűrűsége a következő:

  --------------------------------
  Mintaátvételi Fel- Információ-
   frekvencia  bontás  sűrűség
     Hz    bit   bit/s
  --------------------------------
    32000    12   384000
    50400    16   806400
  --------------------------------

    Az információ-sűrűség számértéke egyúttal megadja az átviteli
  csatorna sávszélesség-igényének a nagyságrendjét is. Ezek szerint a
  PCM-hangátvitel digitális szakaszán MHz-nagyságrendű sávszélességre
  van szükség. Nem kell bizonygatni, hogy a digitális hangtechnika
  egészen más konstrukciós elvek szerint épül fel, mint a hagyományos.
  Nézzük például a magnókat.
    Az analóg hangmagnókon a legrövidebb idejű elemi jelnek a 10-15
  kHz-es összetevőt tekinthetjük. Ez a mágnesszalagon az 5-20 mikrométer
  hullámhossznak felel meg. Ha a digitális jel felírásakor egy bit
  elhelyezésére  ugyanekkora  helyet  akarunk  biztosítani, akkor a
  mágnesszalag sebességét a közel százszorosára kell emelni. Az 5-10 m/s
  szalagsebesség  azonban még akkor sem volna szerencsés, ha ezt
  üzembiztosan meg lehetne oldani, hiszen egy 1000 méteres tekercsen
  alig 3 perc volna a műsoridő.
    Ebből a szempontból célszerűbbnek tűnik, ha az elemi jel hosszát
  csökkentjük annyira, amennyire az technikailag kivihető. Ezért a
  digitális berendezésekben a mágnesszalagon és digitális hanglemezen
  egyaránt egy bitet 0,5-1 mikrométer hosszúságú szakaszon helyezzük
  el. Így a szalagsebesség vagy a "barázda" kerületi sebessége 1 m/s
  nagyságrendben lehet.
    Ez azonban sajnos azzal a hátránnyal jár, hogy a rögzített jel
  hatványozottan érzékeny a külső behatásokra. A bevezetőben ugyan azt
  mondtuk,  hogy a digitális technika sokkal érzéketlenebb a jel
  nagyságának ingadozására, mint az analóg technika - de természetesen
  ennek is megvannak a maga határai.
    Gondoljuk csak meg, hogy mi egy ujjlenyomat hatása a mágnesszalag
  lejátszhatóságára. Az ujjlenyomat tulajdonképpen kb. 1 mikrométer
  vastagságú faggyúréteg és kiterjedése legalább 5 mm. A lejátszáskor ez
  a réteg elemeli a mágnesszalagot a fejtől. A stúdióberendezések 3-5 µm
  résméretű fejeiben ettől nem csökken észrevehetően a jel, de a
  digitális berendezések 0,5 µm-es résű fejében már annál inkább. Hamis
  kód keletkezik, rendszerint nem is egy, hanem egy egész sor. Ráadásul,
  ha a berendezés egyszer már elvesztette a szinkronkapcsolatot a
  szalaggal, saját erejéből azt nem képes megtalálni: egy hibasorozat
  után nem tudni, hogy hol végződik az egyik szó és hol kezdődik a
  másik. Nagyon hasonló a hatása a tiszta levegőben is mindig jelenlévő
  és mindenhova lerakódó 1 -10 µm átmérőjű porszemeknek is.
    Ezért az üzembiztonság (vagy egyáltalán az üzemképesség) érdekében
  a hasznos, informatív jeleken kívül egy sor segédjelet is rögzítünk. E
  segédjeleket redundáns jeleknek, tartalmukat redundanciának nevezzük.
    A digitális kódszavakat bizonyos rendszerbe foglalva rögzítjük
  (vagy továbbítjuk). Nyolc-tizenhat kódszóból blokkot képeznek és
  legtöbbször néhányszáz blokkból csoportot alkotnak, amelynek elején
  vezérlő blokkot találunk. A bitek, kódszavak, blokkok, csoportok
  rendjét összefoglalóan formátumnak nevezik.
    Egységes formátumról ma még nem beszélhetünk, de valamennyi
  formátum a következő kódjelekből tevődik össze:

  Hangkódok
  Hibaészlelő kódok
  Hibajavító kódok
  Időkód
  Szinkron jelek (digitális; video)
  Felvételi korrekció kódja
  Másolás tiltás
  (stb.)

    A ma ismert digitális hangrögzítőkben a redundancia a hangkódok
  számának  100-200%-át  is  elérheti,  és  a készülékek legalább
  kétcsatornásak. Így az információ-sűrűségük lényegesen több, mint az
  egy csatorna "nettó" információ-sűrűsége. Egy 50,4 kHz-es mintavételi
  frekvenciájú, 16 bit felbontású, 150% redundanciát tartalmazó sztereó
  PCM-magnó információ-sűrűsége:


  


    Ha  igaz  az,  hogy  az  információ-sűrűség  a sávszélesség
  nagyságrendjét is meghatározza, akkor ez a 4 MHz-es sávszélesség
  közelebb  van  a  televízió 3-5 MHz-es sávszélességéhez, mint a
  hangtechnikában eddig megszokott frekvenciákhoz. Ez nem üres hasonlat,
  hanem egy fontos felismerés. Azok a berendezések, amelyek analóg
  képjelátvitelre alkalmasak, potenciálisan tartalmazzák a digitális
  hangátvitel lehetőségét.
    Ezt a potenciális lehetőséget többféleképpen lehet kihasználni. A
  képlemez  és  a  lejátszófej  külméreteiben azonos lehet a PCM
  hanglemezzel és lejátszófejjel, csak a lemezen levő jel és az
  elektronikus áramkörök fognak különbözni egymástól. Elvileg semmi
  akadálya  nincs,  hogy  egy  lejátszó  berendezés mindkét lemez
  lejátszásához szükséges áramkörökkel el legyen látva, de ez még a
  (talán nem is olyan távoli) jövő lemeze...
    Vajon használhatjuk-e a képmagnót PCM-hang rögzítésére? Ennek
  sincs akadálya, csak a képmagnó "ne vegye észre". Az magnó ugyanis
  csak  olyan  jeleket  képes  rögzíteni,  amelyek  tartalmazzák a
  televíziótechnikában nélkülözhetetlen sor- és képszinkron jeleket. A
  fényességjel alakja akármilyen lehet. Tehát készíteni kell egy olyan,
  úgynevezett PCM-processzort, amely előállítja a video-szinkronjeleket
  (ne tévesszük össze a digitális szinkronjelekkel), és a fényességjel
  helyén  egy megfelelő, a videojelhez illeszkedő blokkformátummal
  elhelyezi a redundanciát is tartalmazó PCM-jeleket.

  A hibajavítás

    Az  előzőekben  már utaltunk arra, hogy a PCM hangrögzítés
  biztonságát  csak  hatékony hibajavítási képességekkel rendelkező
  rendszer tudja garantálni. A számítástechnikában a rögzítő közeg
  nagyobb sebessége, a felírás és kiolvasás ismételhetősége és az elemi
  jelnek a nagyobb méretei miatt avval is megelégszünk, ha egy blokkon
  belül csak néhány hibás bit javítására képes a rendszer. A PCM
  berendezések hibajavító rendszerétől elvárjuk, hogy hibacsomó - azaz
  10-100 kódszó kimaradása - esetén is hibátlanul reprodukálni tudja a
  kimaradt információt.
    A  hibajavítás  lényegét  röviden  a  következőkben  lehet
  összefoglalni. Egy blokkon belül csak annyi hibát tudunk kijavítani,
  ahány hibajavító kódszót a blokkhoz hozzáfűztünk. A mai berendezések
  blokkonként  két  hibajavító kódnál többet nem használnak. Ezek
  ugyanolyan hosszúak, mint az eredeti kódszavak, tehát 12, 14 vagy 16
  bitesek.
    A hibajavító kódszavak képzésére az információelmélet speciális
  matematikai-logikai  módszereket  dolgozott  ki (például modulo n
  algebra, polinom algebra), de ezek ismertetése túl messzire vezetne.
  Az  egyszerűség kedvéért itt csak a közönséges algebrát fogjuk
  használni.
    Alkosson egy blokkot hat adat: három egymás utáni adat a bal (B0,
  B1, B2), és ezek párjai a jobb (J0, J1, J2) csatornából. Adjuk össze
  ezeket az adatokat és jelöljük ezt a hibajavító kódot P0-val:

  P0 = B0+B1+B2+J0+J1+J2

    A második hibajavító kódot valamilyen más kombinációval kell
  képezni. Például lehet úgy, hogy minden második összeadás helyett
  kivonást írunk:

  Q0 = B0-B1+B2-J0+J1-J2

    Ez a módszer a valóságban azért nem használható, mivel így a
  hibajavító kódok ábrázolására a 16 bit nem mindig lenne elegendő, de
  ezt most hagyjuk figyelmen kívül. A teljes blokk eszerint már nyolc
  kódjelet tartalmaz és a következőképpen néz ki:

  B0 J0 B1 J1 B2 J2 P0 Q0

    A rögzítés előtt azonban e blokk szavait nem egymásután, hanem
  egymástól távol helyezzük el, összekeverjük a megelőző és az ezután
  következő blokkok kódszavaival. Pl. az előző számban már megemlített
  SONY PCM 100 típusú készülékben a rögzített blokkokban a kódszavak a
  következő sorrendben vannak elhelyezve:


  


    Az ábrán kiemeltük az első három adatpár és a hozzájuk tartozó P0,
  Q0 hibajavító kódok helyzetét és a későbbiek szempontjából érdektelen
  adatok helyét csak jeleztük. Jól látszik, hogy a blokkok hossza egy
  további hibajelző kódszóval, a CRC (Cyclic Redudancy Code) kóddal
  növekedett. Így egy blokk hat informatív, illetve három redundáns,
  hibajavító és jelző kódot tartalmaz. Az időben egymáshoz tartozó
  kódszavak megtartották a blokkban elfoglalt sorszámukat, de egymást
  tizenhat blokknyi távolságra követik.
    Tételezzük fel, hogy a 32. rögzített blokk valamilyen hibát
  tartalmaz. A hiba lehet egyetlen bit vagy akár több szóra is
  terjedhet, beleértve a hibajavító és jelző kódokat is. A blokk hibája
  a hozzátartozó CRC 32 hibaészlelő kóddal megállapítható. Természetesen
  az ellenőrzés csak azt mutatja ki, hogy a blokk hibás. Azt, hogy a
  hiba milyen méretű, ebből nem lehet megállapítani. Ezért az áramkör
  hibásnak tekinti a blokkban elhelyezkedő valamennyi adatot, így többek
  között a bennünket közelebbről érdeklő B1 adatot is. Ez azonban nem
  jelent  katasztrofális meghibásodást, mert a kiolvasott adatokat
  visszarendezve az eredeti sorrendbe:

  B0 J0 X J1 B2 J2 P0 Q0

    a  hiányzó  B1 adatot kiszámíthatjuk a P0 felhasználásával.
  (Hipotetikus  rendszerünkben a P0-ból ki kell vonni a hibátlan
  informatív adatok összegét.)
    Még hét másik blokkban keletkezett más-más helyen hiba (B96, J48
  stb.), de az öt hiányzó informatív adat a saját hibajavító kódjával
  hasonlóan javítható, a hibás P192 hibajavító kódra pedig úgy sincs
  szükség, mivel visszarendezés után a saját adatai hibátlanok.
    Mi történik, ha a 33. blokk is tartalmaz hibát? A visszarendezés
  után a B0-Q0 blokkban további hiba nem jelentkezik. Belátható, hogy a
  33. blokk hiányzó adatai (a hiba miatt ennek a blokknak is minden
  adatát töröltük) a visszarendezés után már csak egyedi hibák, és a
  visszarendezett blokk P hibajavító kódjával hibamentesen javíthatók.
  Legalább 17 blokknak kell ahhoz sérülni (de a 32-nek és a 48-nak
  feltétlenül), hogy fenti kiszemelt blokkunkban két hiba keletkezzék. A
  két hibát, mindkét hibajavító kód felhasználásával, a kétismeretlenes
  egyenletrendszerek  mintájára  lehet  meghatározni  és hibátlanul
  javítani.
    Az adatok fent leírt keverését a csomókban jelentkező hibák
  szétszórása céljából az angol szakirodalom interleaving technikának
  nevezi.
    Fentiek alapján tizenhat hiányzó blokk, vagyis 96 hiányzó adat
  azaz 1 ms kiesés esetén egyszeres hibajavítással, 2 ms kiesésnél (192
  hiányzó adat!) kettős hibajavítással az eredeti információ hiba nélkül
  helyreállítható.
    Ha a kiesés ennél nagyobb, de a hiányzó adatok szomszédjai a
  visszarendezés után hibátlannak bizonyulnak, akkor még mindig lehet
  interpolációval, a szomszéd adatok számtani átlagával helyettesíteni a
  hiányzó adatot. Ilyenkor átmenetileg a sávszélesség a felére csökken,
  szórványos előfordulása nem hallható meg.
    Még több hiba esetén a berendezések automatikusan némítják a
  kimenetet, a készülék elhallgat. A hibajavítás jellegéről (javítás,
  interpoláció)  a  készülékek  előlapján  elhelyezett  fénydiódák
  tájékoztatják a kezelőt.
    A  gyakorlati tapasztalatok szerint a jó állapotban tartott
  készülékeken,  gondosan kezelt szalagok lejátszása közben néhány
  másodpercenként jelentkezik kódhiba, de ezt a készülékek hibátlanul
  javítják.  A  hibajavítás  hatékonyságára  jellemző,  hogy ilyen
  hibasűrűséggel a javíthatatlan hibák előfordulásának valószínűsége
  évszázadonként egy(!). (No persze ezt még nem volt idő a gyakorlatban
  is  ellenőrizni.)  Másodpercenként  legalább  száz  hibának kell
  előfordulnia ahhoz, hogy óránként legalább egyszer interpolációra
  legyen szükség.
    Normális körülmények között a némítást jelző fénydióda csak a
  felvétel elején és végén villan fel. Így a PCM-magnókon a felvétel
  indításának és kikapcsolásának zörejeit egyáltalán nem lehet hallani.

  Az időkód

    A sokféle redundáns segédkód közül legérdekesebb talán az időkód
  feladata. Ez nem teljesen új fogalom, a film- és videotechnika már
  régóta alkalmazza a kép- és hangberendezések szinkronfuttatásának
  vezérlésére.
    Az időkódot a felvevő berendezésben az időkód-generátor állítja
  elő. A generátor másodpercenként huszonötször képzi az indítás óta
  eltelt időtartam hosszát századmásodperc pontossággal, és azt vagy
  külön mágnescsíkra írja fel, vagy megfelelő helyen a PCM-jelek közé
  iktatja.  Az időkód segítségével a felvétel bármelyik időpontja
  automatikusan  azonosítható.  Felhasználásával  két  kétcsatornás
  berendezés szinkronban járatásával négycsatornás rendszert hozhatunk
  létre. Lehetőség van sokcsatornás berendezések párhuzamos járatására,
  és evvel a csatornaszám szinte korlátlan növelésére. Az időkód
  bebillentyűzésével a készülék automatikusan beállítható a szalag
  megjelölt helyére. Nélkülözhetetlen az időkód a digitális felvételek
  stúdióban történő montírozásánál, összevágásánál is.
    Egyszer majd a digitális lemezek lejátszásakor is az időkód
  közvetlen vagy közvetett felhasználásával fogunk utasítást adni a
  készüléknek, ha a lejátszást nem a műsor elején akarjuk kezdeni.

  A PCM-hangmagnók

    Ma e rendszerek két nagy csoportja van kialakulóban: a mágneses
  rögzítők és a lemeztechnika. Egyelőre a munkamegosztás egyértelmű a
  két csoport között: a mágneses tárolást a stúdiók alkalmazzák, a
  lemeztechnika feladata pedig a nagy sorozatban történő sokszorosítás
  és a közönség, a vevők műsorral való ellátása. Lényeges kiemelni, hogy
  (szemben  a  jelenlegi  helyzettel)  a digitális lemeztechnika a
  hangminőség tekintetében egyenértékű a stúdióberendezésekkel.
    A mágneses rögzítőknek két jellegzetes típusa van: az állófejes és
  a forgófejes berendezések.
    Az állófejes magnó külsőleg alig különbözik analóg elődeitől. A
  futómű,  a  kezelőgombok  gyakorlatilag  azonosak.  A  szalagon
  rendszerint több mágnescsík van, vagy azért, hogy a kétcsatornás
  berendezés szalagsebessége minél kisebb lehessen (jelenleg a legkisebb
  szalagsebesség 38cm/s), vagy azért mivel a berendezés sok (16, 24, 32)
  hangcsatornát rögzít.
    A forgófejes rendszer ferdecsíkos képmagnót használ rögzítésre. A
  képmagnó részére a PCM-processzor állítja elő a videoszabványoknak
  megfelelő pszeudo-videojelet. A proceszzor feladata lejátszáskor a
  videojelből kihámozni a digitális hangkódot.
    Az elektronikus rész lényegesen bonyolultabb, mint a hagyományos
  magnóké. A felvevő és lejátszó csatorna többszáz közepes és nagy
  bonyolultsági fokú integrált áramkört tartalmaz. Mind a felvevő, mint
  a lejátszó áramkörben megtaláljuk a memóriát a digitális kódok
  tárolására. Miért is van erre szükség? A felvételnél két okból:

    1. A hangkódokon kívül a segédkódokat is el kell helyezni a
  mágnesszalagon.  E  segédkódok  és  különösen  (a  forgófejes
  berendezéseknél) a képszinkron jelek rögzítése alatt a folyamatosan
  érkező hangjeleket tárolni kell. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a
  tényleges rögzítés a mintavételi frekvenciánál nagyobb frekvenciával
  történik.
    2. A felírás és tárolás közben esetleg keletkező hibacsomók
  szétszórására  az  adatokat nem a beérkezés sorrendjében, hanem
  meghatározott rend szerint keverve rögzítjük, ezért addig kell tárolni
  az adatokat, míg összegyűlnek az egy blokkba tartozók.

    Lejátszáskor  a  két fenti feladat megfordításához szükséges
  memóriaigényen  kívül  további  memóriaterület  kell:  a  futási
  egyenlőtlenség  miatt  a  lejátszófej  kimenetén  ingadozik  az
  információsebesség. Az analóg magnókon ez hangmagasság-ingadozást
  (nyávogást)  okoz.  A  PCM-berendezésekben  elegendő  számú adat
  tárolásával (pufferolással) a belső órajel ütemében, a beérkezési ütem
  ingadozásától függetlenül, egyenletesen adhatjuk ki a hangkódokat a
  berendezés   kimenetén.   Így   teljesen   megszüntethető a
  hangmagasság-ingadozás.

  Műszaki adatok

    Tekintsük  át a fenti elvek alapján felépített berendezések
  fontosabb műszaki adatait:

  Sávszélesség:                       20-20000 Hz
  A frekvencia-karakterisztika ingadozása:             1 dB
  Dinamika:
   12 bit                             72 dB
   14 bit                             84 dB
   16 bit                             96 dB
  Túlvezérlési tartalék (dinamikán belül):           10-20 dB
  Torzítás (harmonikus):                     0,05 %
  Hangmagasság-ingadozás:                  nem mérhető
  Amplitúdó-ingadozás:                    nem mérhető
  Sztereó áthallás:                     nem mérhető
  Átmásolódás:                        nem mérhető
  Másolási veszteség:                    nem mérhető

    A felsorolt adatok önmagukért beszélnek. Nem lehet azonban eléggé
  hangsúlyozni, hogy a digitális technika a hangminőség javuláson kívül
  olyan lehetőségeket is magában rejt, amelyeket az analóg technika
  egyáltalán nem nyújtott. Ezért arra lehet számítani, hogy előbb-utóbb
  az  egész  stúdiótechnika  (legalábbis  a  zenei  stúdiókban)
  digitalizálódik.  Már fejlesztik azokat a keverő berendezéseket,
  amelyek a hangjelet a mikrofonerősítő kimenetén digitalizálják és
  valamennyi  beavatkozást  (szintszabályozást, hangszínszabályozást,
  zengetést stb.) digitális áramkörökkel hajtanak végre. Mit hall
  mindebből  a  lemezvásárló,  aki egyelőre a digitális felvételt
  konvencionális  analóg lemezen hallgatja? Észrevehető különbségre
  természetesen csak akkor lehet számítani, ha a lánc analóg tagjai, a
  lemezjátszó, az erősítő és a hangszóró kiemelkedően jó minőségűek. Az
  igényesség azonban nem csak a vevő oldalán, hanem a felvétel és a
  gyártás oldalán is elengedhetetlen. A PCM-technika fokozottan kiemeli
  az előadás hangszerkezelési hibáit (helyesebben: nem fedi azokat el),
  ezért a gondos munkát nem csak technikai, hanem művészi szempontból is
  méginkább meg kell követelni, mint eddig.

    Az  eddig meghallgatott lemezeken szerzett tapasztalatok azt
  mutatják, hogy a digitális felvétel a hagyományos hanglemezen is
  észrevehető  javulást  eredményez. Élethűbb a hangszerek hangja;
  különösen a megszólalásuk tisztább. Ez logikus következménye annak,
  hogy az analóg magnók leggyengébb pontja a tranziens átvitel. Teljes
  értékű  hangvisszaadást  természetesen csak akkor fogunk élvezni
  otthonunkban, ha már a hanglemez és a lemezjátszó is digitális
  rendszerű lesz.

                             Dr. Takács Ferenc