Kemény rock a Neandervölgyben    Ne hagyja senki megtéveszteni magát: neandervölgyi tudósítónk nem
  popszámokról ír, hanem egy  mélyenszántó  eszmefuttatást  próbál
  riportázsnak álcázni. Aki ettől sem riad vissza, kösse fel  a
  kőbaltáját, és hajrá, irány a paleolit!


    Boldogult szinténzenész koromban, a beat-korszak hajnalán, mikor
  minden bokorban egy beat-zenekar burjánzott, a hangerőt mi varjasban
  mértük. Varjas bácsi a klubgondnok volt, s így munkaköri kötelességből
  popszakértő. Hogy elértük az egy varjas hangerőt, azt onnan tudtuk
  meg, hogy Varjas bácsi felrohant a dobogóra, és üvölteni kezdett, hogy
  halkuljunk le. Tíz varjasnak az számított, ha nem csak ordított
  velünk, de a konnektorokból is kirángatta a madzagokat.
    Zenei kérdésekben Varjas bácsi megfellebezhetetlen ítész volt.
  Rendszeresen beült a próbákra, és ellenőrizte  szórakoztatóipari
  készülődéseinket. "Ezek a csimpánzmajmok - dünnyögte elégedette, ha
  valami megtetszett neki - tudnának tisztességesen is játszani, ha
  akarnának..." A fenti mondat a Beatles lassú dalaiig bezárólag volt
  érvényben. Azon túl (kemény rock irányban) Varjas bácsi bajszán
  meredezni kezdtek a szőrszálak. "Mint az orángutáng a kőbaltájával. Ez
  bezzeg tetszik a többi ősembernek." Annyira a gondnoki státusz
  magasából szórta ránk ítéleteit, hogy még ősembertani ismereteit sem
  mertük vita tárgyává tenni. Csak néha tűnődöm el azon, milyen szép is
  volna, ha Varjas bácsit valami ismeretterjesztő célzatú  időgép
  átröppentené a paleolitba. A könnyűzene születésének korszakába...
    ...A Neandervölgybe. Íme, hát itt vagyunk. A  dátum  kissé
  tisztázatlan, mert az időszámítást még vagy húsz-harminc ezer évvel
  később fogják feltalálni. Néhány füstölgő vulkán, egy-két távolban
  legelésző szaurusz teszi kellemesség a neandervölgyi érkezési csarnok
  hangulatát. Egyszemélyes  fogadóbizottságunk  Ól-Szál,  a  Savrad
  nemzetség ifjú tagja, a Kong és reccsen című kőtáblák szrekesztője.
  Körszakállt és finoman cizellált bunkót hord, ez utóbbival szerzi be
  mindennapi pecsenyének valóját. (Uááá! Wap-Dab-Lumá-De-Wap-Pab-Bum!
  Tuttifrutt! A szerkesztő megjegyzése.) Varjas bácsit külön üdvözli,
  régóta keres már egy biztos ítéletű könnyűzenei szakértőt.
    Ne vesztegessük feleslegesen az időt - sok a dolgunk. Itt,
  születése pillanatában akarunk megismerkedni a könnyűzenével, majdani
  hatásának mechanizmusával, terjedelmi korlátaival, "alkatrészeinek"
  működésével. Talán még egy mércét is találunk, amivel  majdan,
  ezredévek múltán, különbséget tehetünk a szórakoztató műfajban is az
  értékek és a talmiságok, a dögös és a híg zenék között... Mindannyiunk
  előtt ott lépdel Varjas bácsi - s az ő magabiztossága csak fokozza a
  bennünk mindig megbúvó bizonytalanságot: művészet-e a szórakoztató
  zene egyáltalán? És ha igen; vannak-e biztos ismérvei?
    Elballagunk a Neandervölgy szélére. Lefekszünk a fűbe, hegyezzük a
  fülünket. Először is, sorban meg akarjuk hallgatni, milyen hanghatások
  érhetik az ősembert. Nyilvánvaló ugyanis, hogy nemlétező dolgokat nem
  fog kitalálni - nem is tud -; ha zenélni kezd, másolni igyekszik majd
  a körülötte lévő akusztikus világot. Gyorsan rájövünk, hogy háromféle
  hangcsoport az, ami egész életén keresztül végigkísér egy becsületes
  ősembert. Az első a természeti eredetű hangok csoportja. A szél
  fújása, az állatok hangja, a madarak csicsergése, a föld morgása - ez
  közvetlen  hangkörnyezetünk.  Az  ősember  megtanulja,  hogy
  különféleképpen kell reagálnia ezekre a hangokra. A halk és magas
  hangok - csendes szélsusogást,  madárcsicsergés  -  általában a
  biztonságot jelentik: most szabad elernyedni, pihenni... A mély hangok
  viszont általában ijesztőek: egy mammutcsorda közeledésének tompa
  puffogása, egy földrengés vagy vulkánkitörés moraja félelmet, harci
  készültséget ébreszt. Még riasztóbbak az éles és magas, erős hangok:
  ezek többnyire az állatok, madarak vészjelei, és az ősember számára is
  veszélyt jeleznek.
    A hangok második csoportja meglehetősen érthetetlen...  Ezek
  elektromos eredetűek: villámláskor hallhatók. A villámlás hangja
  mindig más és más: csattan, dörög, tompán morog. Minél közelebb a
  zivatar, annál élesebb, annál riasztóbb - a mély, távoli hangok inkább
  csak fenyegetőek, ez a megfoghatatlanság, no meg az,  hogy  a
  mennydörgés többnyire tüzet hoz magával, csupán egyet jelenthet: azt,
  hogy a Magas Istenségek ezen a nyelven beszélgetnek. Egymással is,
  vele is.
    A harmadik hangcsoport az emberek hangja. Még nem tudhatja, hogy
  egyszer ezt Vox Humana-nak nevezik és minden zeneművészet csúcsának
  tartják. Ezzel a hanggal kifejezhetők az érzelmek, az öröm, a
  szomorúság, a fájdalom. Még az állatok hangját is utánozni lehet vele.
  Ez a hang minden más hangnál hajlékonyabb, és az ember  maga
  irányíthatja.
    A három nagy hangcsoport úgy veszi körül az ember, mint a víz az
  úszót. Ha nem akar elmerülni benne, meg kell tanulnia tájékozódni a
  hullámok között, fenntartani magát minden helyzetben. Ehhez persze
  sokat kell gyakorolnia. A törzs tagjai időnként furcsa szerszámokat
  készítenek. Ezek a szerszámok nem vadászatra valók: hangokat csiholnak
  ki  belőlük,  olyan  hangokat,  amelyek  valamelyik  természeti
  hangjelenségre emlékeztetnek. Este a tűz körül "lejátszhatják" velük a
  másnapi vadászatot vagy háborút.
    Ez nagyon fontos.
    A vadászat, a háború  együttes  felidézése,  eléneklése  és
  eltáncolása már a másnapi cselekvés része. A hangsúly itt a közösségen
  van: a közös ritmus, a közös mozdulatok olyan élményt jelentenek,
  amely harmincezer év alatt sem veszített erejéből. A ceremóniában
  résztvevőknek  a  pulzusa  egyazon sebességgel ver, egy  közös,
  irányító, rendező erő tartja hatalmában őket. Ez az erő: a zene.
    A Varázsló adja meg az ütemet. Kezében nagy, lapos dobozt tart. A
  sámándobot. Ez puhán kifeszített bőrből készül - a Varázsló úgy üti,
  hogy megfeszíti, és magas, pergő, ugatott ritmusokat ver rajta, egyre
  gyorsabban, gyorsabban, majd elengedi a bőrt,  s  mély,  tompa
  puffanásokkal szólal meg rajta az istenségek hangja. A törzs tagja;
  kisebb-nagyobb, üreges fa- és kődarabokat ütögetnek egymáshoz, mindig
  a Varázsló üteméhez igazodva. A hangokat sokszorosan visszaverik a
  sziklák - ez aztán a hard rock... Van ott még egy másféle zeneszerszám
  is: egy ágra feszített bél, amit egy másik ágacskával dörzsölnek. Ezt
  már a ceremónia vége felé használják - a lakoma utáni békét idézik fel
  vele.
    A Varázsló ütemes, harci és hívó kiáltásokkal űzi mágiáját.
  Furcsán kiáltozik. Egyes hangokat hosszan kitart, hangja fölfele és
  lefele ingadozik. Énekel. A kitartott hangokat a horda vele együtt
  üvölti. Varjas bácsi elégedetten néz ránk: ezt ti is így csináljátok.
    Mit válaszolhatnánk, hiszen igaza van.
    A legtöbb művészet innen, a tábortűzi  közös  szertartásból
  eredezteti magát. A régi beatkoncertek sajátos hangulata ebből, a
  közös mozgásélményből ered. Mozgásélmény, amit gyakran nem a valódi
  mozgás - a tánc - hanem a mozgást imitáló zene hívott elő. S a
  leglényegesebb benne, hogy az egész élmény közös. Ilyen, csoportos
  áldozás minden rock-koncert (még mai, elsatnyult és elüzletiesedett
  formájában is), és szoros rokonságot tart a Varázsló és a törzs által
  előadott és megélt paleolit-operával ... Igaza volt, Varjas bácsi,
  valóban így csináljuk. Így és ugyanezért. A régen elfelejtett közös
  ceremóniáért.
    No és a zene, maga a zene? Változott-e a kőkorszak óta?
    Funkciójában semmiképpen. Hatásmechanizmusában sem.  Gondoljuk
  végig, mi is történik, miközben a Varázsló a dobját üti. (Tekintve,
  hogy a vaskorszak  még  nincsen  feltalálva,  stílusát  nemigen
  nevezhetnénk heavy metal rock-nak.)
    "Kezdetben vala a ritmus" - és íme, itt vagyunk, a ritmus
  kezdeteinél. A ritmus - időbeliség. A művészet önmagában feltételezi a
  formát, így időbelisége sem lehet szervezetlen, amorf. Nézzük, hogyan
  szerveződik ez a forma. Legalább három ritmus elemre van szükség egy
  olyan elemi formáció létrejöttéhez, amely még ritmus-jellegű. Egy ütés
  önmagában annyi, mint az egyenesen a pont: "előttre" és "utánra"
  osztja fel az időt. Két egymást követő ütés meghatározza a mértéket:
  mintegy távközöket jelöl ki az időben, amely távközök rendszeresen
  ismétlődhetnek. Az idő szakaszok sorozatává válik - ez az ütem. A
  tulajdonképpeni ritmus csak a harmadik ütés megjelenésével jön létre.
  Ez az ütés elfoglal valamiféle pozíciót az ütem által egységekre
  bontott időben, s így helyével fejez ki valamit. Hogy világosabb
  legyen a dolog, megkérjük a Varázslót, játssza le nekünk legkedvesebb
  ritmuselemét. Ő átszellemült arccal egy szinkópát üt sámándobján. Így:

  

    Itt az első ütés csak a talppont; a második ütéssel válik
  értelmessé: ütemmé. A mi lejegyzésünk szerint most nyolcadokban múlik
  az idő. A harmadik nyolcad helyén szünetet, ütéshiányt találunk. (Az
  ütés nemléte is ritmuselem!) A negyedik nyolcadra  ismét  ütés
  következik. Ez értelmezi az előbbi ütéshiányt és visszaállítja az
  ütemet. A szinkópa "lefolyása" tehát: indulás - meghatározás -
  lassulási feszültség (hiány) - feloldás.
    A törzs szemmel láthatólag vidáman fogadja az új játékot. Nyomban
  elkezdik tapsolni kedvenc buzdító ritmusukat, a "let's go!" ritmust:

  

  Ez talán a legbuzdítóbb ritmus, amit az emberek valaha is kitaláltak.
  Az első két negyed meghatározza az ütemet. A következő nyolcadok
  pontosan kétszeres sűrűsödést hoznak. A negyedik negyed helyén ismét
  "szabályos" negyedet találunk, amely feloldja az előbbi sűrűsödési
  feszültséget, visszaállítja a rendet és mintegy lezárja ez első
  periódust. Ezt most már négy nyolcad sűrűsödő feszültsége követi -
  olyan erős, hogy szinte már az alapütemet is képesek  vagyunk
  nyolcadokban mérni. A csattanó a legérdekesebb. A hangsúlyos sűrűségre
  egy hiány válaszol, mégpedig igen fontos helyen: a második periódus
  felezési pontján. A hiány most nagyobb súlyt hordoz, mintha ott ütés
  állna. Ezt a hiányt egy nyolcadnyi távolságban követi egy ütés, ami az
  előbbi szünettel együtt is fenntartja a kétszeres ütem érzetét. Végül
  egy negyednyi ütés zárja le a ritmusképletet: azzal tudja befejezni
  mindkét periódust, hogy visszatér vele a negyedes ütem.
    A ritmus lefolyása tehát: indulás - meghatározás - sűrűsödés -
  periódus lezárás, aztán pedig: a sűrűsödés meghatározóvá válik -
  hangsúlyos hiány - sűrűsödés - lezárás, csattanószerűen. Mindebben jól
  megfigyelhető a ritmus dialektikája. A hallgatóság szinte a testében
  érzi az idő múlását; a ritkulások és sűrűsödések olyan élményt
  keltenek benne, mintha mozgást élt volna át.
    A ceremóniában rengeteg ritmushangszer  vesz  részt:  dobok,
  csörgő-börgő szerszámok. Ám nem csupán ezek hordozzák a ritmust.
  Minden hang önmagában is zenei esemény - tehát a ritmusnak is
  hordozója. Az ének, a dallam ritmus-funkciót is betölt. De nemcsak
  azt.
    Minden hang: zenei esemény és minden zenei esemény: hang. Méghozzá
  egyetlen hang. Igaz, ha csupán egy húr pattan, akkor is felhangok
  sorozata képződik az alaphangokon kívül (feltéve, hogy a Varázslónak
  nincsen Moog-szintetizátora) - de ha egy egész zenekar szólal meg,
  akkor is egyetlen, sajátságos hangjelenség képződik. A gyakorlott fül
  képes kihallani az összhangzásból az összetevőket, ám az egész,
  együttvéve - ezt később esetleg akkordnak is nevezhetjük - mégis
  egyetlen, önálló valami. Két szóló hang együtthangzása tehát nem annak
  a kettőnek az összege, hanem minőségileg új hangjelenség.
    A hangok egymástól való távolságát, ha egymás után szólalnak meg,
  lépésnek is nevezhetjük. Egy lépés: két egymás után felcsendülő hang.
  Ha úgy képzeljük el, hogy a ritmus egy vízszintes vonalon (az idő
  egyenesén) hoz létre sűrűsödéseket és ritkulásokat, a dallam már
  függőleges irányban is elmozdítja a történést. Fölfelé és lefelé
  történhetnek lépések, illetve sűrűsödések és ritkulások. Az, hogy
  milyen hangok szólalnak meg, hangsornak is nevezhető. (Valamilyen
  félreértés folytán az elmúlt háromszáz évben túlságosan hozzászoktunk
  a nyolcfokú, dúr és moll harmonizálású hangsorokhoz. Az elmúlt
  harmincezer évben azonban számos más hangsor  létezett,  számos
  harmonizálási szisztémával: az ainók háromfokú rendszerétől az indiai
  tizenkétfokúságig. Olyan rendszer is létezik, amely nem írható le
  szokásos öt vonalas kottarendszerünkben.)
    Zenei koordináta-rendszerünkben a következő dimenzió: a zene
  dinamikája. Tekintve, hogy a fájdalomszint és a hallhatósági küszöb
  között kilenc-tíz nagyságrend a távolság, ez a legtágabb, a legtöbb
  viszonyításra alkalmat adó dimenzió. A zenei történések dinamikai
  távolsága,  közeledése  és  eltávolodása  plasztikussá  teszi
  mozgásélményünket.
    A ceremóniában részt vevő kedves ősemberek valóban átélhették a
  zene segítségével a másnapi vadászatot. A zenét előállítók és a
  hallgatók szinte együtt mozogtak az eseménnyel (éppúgy, mint az
  elmerült szurkoló a  meccsnézéssel),  és  valóban  megtörténtnek
  érezhették az elzenélt eseményeket. Ezt ki is mozogták magukból:
  eltáncolták a zenét.
    - Jól van, na, fiú - mondja barátságosan Varjas bácsi -, de csak
  nem akarod azt mondani nekem, hogy a ti őrjöngésetek, meg a je-je-je,
  az ugyanaz a zene, mint amit a rádióban vezényel az a Ferencsik. A
  Bétóven is hangos, de mégsem olyan idétlen dolog, mint a ti Bitlisz
  együttesetektől a Tvisztelj, csávó. Én meg csak a szépet szeretem. A
  ti zenétek mégiscsak ezekéhez a majmokéhoz hasonlít...
    (Hát persze! De ide tartozik a Szeressük egymást, gyerekek is!)
    A zenét újra és újra föl lehet idézni. (A mozgásélménnyel együtt.)
  Vagy úgy; hogy  közmegegyezéses  jelekkel  leírják  a  lényeges
  információkat és újra előadják, vagy úgy, hogy technikai eszközökkel
  konzerválnak egy előadást. Van egy harmadik mód is - a legősibb -: a
  hallgató megjegyzi a zene egyes elemeit, ezt magában eldúdolja, vagy
  fütyüli, s közben az egész hangzást hallani véli. Ha eldúdoljuk a
  Kilencedik zárókórusát, valószínűleg nem saját hangunkra figyelünk,
  hanem belülről az egész hatalmas zenei apparátust halljuk. A komoly
  zene, az egyházi zene elsősorban előadásra készült - az volt a célja,
  hogy esztétikai élményben részesítse mindenkort hallgatóit. A slágerek
  létrehozásának szándéka más: "könnyen alkalmazható" zenék  ezek,
  egy-egy zenei fordulattal... az emberek szeretnék majd újra és újra
  meghallgatni.  esetleg  megtanulni.  (Minden  klasszikus  pesti
  sláger-szerzőnek az volt az álma, hogy a suszterinasok fütyüljék a
  dalát az Üllői úton. A modernebbek már megelégszenek fütyülés helyett
  a hanglemezeladási statisztikával, suszterinas helyett a Kisstadion
  két-estényi közönségével.)
    Az őssláger pedig itt keresendő, a Neandervölgyben. Az itteni,
  esti ceremóniák egy-egy dallama, fordulata másnap is eszébe juthat egy
  ősleánynak, őslegénynek. Esetleg eldúdolják. Esetleg kis dalocskák is
  kerekednek a dallamokból. És lassan-lassan, alig néhány évezred alatt
  kiformálódik belőlük valami, ami egyszerű,  "használatra  szánt"
  kisformájú műfaj: a népdal - a könnyűzene őse.
    A népdal mindaddig elegendő is volt, amíg nem jöttek létre az
  emberi társadalmakban olyan rétegek, amelyek önálló szubkultúrával
  rendelkeztek. Azok már elutasították a népdalt, mint hozzájuk nem
  valót, és kezdték kiformálni saját "könnyű műfajaikat". Egy trubadúr
  nem alacsonyodhat odáig, hogy jólismert népdalokat zengjen szíve
  hölgyének. És a Buddenbrook-ház leánygyermeke sem énekelgetheti szabad
  idejében a lübecki csapszékekben honos dalokat.
    A népzene dalkincse letisztult, szép - de általában mennyiségileg
  kevés. Az alkalmazott zenének pedig az a sorsa, hogy egy idő után
  megtanulják, megunják és elfelejtik. A  könnyűzene  mindenkori
  szerzőgárdája gondoskodik arról, hogy új és új dalocskák szülessenek,
  amelyeket gyorsan el lehet felejteni. A népdal és a könnyűzene végülis
  kettéválik - de nem szűnik meg a rokonságuk. Csupán megindul a
  népdal-utánzatok és -variációk sorozatgyártása. Mai korunkban, a
  tömegkommunikáció általánossá válásával, már keveredhetnek is a népek
  dalai, vagy dalstílusai.
    Így történhetett meg, hogy a hatvanas évek elején százmilliókat
  kapott el egy hullám: a beat. Miből eredt? Elsősorban a fekete blues
  és a rockká keményített fehér country keveredéséből. De felfedezhetők
  benne az angol többszólamú éneklés hagyományai, a későromantika
  harmóniavilága és - később - a közép- és dél-amerikai zene elemei is.
  A döntő azonban nem ez volt.
    A lényeg: lehetővé vált az elektromos hangerősítés  és  az
  elektronikus hangkeltés. Először a zenetörténelemben akkora hangerőt
  lehetett kelteni; hogy minden hallgatónak - a fájdalomküszöbéig hatót.
  Varjas bácsi már érezte ezt... hogy ha elég nagy a hangerő, akkor a
  világ minden jelensége a zene függönye mögé kerül, a hallgatót szinte
  teljesen beborítja a muzsika. Nem lehet másra figyelni, csak a
  zenére; a hallgatóság szinte nem is képes másra, mint hogy teljesen
  átélje a zenei mozgást. Nagyon sok embernél még a szívműködés és a
  lélegzés is teljesen a zene-diktálta ütemre áll rá.
    Furcsa, látszólag ellentmondásos dolog ez: a zene mindenkit bezár
  önmagába - ugyanakkor a csoportos zenehallgatás, a koncert hozza meg a
  valódi beatzenei élményt. A zene itt irányító szerepet játszik. A
  külső világ jelenségei közül mindazokat, amelyek a zene ellen hatnak,
  a hangerő általában kikapcsolja;  azokat,  amelyek  gátlásainkat
  feloldják, érvényre juttatja. Az előadók általában viselkedési módokat
  szuggerálnak, s az egyén akkor tudja legjobban elengedni magát, ha
  kritika nélkül aláveti magát ennek a diktátumnak. Hatalmas ez a
  közösségi élmény... utoljára itt, a Neandervölgyben láthattunk ilyet.
  A zene, mint vezérlő erő, szép lassan megszervezi a résztvevők
  eksztázisát. A zene monoton, a ritmusképletek állandóan ismétlődnek, a
  hallgatók egyre inkább tűzbe jönnek és közösen, közösségi élményként
  élik át az eksztázist. A világtörténelem harmincezer év  alatt
  bebizonyította, hogy a csoportos eksztázisnál nincsen nagyobb szervező
  erő.
    Fokozzák a hatást az elektronikus hangszerek- Amit a  régi
  akusztikus hangszerek megközelíteni sem tudtak: a szintetizátorok
  szinte tökéletesen utánozzák a természetet. Nem elérhetetlen többé a
  természet elektromos hangjelenségeinek titokzatos, félelmetes világa
  sem: a villámlás, a mennydörgés minden  változata  előidézhető.
  Titokzatos, visszhangos, furcsán vibráló effektusok jelenhetnek meg a
  zenében, amelyek még a dallamot is feloldják, sikolyt, zuhanást,
  szélsüvítést, sziklarobajt utánoznak - új, érdekes világ dübörög elő a
  hangfalakból. S mindezt azért az élményért, kedves Varjas bácsi, amit
  itt ezek a doboló, táncoló, kiáltó ősemberek élnek át.
    Hogy melyik zene jó, melyik a rossz? Nincsen rá abszolút mérce -
  de vannak "kapaszkodók". Ilyen kapaszkodó az eredetiség igénye: a jó
  könnyűzene legyen eredeti... Csakhogy a modern popzene - harmónia
  világában, zenei felépítésében - nemigen haladja meg a XIX. század
  világát. Nem is nagyon léphet tovább, különben elveszti rajongóit. Ha
  viszont megmarad ennél,  közhelyes  lesz,  s  még  az  átlagos
  "suszterinasok" is unni fogják, már  megszólalása  pillanatában.
  Slágerszerzők örök dilemmája ez: eredetiség - vagy elkoptatottság?
  Anélkül, hogy biztos receptet adhatnánk. egyvalamit pontosan kell
  látnunk. Az pedig az, hogy a könnyűzenében nem a szöveg vagy a zene
  számít - hanem a hangzás. (Tehát az adott szöveg, adott zenei
  fordulattal, adott hangszereléssel vagy - elektronikus zenéről esvén
  szó - keveréssel) Ha a hangzás eredeti, új, s könnyen felfogható,
  akkor a dal - bizonyos rétegek körében - népszerű lesz. A mai
  könnyűzenének alfája és omegája az újszerű hangzás.
    Búcsúzzunk el most kőkori barátainktól - vagy inkább ne is
  búcsúzzunk el tőlük, inkább hívjuk meg magunkhoz őket: Ól-Szál
  szerkesztőt, törzsi Varázslóját (és természetesen Varjas bácsit).
  Üljünk le velük egy átlagos, szokvány-hifivel berendezett szobába.
  Tegyünk fel néhány lemezt, és hallgattassuk meg velük. Az első
  pillanatokban biztosan rémület tör ki rajtuk a beszélő, zenélő, éneklő
  ládák hallatán, de idővel megszokják ezeket a szerkezeteket és lassan
  már unni is kezdik majd a sok-sok egyforma, méla unalommal ismétlődő
  zenei megoldást. Reméljük, meghallják azért a különbségeket is.
    Itt van a Pink Floyd: A Fal, A Hold sötét oldala a könnyűzene
  legjobbjai közé tartozik - ezzel szemben az Állatok, a Bárcsak itt
  lennél vagy az Umma-gamma szinte csak zajháttérnek használható. Az
  Emerson-trió Muszorgszkij-feldolgozása (az Egy kiállítás képei). a
  Bartók-adaptációt is tartalmazó Barbarians vagy a Tarkus című lemeze
  igazi zenei csemegéket kínál - a Szerelempart, vagy a trió nevét
  viselő fekete album nem több öncélú szintetizátor-visíttatásnál,
  zongora-püfölésnél. Végigkövethető ez a kettősség a szintetizátorok
  újkori bajnokainál is: Walter Carlos, Isao Tomita, a Kraftwerk, a
  Tangerine Dream, Jon és Vangelis, Mike Oldfield lemezein. A sűrű,
  élményekkel teli zenei pillanatokat körülveszik az öncélú vakogások,
  nyivások, berregések és fütyülések, sistergések és szörcsögések.
  Amiből csak az a tanulság, hogy hiába a pillanatnyi "sound", a hangzás
  bűvölete -- zene nélkül nincs könnyűzene sem.
    - No de mégis! - méltatlankodhat Varjas bácsi - hát művészet ez
  egyáltalán?
    - Nem tudom - tűnődhet el a Varázsló -, hogy érdemes volt-e nekünk
  feltalálnunk a zenét, és ezen belül a könnyűzenét?
    - Egyáltalán - kérdezheti a Szerkesztő, olvasóival együtt -
  érdemes-e a könnyűzenében is némi művészi invenciót keresnünk?
    A válasz: hazai popzenénk néhány ritkaszép pillanata. Koncz Zsuzsa
  néhány dala, Bródy néhány zenébe foglalt dalszövege, Cseh Tamás
  iróniája. A válasz: a világ kultúrájának adott új értékek olyan
  sorozata, amely Bob Dylantől és a Beatlestől a Hair (régi!) előadásain
  keresztül egészen a Pink Floyd összefoglaló koncertjéig. A Falig ível.
  A könnyűzene: iparművészet. Alapvető funkciója nem több, mint hogy
  díszítse, szebbé, kényelmesebbé, kellemesebbé tegye világunkat. De
  néha, egy-egy ritka pillanatban önálló, szuverén művészi értékek is
  keletkeznek belőle, s ezeknek a világ kulturális kincseskamrájában a
  helyük.

                              Sós Péter János