Jóvágású hanglemezek    Előző számunkban ígéretet tettünk, hogy részletesen is foglalkozni
  fogunk a lakklemezvágással. Cikkünk szerzője kilenc évig volt a Magyar
  Hanglemezgyártó Vállalat vágómérnöke; legelső kiadásunk képriportjában
  - de rég is volt! - ő látható, amint éppen az utolsó keverést végzi a
  lakklemez vágása előtt. Gábor egyszersmind hangmérnöki gyakorlatot is
  folytat, több hangfelvételt készített már, és ezért azt remélhetjük
  tőle, hogy a lakklemezvágás műveletét "be tudja illeszteni"  a
  hanglemezgyártás meglehetősen összetett, eleje- és végeláthatatlanul
  hosszú folyamatába. Mellesleg, erre némiképp rá is kényszerítettük,
  amikor hátulról mellbetámadtuk őt hifista módján megfogalmazott, tehát
  meglehetősen laikus  kérdéseinkkel,  felpanaszolva  mindazokat  a
  hanglemez-hibákat,  amelyeket  mi  jórészt  a   lakkvágásnak
  tulajdonítottunk. Mint látni fogjuk, valóban  fölöttébb  komplex
  folyamatról van szó, és az alább megvilágított összefüggések még akkor
  is méltóak maradnak a zenebarátok figyelmére, amikor majd a Compact
  Disc már végleg kiszorítja a gyakorlatból a Fekete Korongot. (No de
  hol vagyunk még ettől.)


  

                   *

    Kevesen tudják, milyen hatalmas és bonyolult műszaki apparátus
  összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy zeneművet hanglemezen
  megjelentethessenek.
    A hanglemezgyártást  elméletileg  (csakis  elméletileg)  négy
  területre oszthatjuk. Ezek: a felvételkészítés, a lakklemezvágás, a
  galván kidolgozás és végül a tulajdonképpeni gyártás. Nagyon lényeges,
  hogy e négy területet csak a folyamat könnyebb megértése végett
  határoljuk el a gyakorlatban ez súlyos hiba volna! A szakma vélt és
  valós szakértői között ma is dúl a vita, hogy a négy terület közül
  melyik a legfontosabb, illetve, hogyan kellene rangsorolni őket.
  Természetesen a szakmai sovinizmus aranyszabályai szerint mindegyik
  terület szakembere a sajátját tartja a legfontosabbnak (nyilván magam
  sem vagyok kivétel). Ez  azonban  nagyrészt  presztízs-vita.  A
  gyakorlatban mindig az a terület válik a legfontosabbá, amelyen a
  korábbi döntések okozta melléfogások első látható  és  hallható
  eredményei jelentkeznek. Ez  a  dolgok  dialektikus  rendje.  A
  lemezkészítés folyamatát kizárólag egységében lehet vizsgálni, tehát
  bármi is történik, a teljes műszaki gárda "együtt sír és nevet".
    Mégis, kapaszkodónak kínálkozik  az  analóg  hanglemezgyártás
  technológiájában a lakklemezvágás művelete. Ez az a pont, amelyen
  megszakad a  zárt  elektronikus  csatorna  (az  analóg  magnót,
  nagyvonalúan, tekintsük most zárt rendszernek), és a folyamatba belép
  - micsoda szentségtörés - egy elektromechanikai, forgácsolási művelet.
  A hanglemezbarázda (legalábbis elvben) ekkor nyeri el  végleges
  formáját. Ekkor beszélhetünk először lemezről - habár a lakklemeztől a
  vinil lemez még nagyon messze van. A lakklemez mindenesetre már
  lejátszható, tehát egyrészt képet kapunk a vágást megelőző műveletek
  helyességéről, másrészt sok hasznos információt nyerünk a kidolgozás
  várható eredményéről. (A lakklemez természetesen  azáltal,  hogy
  lejátszották, tönkremegy, tehát további használatra alkalmatlanná
  válik.) Az első vágás műveletét próbavágásnak nevezik. A próbavágás az
  első biztos pont, ahonnan előre-hátra lehet tekinteni: bosszankodni,
  reménykedni. Lehet a mesterszalagon levő felvétel bármilyen jó, ha
  belőle csak pocsék hanglemezt lehet préselni. Az viszont már kevésbé
  valószínű, hogy egy jól sikerült próbavágásból nem születik jó
  hanglemez habár a lakklemeznek hosszú utat kell még megtennie, sok
  megpróbáltatásnak lesz még kitéve és ezek túlélésére a próbavágás
  sikere még nem garancia.
    Vegyük sorra előbb az előzményeket, azokat a tényezőket, amelyek
  meghiúsíthatják a próbavágás sikerét. Hogy megkönnyítsem az olvasó
  dolgát, alább felrajzolok egy blokkvázlatot, amely  meglehetősen
  bonyolult, noha csak a "hasznos" hanginformáció útját követi, és azt
  is csak nagy lépésekben. Nem tüntettem fel rajta a "háttértechnikát",
  mert akkor a folyamat teljesen áttekinthetetlenné vált volna. A
  szemléletesség kedvéért viszont feltüntettem a kritikus tényezőket -
  többségükről szó fog esni ebben a cikkben. Ezeket színnel jelöltem a
  rajzon.

  


  Szerkesztés

    Elöljáróban a hanglemezgyártás műszaki területeit említettem. Ne
  feledjük azonban: hogy mi jelenjék meg hanglemezen, nem a műszaki
  emberek dolga, erről a szerkesztők döntenek. Döntésükkel esetleg olyan
  helyzetet is teremthetnek, amelyben feloldhatatlan ellentét keletkezik
  az esztétikai és kereskedelmi, illetve a műszaki szempontok között.
    Mint tudjuk, a klasszikus zeneművek abban az időben születtek,
  amikor a zeneszerzők még nem számoltak vele, hogy műveiket a kései
  utódok hanglemezről, méghozzá jó hanglemezről is szeretnék élvezni. A
  zeneművek időtartama, ezenkívül tételeik sorrendje gyakran ellentmond
  a hanglemeztechnika követelményeinek, és ezért nagyon sok múlik a
  szerkesztők meggondolásain. Szomorú tapasztalatom, hogy a lemezek
  műsorideje inkább szolgálja az üzleti érdekeket, mint a minőséget. A
  lemez minőségét meghatározó paraméterek és a műsoridő között közvetlen
  összefüggés található. A  sokból  csak  egyet  emelnék  ki.  A
  Magyarországon  megjelenő  33  1/3ford/perc-es,  30cm  átmérőjű
  "nagylemezek" barázdáinak alapszélessége 50-55µm. Indokolatlanul nagy,
  de csökkentését egyrészt az elhanyagolt lemezjátszók, másrészt a
  lemezek vetemedései (hullámossága) miatt kereskedelmi szempontból nem
  javasolják. A nagyobb alapszélesség következtében a műsor több helyet
  foglal el a lemezen, és ezt csak egyvalamivel lehet kompenzálni: ha
  csökkentik a maximális szintet. El kell tehát dönteni, mit tegyünk. A
  műsoridő csökkenjen, vagy...?
    Elébe vágva későbbi mondanivalómnak, már itt szóba hozom, hogy az
  IEC ajánlás 40µm-es alapszélességet is megenged, sőt: a nagyobb
  mélységi modulációknál elegendőnek tartja  a  30µm-es  minimális
  barázdaszélességet is. Találtam nem egy olyan nyugati lemezt, amelynek
  dinamikája és csúcsszintje összehasonlíthatatlanul nagyobb volt a
  hazaiak átlagánál, ennek ellenére a barázdaszélesség helyenként a
  minimális 20µm-re csökkent. Ezek a lemezek nem voltak hullámosak.
  Nehézség nélkül lejátszhatók voltak, csodálatosan szóltak, és még a
  közepesnél is gyengébb minőségű hangszedőknek sem okoztak nehézséget
  ezek a nagymmodulációkat tartalmazó barázdarészletek.
    Bizonyos esetekben persze elfogadható,  hogy  egyes  műszaki
  paraméterek a szerkesztési, esztétikai szempontok, illetve az üzleti
  érdekek miatt gyengüljenek. Például a vevő hosszabb műsort kap a
  pénzéért, vagy éppenséggel - reklámcélból kiugróan hosszú műsort
  tartalmazó kiadványt jelentetnek meg. Erre az utóbbira számtalan
  külföldi példát is találhatunk, de azok mind speciális technikával
  készített, egyedi műszaki megoldásokat tartalmazó hanglemezek.

  Felvételkészítés

    A Hifi Magazinban sokan és sokszor panaszkodtak már a hazai
  gyakorlatban uralkodó mikrofonozási technikára, melynek következtében
  a térhatás szegényessé válik, a hangkép mélységében tagolatlan, az
  irányok elmosódottak, a sztereóbázis szűk, a hangzás fakó, a pianók
  inkább mezzoforték, a forték íve nem természetes. Kevésbé ismeretes,
  hogy ez a technika már lemezvágáskor is számos baj forrása lehet, mert
  eleve kizárja a természetes dinamikai arányok  kialakulását.  E
  felvételi módszerrel nehéz kézbentartani a kivezérlést,  könnyen
  becsúsznak a nem megengedhető nagyságú csúcsok. A hangkép egyensúlyban
  tartásához a természetestől távol eső átlagszintet kell tartani, és ez
  már magában elegendő, hogy nehézségeket okozzon  a  lakklemezek
  vágásánál.
    A bajok orvoslására különféle elektronikus készülékek kínálkoznak
  (lásd a blokkvázlaton). Például a magas csúcsszintek megfoghatók a
  csúcslimiterrel, az aránytalanságok csökkenthetők a kompresszorral.
  Ekkor azonban biztosan tovább zsugorodik a dinamika és még feljebb
  kerül az átlagszint.* (*A dinamikai arányokról, azok értelmezéséről
  lásd: "Analizátor, vagy oszcilloszkóp?", HFM 14.  A  szerkesztő
  megjegyzése.) Ha a felvételnél akár limitert, akár kompresszort
  használnak, kijavíthatatlan sérüléseket szenvednek a tranziensek. A
  szűrők használata is kényes dolog. Pedig a felvételi  helyszín
  infrazajai ellen kézenfekvő védekezésnek látszik, hogy alul meredeken
  vágó szűrőket kapcsolnak a mikrofoncsatornába. A  keverőasztalok
  ezenkívül számos  lehetőséget  kínálnak  a  mikrofonozási  hibák
  kiegyenlítésére - eredményességük azonban kérdéses.
    Az analóg felvételeknél nálunk előírásszerűen használni kell a
  Dolby-A zajcsökkentőt, holott annak hatásáról máig is vitáznak. Érvek
  és ellenérvek hangzanak el. Tény, hogy a  kezembe  került  és
  tanulmányozásra érdemes CBS, EMI mesterszalagok egyike sem volt
  zajcsökkentővel készítve. Pedig ez a két cég nem küszködik olyan mérvű
  anyagi gondokkal, hogy ne tudná beszerezni felvételeihez a megfelelő
  számú Dolby-A zajcsökkentőt. E lemezekről helyenként valóban hallani
  lehet a szalagzajt, hangzásuk azonban vitathatatlanul  élethűbb.
  Érdekes, hogy a fentemlített cégek Dolby-A-val készített felvételei
  sem viselik magukon azokat a jellegzetes vonásokat, amikről a magyar
  mesterszalagokat azonnal felismerni. Nyilvánvaló, hogy a Dolby-A
  használatát határozott szempontok szerint döntik el, és nem csak azért
  használják ezt az elektronikát, mert megvették.
    Az utóbbi években komolyzenei felvételeink túlnyomó többségét már
  digitálisan rögzítették. Ez azonban nem változtatott a helyzeten, mert
  a helyszínek és a felvételi beidegződések a régiek maradtak, csupán az
  analóg magnó helyére digitális került. A Dolby-A  természetesen
  elmaradt. Nem így a popzenei felvételeknél. Azok következetesen
  Dolby-A zajcsökkentővel készülnek - pedig egy  kemény  hangzású
  rockfelvételen valószínűleg senkit sem zavarna a szalagzaj.
    A soksávos könnyűzenei és popzenei felvételeknél 16, 24, vagy
  együttesen maximálisan 37 sávot használnak (a negyvenből egy sáv a két
  magnó szinkronjátszásához, 2 sáv pedig az MCI keverőasztal VCA
  automatika programjának  felírásához  kell).  Előfordulhat,  hogy
  valamelyik sáv igényli a zajcsökkentést - de nyilván nem mindig és nem
  mindegyik. Érdemes  számolni:  felvételkor  egy  kódolás,  aztán
  összeíráskor (keveréskor) egy dekódolás és egy újabb kódolás követi
  egymást. Ha valamilyen okból újabb kópiát kell készíteni, akkor ezt
  ismét egy dekódolás és kódolás árán teszik. Ez esetben a mesterszalag
  ötszöri kódolás terheit viseli. A mesterszalag lejátszásakor már a
  hatodik Dolby következik... (A magam részéről amikor csak tehetem,
  kerülöm a Dolby-A használatát.)
    A hanglemezgyártás folyamatának egy  igen  kényes  pontjához
  érkeztünk, a hanglemezek kivezérléséhez. Első pillanatban talán nem
  érthető az összefüggés a mesterszalag kivezérlése és a hanglemezek
  technikai minősége között, azonban később látni fogjuk, hogy még a
  préselésnél is másképp viselkednek a jól és a rosszul kivezérelt
  hanglemezek. Hogy könnyebben megértsük, "mit" találhatunk a hazai
  mesterszalagokon és hanglemezeken, tisztázzunk néhány fogalmat a
  jobbra látható ábra segítségével. (Nagyon egyszerű ábra; a valóságban
  a szintek és a kivezérlés kérdésköre ennél sokkal bonyolultabb.
  Különféle szabványok, előírások szerinti relatív vezérlési skálák
  ismeretesek; a definíciók nem egyszer tisztázatlanok - vagy a helyi
  szokásokon alapulnak.)
    A kivezérlés mértékének megállapításakor egyetlen fix pontunk
  lehet: a 0dBm (figyeljünk a "milli" szócskát jelölő m betűre a dB
  mögött!), ez egy nemzetközileg rögzített  vonatkoztatási  szint,
  amelyhez  (néha  frekvenciától  függetlenül)  0,775Veff
  jelfeszültséget rendelnek, s ez a jelfeszültség 600 ohmos terhelésen
  1mW teljesítményt hoz létre. A "sima" 0dB, tehát ahol nincs kis
  m-betű, bármekkora jelfeszültséget jelenthet, ez tehát csak egy
  relatív szint és csupán megállapodás vagy inkább elhatározás kérdése,
  "hová tesszük". A NAB szabvány szerint 0dB= 0dBm, a DIN előírása
  szerint pedig 0dB=+6dBm. Nálunk a DIN előírásai érvényesülnek.
    A mesterszalagok 0 decibeles referenciaszintjét az úgynevezett
  mérőszalagokhoz, azok 0 decibeles szintjéhez rendelik. Ez a 0 decibel
  is relatív, szabványtól függő!
    A mérőszalag és a hanglemez relatív 0dB-es referenciapontját
  rendszerint 1kHz-es frekvencián specifikált, kiegészítő mértékegységek
  segítségével rendelik egymáshoz. A mesterszalagnál a  nWb/mm-ben
  kifejezett mágneses vektorpotenciál (lineáris  fluxussűrűség),  a
  lemezeknél a cm/s-ban megadott sebességamplitúdó nagyságától függ a
  0dB helye. (Ennél jobban ne menjünk bele a dolgokba.)
    A mi előírásaink szerint a magnetofonok úgy vannak bemérve, hogy a
  mérőszalag 1kHz-es, 320nWb/mm-es jele a kimeneten 1,55Veff
  feszültséggel jelenik meg - ez az elfogadott 0dB. A kivezérlésmérő
  műszerek tehát 1,55Veff feszültséggel azonosítják a 0
  decibelt. (Azonban, hogy a dolog mégse legyen ilyen egyszerű, a
  mesterszalagok kivezérlésére vonatkozó előírás a 0 decibeles szintet
  Dolby-A zajcsökkentővel a 320nWb/mm-es,  zajcsökkentő  nélkül  a
  640nWb/mm-es fluxushoz rendeli. A Studer A80-as magnetofonok kimeneti
  jelszintje ilyenkor 1,55V. A digitális felvételeknél a referencia nem
  játszik szerepet, mivel a szalagok túlvezérlése kizárt. Itt  a
  processzor   túlhajtásából   eredő   torzítások   igényelnek
  szintkorlátozást.) Az analóg mesterszalagok maximálisan +3, esetleg
  +4dB-ig vezérelhetők - ennyi fér a  háziszabványba.  A  magyar
  mesterszalagok kivezérlése  tehát  messze  elmarad  a  külföldön
  készültekétől. (A nyugati mesterszalagok - a csúcsokban - nem ritkán
  10-12dB-re is ki vannak vezérelve a 0 decibelhez képest. Dinamikájuk
  alsó határa -50dB és -55dB között mozog, a zenei tartalmuktól
  függően.) Erre az óvatosságra nem találtam semmilyen elfogadható
  magyarázatot. Ugyanis a Studer A80-as magnók műszaki minősége és a
  jelenleg használt PER 528-as szalag 38cm/sec-os sebességen nem kíván
  semmilyen korlátozást, ami indokolhatná a 0 decibelhez viszonyított
  maximálisan +4dB-es csúcsszint szigorú betartását.
    Ami hanglemezeink kivezérlését illeti, a 0 decibeles szintet az
  1kHz frekvenciájú, 8cm/sec sebességamplitúdójú  szinuszos  jellel
  definiálják. A popzenei műsorok csúcsban - és csakis rövid idejű
  csúcsokban! - maximálisan a +5dB-t érhetik  el.  Amennyiben  a
  mesterszalagon egyetlen csúcs is eléri véletlenül a +5dB-es nagyságot,
  az egész lemezen ehhez kell a vezérlést igazítani! Komolyzenei
  felvételeknél és elsősorban a digitális mesterszalagokról készített
  lemezeknél a +7dB-es csúcsszint is megengedett... A norma szerinti
  átlag dinamika 40dB. (Ez a szűkebb dinamika  azonban  magasabb
  átlagszintet jelent - és erre még visszatérünk!) A szóban forgó, 40
  decibeles dinamika: átlagérték. Van ennél kisebb és van nagyobb
  dinamikával készült hazai felvétel is, de az nem jellemző. (Mondhatnám
  úgy is, hogy véletlenül csúsztak ki a vezérlési tartományból.)
    A dinamika határait a lemezek zajával is meg lehet határozni: ahol
  a zaj kezdődik, ott már nem lehet hasznos információ... Ez egy
  "elméleti alapokon nyugvó", valójában régen túlhaladott gyakorlat,
  amelyen jó lenne túllépni; a mesterszalagok dinamikai korlátain alul
  tágítani kéne, ha másért nem, akkor a CD-re való tekintettel.
  Hangsúlyozom, itt most egyenletes zajról van szó, nem periodikusról.
  Ha periodikus zajt hallunk, akkor a lemez selejtes.* (*A dinamika és a
  zajszint összefüggéséről szintén részletesen írtunk 14.  számunk
  akusztikai cikkében. A szerkesztő megjegyzése.) A dinamikát már a
  mikrofoncsatornák erősítésének szabályozásával is igyekeznek kordában
  tartani. A "makrancos"  hangszerek  (pl.  zongora)  felvételekor
  esetenként limitert, illetve biokompresszort használnak... ezen azt
  kell érteni, hogy a hangmérnök a hangos részek előtt kézzel lehúzza, a
  halk részeknél pedig feltolja a profilszabályzót...
    A szűkített dinamika szubjektív hatását nem kell ecsetelnem - de
  miért zavarja mindez a vágómérnököt? Nos, a "zsugorított" mesterszalag
  a vágófejet a teljes műsoridő alatt - és ez a műsoridő rendszerint
  átkozottul hosszú szokott lenni - olyan oldalirányú moduláció vágására
  kényszeríti, hogy a maximális jelszint az esetek többségében távolról
  sem érheti el még a megengedett +7 decibelt sem, mert nem férne el a
  műsor a lemezen. Valójában pedig ez a +7dB kitűnő felső határ volna,
  ha a dinamika lefelé bővülhetne - és nem esnénk kétségbe egy-egy
  +10dB-es vagy esetleg még ennél is nagyobb rövid csúcstól, ha az nem
  okoz gondot.
    Mint látjuk, csupán a csúcsszint megemelése nem oldaná meg a
  felvételek dinamikaszegénységének problémáját, nem nőne  tőle  a
  bázisszélesség, nem javulna a tranziensek megszólalása és nem szűnne
  meg a krónikus mélyhanghiány sem. A hazai hanglemezek hangzása nem
  javul attól, ha az erősítő hangerőszabályozóját feljebb csavarjuk,
  márpedig pusztán a lemezek csúcsszintjének emelése közel ennek felelne
  meg. Egészen más lenne a csúcsszint emelésének a hatása, ha a felvétel
  szélesebb dinamikahatárokkal  rendelkezne.  Sokéves  tapasztalatom
  szerint az optimális lemezszint akkor adódott, amikor a mesterszalag
  lemezrevágásának vezérlési korlátait a próbavágáskor, tehát már a
  lakklemez paramétereinek értékelése alapján határoztam meg. Ezt a
  módszert azonban csak akkor követhettem, ha jó volt a mesterszalag.
  (Külföldi bérmunka.)
    Érdekes eredményt kapunk, ha megvizsgálunk egy jónak minősített
  hazai és egy külföldi mesterszalagot. Azonnal feltűnik, hogy a
  külföldi mesterszalag közel 10-15 decibellel szélesebb tartományban
  gazdálkodik a dinamikával. Még érdekesebbet tapasztalunk, ha a jeleket
  szétbontjuk oldalirányú (M) és mélységi (S) komponensekre. A külföldi
  mesterszalagon az S jeltartalom megközelítően másfél-kétszerese a
  magyar mesterszalagénak. Továbbá a külföldi mesterszalagon az S jelek
  energiatartalma számottevően nagyobb, és egészen más frekvenciákon
  jelentkezik. A nagyobb S-jel energiatartalom (térhatásnövelő hatása
  mellett) lemezvágási szempontból is jelentős. Azonban, hogy ezt
  megértsük, meg kell ismerkednünk a lakkvágás technikájával - amely
  végülis cikkem fő témája.

  

  Lakklemezvágás

    Az MHV-nak két sztereó lakklemezvágó berendezése van: a régebbi
  Neumann VMS-70 (1979 óta) és az újabb, szintén Neumann VMS-80 (1982
  óta). A két vágóberendezéssel közel azonos minőségű lakklemezeket
  lehet készíteni. A VMS-70 komputer ellenőrzésű, a VMS-80 komputer
  vezérlésű vágógép. A hangzás minőségét eldöntő áramköreik azonosak, a
  vágófejek úgyszintén. A modernebb természetesen a VMS-80, ennél
  korszerűbb jelenleg nem is létezik. A DMM (Direct Metal Mastering)
  technológia például csak erre a géptípusra és csak az SX80-as
  vágófejjel alkalmazható.
    A mesterszalag a vágóhelyiségben felkerül egy szokványostól eltérő
  felépítésű magnetofonra, amin nincs törlőfej, oszcillátor, felírófej
  és felíróerősítő. Ellenben két független sztereó lejátszófejjel és a
  hozzájuk  tartozó  erősítőkkel   voltaképpen   két   sztereó
  lejátszómagnetofont egyesít. Hogy miért van szükség kettős rendszerre,
  mindjárt ki fog derülni. A két lejátszófej között szalagvezető
  görgőkkel különböző hosszúságú szalaghurkok állíthatók be. Az eltérő
  hosszúságú szalaghurkok a két lejátszórendszer között 0,6, illetve 0,9
  másodperces időeltolódást hoznak létre. A 0,6 másodperc a 45ford/perc,
  a 0,9 másodperc a 33 1/3ford/perc lemezek kb. 1/2 fordulatnyi idejével
  egyezik. Ugyanis ennyi idővel előbb kell "bemutatni" a lemezre kerülő
  jeleket a komputernek!
    A mesterszalag hangfrekvenciás jele először a vezérlés sztereó
  csatornájába kerül, az első lejátszófej elé. Ezután következik a
  szalaghurok, majd a 0,6 s vagy 0,9 s késés után ugyanez a jel a
  modulációs lánc sztereócsatornájában is megjelenik. Miért van erre
  szükség? A spirálisan haladó barázda egy fordulat után a korábban
  vágódott nyomvonal mellé kerül. Ha az egymás mellé kerülő, szomszédos
  barázdaszélek távolságát állandóra választanánk, akkor a nagyobb
  modulációknál a barázdák egymásba érnének, esetleg kereszteznék is
  egymást - ha pedig a barázdatávolságot a biztonság kedvéért túlságosan
  nagyra vennénk, rengeteg hely pocsékolódna el. Megoldásként kitalálták
  a variábiliselőtolást, hogy a barázdatávolságot csak akkor kelljen
  növelni, ha ez szükséges. Ehhez ki kellett építeni egy, a modulációs
  csatornával lényegében azonos vezérlési láncot. A modulációs láncon
  áthaladó sztereó információ a vágófejre, a vezérlési láncon haladó jel
  pedig a vágófej felfüggesztését-mozgását vezérlő komputerhez megy.
    Ha a mesterszalag nem analóg,  hanem  digitális,  akkor  a
  vágóberendezéshez egy 16 bites Sony digitális rendszer csatlakozik. A
  digitális hangrögzítés elvére itt nem érdemes kitérni, a felvételek
  szempontjából az analóg és a digitális mesterszalagok között nincs
  lényeges különbség (habár az utóbbiak zajtalanabbak - erre még
  visszatérek). Tehát egy hangfelvétel attól még nem lesz jobb, hogy a
  felvételi helyszínen az analóg keverőasztal kimenetéhez nem analóg,
  hanem digitális magnó csatlakozik. Néhány száraz műszaki paraméter
  javulása inkább "dekoráció", semmint lényeges változást hozó tényező.
  Ettől függetlenül a digitális hangrögzítés  híve  vagyok,  mert
  vitathatatlanul ezé a jövő. Nem hallgatom el  azonban  azt  a
  véleményemet, hogy túl korán és sok más fontosabb probléma megoldása
  előtt tértünk át véglegesen a digitális technikára. Igazi előnyök csak
  egy a miénkénél magasabb színvonalú analóg  felvételi  technika
  fokozatos digitalizálásával jelentkeztek volna. Anyagi erőink egy
  részét eredményesebben fordíthattuk volna például a DMM technológia
  megvásárlására. Ennek feltételei jobban megvoltak, mint a totális
  digitalizálásnak. A CD még távoli álom, a "hibrid" vinillemezek még
  hosszú évekig uralni fogják a hazai piacot.
    A lakklemezvágás számára nálunk a digitális hangfelvételek csak
  elvileg jelentenek próbatételt; mert sajátos felvételtechnikánk miatt
  közelről  sem  használjuk  ki  a  digitális  hangrögzítés  adta
  lehetőségeket. Így a nagy dinamikával, a "digitális" tranziensekkel, a
  széles és gazdag különbségijel-tartalmú sztereó hangkép okozta vágási
  nehézségekkel egyelőre nem kell számolnunk. Csupán a zaj hiánya
  nehezíti a lakkvágást és a kidolgozást: a digitális mesterszalagok
  zajtalanok, tehát előtűnik minden egyéb zaj.
    Ha a processzor D/A konverterének kimenetét rögtön a Studer analóg
  magnetofon  helyére  kapcsolnánk,  akkor  nem  jönne  össze  a
  lakklemezvágás, mert hiányozna a vezérlőjel. A komputer számára a
  digitális mesterszalagról is egy fél lemezfordulattal előbb be kell
  mutatni, hogy mi fog a lemezre kerülni. Emlékezzünk: ezt az analóg
  magnónál a párhuzamos két sztereó lejátszórendszerrel és a közéjük
  terelt szalaghurokkal érjük el. A mintavételt a videomagnóval nem
  lehet így megoldani. A szalaghurkot  egy  digitális  késleltető
  helyettesíti, csak egy kicsit másképpen. A videomagnóról érkező
  digitális jelek a dekódolás után rögtön egy 12 bites D/A átalakításon
  mennek keresztül. Ez az analóg jel, bár minősége gyengébb, a vágógép
  komputerének vezérléséhez megfelel. Ezzel párhuzamosan a dekódolt 16
  bites digitális jelek 0,6 vagy 0,9sec-os késleltetés után kerülnek a
  PCM-1610-es processzor D/A átalakítójába. Ettől kezdve már mindegy,
  hogy analóg vagy digitális eredetűek-e a hangfrekvenciás jelek.
    A magnetofon után a jelek az SP-79B átíró-keverőasztal bemeneti,
  0,5 decibeles lépésekben változtatható, aktív  szintszabályozóira
  kerülnek. Ezt követi négy Dolby-A 361-es modell, ezeket egyébként
  teljesen ki lehet iktatni a láncból. A második szintszabályozókból és
  a szűrőkből A-B lánc alakítható ki, és egy-egy lemezoldalon belül,
  vagy akár számonként is  más-más,  előre  beállított  korrekció
  kapcsolható a láncba. Az A-B szűrőláncok után két további, közös szűrő
  következik. Az egyik  alul,  a  másik  felül  vág,  18dB/oktáv
  meredekséggel. A -3 decibeles pont alul 40, 63 vagy 80Hz-re, felül
  6,3, 9, 12,5 vagy 16kHz-re állítható. A szűrők "bypass" állásban is
  mindig a láncban maradnak, de a technológiai rend egyébként is
  előírja, hogy analóg mesterszalagokhoz be kell kapcsolni a 40Hz-es
  szűrőt. (A digitális mesterszalagoknál aztán vagy bennmarad a szűrő,
  vagy sem; rendszerint bennhagyják, mert így "nem kell centizni a
  hellyel".) Az átíró-keverőasztal utolsó szabályozója a relatív szint,
  vagyis az 1kHz-hez tartozó 0 decibeles sebességamplitúdó beállítására
  szolgál. Be van építve az asztalba, és így bármikor bekapcsolható a
  modulációs   és   vezérlési   láncba   négy    U-473-as
  kompresszor-limiter-expander. Ezek egy speciális "sz"-limiter állásban
  is működhetnek (erről még lesz szó).  Az  "attack  time"*  (*
  "Megszólalási idő" - ilyen hamar reagál, tehát ennyire gyorsan működik
  a készülék.) 20µs a "recovery time"* (* "Feléledési idő" - az utolsó
  kiváltó jeltől számítva ennyi időn belül szűnteti be hatását az
  elektronika, folyamatosan.) 0,1 és 10s között változtatható - ebből
  felmérhetjük, milyen hatással lehetnek ezek az  elektronikák  a
  tranziensekre. Mint készülékek, természetesen kiváló minőségűek.
    Ha túl nagy a különbségjelek alacsonyfrekvenciás tartalma, ez
  olyan függőleges mozgásra kényszerítené a vágótűt, hogy az alumíniumig
  lemenne. Ilyenkor, s különösen, ha a műsoridő is hosszú, igénybevehető
  a beépített EE 77D típusú "Elliptischer Entzerrer". Ez az áramkör a
  150Hz-től vagy a 300Hz-től lefelé eső különbségi jelkomponenseket
  "monósítja". Ekkor az alacsonyfrekvenciás oldaljelek mélységi (S)
  helyett oldalirányú (M) modulációt eredményeznek, és a helyfoglalás is
  csökkenhet - azonban már 1kHz-től lefelé jelentős áthallások lépnek
  fel. Ez az elektronika is azok sorába tartozik, amit a vágómérnök
  kényszerből kapcsol a láncba, mert a hosszú műsoridő, a vezérlési
  normák, a felvételek "kóválygó" basszusai annyira lehetetlen helyzet
  elé állítják, hogy nincs más választása. Az "Elliptischer Entzerrer"
  használatát a komolyzenei vágásoknál egyértelműen megtiltanám.
    Az SP-79B átíró-keverőasztalhoz az áramköri egységek közé iktatott
  csatlakozási  pontoknál  számos  további,  külső  effekt-  és
  szűrőberendezés kapcsolható. Az átíró-keverőasztal természetesen maga
  is sokkal több áramkört tartalmaz, mint amennyiről említést tettem.
  Tartalmaz, például,  a  vágógép-komputer  programozásához  fontos
  adattápláló elektronikát, távjelző, távmérő és távvezérlő áramköröket
  és több vágógép egyidejű működéséhez szükséges elektronikát. Azonkívül
  az ellenőrző műszerei is igen érdekesek, de ezek leírása meghaladná
  cikkem kereteit.
    Az átíró-keverőasztal után a SAL-74B erősítőegység következik. Ez
  is sokkal bonyolultabb annál, semhogy részletesen tárgyalhatnám.
  Legfontosabb része a vágófej meghajtótekercseit tápláló erősítő,
  amelynek terhelését üzemi körülmények között a vágófej képezi. Nagyon
  jelentős adat, hogy az SX74-es vágófej vágótűjének horizontális
  kimozdulása maximálisan ±150µm-es lehet. Ez az M-jelek maximális
  amplitúdóját korlátozza. A gyakorlatban azonban ezt a határt még csak
  megközelíteni sem lehet. Végül is azt mondhatjuk, hogy a lemezre a
  teljes felvételi mezőben ±50-80µm-es amplitúdók nagy biztonsággal
  vághatók - és ezek a barázdák le is játszhatók.
    Érdemes itt még visszatérnünk a SAL-74B erősítőegység két érdekes
  áramkörére. Az egyik a BSB-74 típusú gyorsuláslimiter. Az a feladata,
  hogy a lemezre ne kerülhessenek akkora gyorsulást előidéző jelek,
  amiket a hangszedők már nem képesek letapogatni. Mondhatnánk úgy is,
  hogy már a vágófejre se juthassanak olyan frekvenciakomponensek, amik
  kívül esnek a vágótű tömegével és geometriai méreteivel megszabott
  korlátokon. Csakhogy nehéz pontosan megítélni, hogy vajon vágáskor
  léptük túl a határt, vagy a hangszedők képességei csekélyek. A
  barázdák természetellenes "szögletességét", amit a nagy gyorsulások
  különösen a belső lemezátmérőkön okozhatnak, az ellenőrző mikroszkóp
  jól kimutatja - ámde az ilyen barázdák gyakran nem okoznak hallható
  hibákat! Ha viszont csökkentjük a gyorsulásokat, nagymértékben romlik
  a felvétel "fénye" - a tranziensekről nem is beszélve.
    A másik érdekes áramkör a TS-66B típusú "Tracing Simulator". Ez a
  hangszedőtű követési torzítását szimulálja, a torzítást ellenfázisban
  a műsorhoz keveri, miáltal a lemez lejátszásakor keletkező torzítás
  majd kioltódik. Ennek az áramkörnek a működéséről egy külön tanulmányt
  lehetne írni. Itt inkább a hatásáról szólok. A szimulátor beépített
  generátorával,  315+3150Hz-es,  4:1  arányban  kevert  jelekkel
  hitelesítjük a hangszedőt, a lakklemez 200mm-es átmérőjénél. Ez
  elengedhetetlenül fontos művelet. Gyenge pontja a dolognak, hogy
  például a VMS-80 gépen egy Shure V15-IV típusú hangszedő van, 15µm-es
  radiális tűvel. Az egész szisztéma tehát ettől a hangszedőtől függően
  fog működni. Bármelyik másik hangszedővel, netán elliptikus tűvel
  lejátszva a "Tracing Simulator"-ral kezelt lemezeket, az eredmény
  kétséges. A gyári adatok  a  FIM-értékek  egyértelmű  javulását
  reprezentálják a 132-138mm-es átmérők között  (tehát  már  igen
  tisztességesen a lemez belső harmadában). A gyári adatok azonban nem
  említik, milyen hangszedővel mérték az eredményeket.
    Magam is végeztem egy érdekes vizsgálatot. Torzulásokra kényes
  felvételekről lakkvágásokat készítettem "Tracing Simulator"-ral és
  anélkül. A kidolgozott vinillemezek meghallgatásakor azt tapasztaltam,
  hogy a torzításokon a harmonikusok bekeverése valóban segített - ámde
  a felvétel fémes, gépi hangzást kapott. A "Tracing Simulator" nélkül
  készült lemezek a várható mértékű torzulások ellenére is természetesen
  hangzottak, és ez többet jelentett számomra, mint az a néhány,
  elviselhető mértékű lejátszási torzulás. (Megjegyzem, hogy a kísérlet
  stúdiókörülmények között folyt, hitelesített hangszedővel!) További
  tapasztalatom volt még, hogy amikor javult a helyzet a  belső
  harmadban, akkor a lemez külső részén erősödött a fémes hangzás. Néha
  kimondottan kellemetlenné vált a máskülönben kifogástalan hangszínű
  felvétel! Lakkvágáskor technikai problémát is okoz a Tracing Simulator
  használata. Ilyenkor ugyanis a vágófej visszacsatolótekercséről már az
  "előtorzított" hangot halljuk, és abból a vágómérnök kevésbé tud
  tájékozódni.
    A lakklemez (és ugyanígy a sztereó hanglemez) barázdáinak oldalai,
  mint ismeretes, 45 fokos szöget zárnak be a vízszintes síkkal. A
  sztereó hangfelvétel jobb és bal oldali  információját  a  két
  barázdaoldal hordozza. Azonos fázisú oldaljelek  esetén  tisztán
  oldalirányú, egymáshoz képest l80 fokkal eltérő oldaljeleknél pedig
  tisztán függőleges irányú moduláció lép fél. Ezek persze szélsőséges,
  ritkán adódó esetek. A moduláció a pillanatnyi fázishelyzettől függő
  összeg- és különbségijelek keveréke. A vágótű mozgása tehát  a
  következőképpen alakul. Ha csak összegjel van, akkor a tű  az
  alapbarázda szélességét tartva csak oldalirányban mozog. Amikor csak
  különbségijel van, akkor a tű csak függőleges irányban mozog, a
  barázda a moduláció legkeskenyebb helyén sem csökken az alapméret alá.
  Legalábbis nem szabad jobban elvékonyodnia. A lakklemez valójában egy
  körülbelül  1mm  vastag,  speciális  ötvözetű  és  felületkezelt
  alumíniumlemez, amelynek mindkét oldalát  különleges  technikával
  felvitt, vékony, triacetát alapú, lágy, forgácsolható  lakkréteg
  borítja. (A lakk és adalékanyagainak összetétele gyártási titok.) A
  lakklemezt csak egyszer lehet használni. Rendkívül kényes, gondos
  tárolást és körültekintő kezelést igényel. Egy  lakklemez  ára,
  gyártmánytól és minőségtől függően 15-20 dollár között van.
    A lakklemezek felületének kifogástalan minősége, a lakkréteg
  egyenletessége,  zárvány-  és  rögmentessége  mind-mind  alapvető
  követelmény. Úgyszintén fontos, hogy a lakkréteg  kifogástalanul
  tapadjon az alumíniumlemezhez. Az alumíniumlemez felületének  is
  simának és egyenletesnek kell lennie. A jó minőségű lakklemezekre
  vágott, modulálatlan barázdában mérhető zaj rendszerint jobb mint
  -70dB. (A lakklemezről a gyártók általában nem szívesen közölnek
  adatokat. A kezelési, vágási, kidolgozási technikába "nem szólnak
  bele", vagyis a felhasználóra bízzák.)
    A Neumann VMS-80 típusú vágóberendezés  tányérja  speciális,
  olajfilmen csúszó csapágyon nyugszik, meghajtómotorjának vezérlése
  kristálypontosságú. A vágófejben  levő  tű  lakklemezhez-állítása
  szálkeresztes mikroszkóppal történik: a kereszt vízszintes vonala a
  lakklemez síkjára, függőleges vonala pedig a tű vágóéleire fekszik. A
  rubinból vagy zafírból csiszolt és fűtőtekerccsel ellátott tű vágóélei
  értelemszerűen 90 fokos szöget zárnak. A tűhegy legömbölyítésének
  sugara 3±1µm. A barázdafenék vastagságát a tű hegye határozza meg.
  Kopott tű széles fenékvonalat húz. A hazai lemezeket jelenleg kétféle
  tűvel vágják: japán Adamant NSH-2S és amerikai Micropoint 320 típusú
  tűkkel. A vágótűt és a lakklemezt fajtánként gondos vizsgálatok
  sorozatával párosítani kell.
    A forgácsolás - azaz: a lakklemezvágás - milyensége döntően kihat
  egyrészt a lemez hangzására, másrészt a kidolgozás minőségére. A
  fölösleges lakkanyagot maradék nélkül kellene eltávolítani, de hát ez
  tökéletesen sohasem sikerülhet. A jobb forgácsolás céljából a vágótűt
  felfűtik, mert még a puha, képlékeny lakkot is meg kell olvasztani,
  hogy a simítófelületek kellő mértékben kifejthessék hatásukat. A
  folyamatosan termelődő lakkforgácsot vákuum szívja el. Vágás közben a
  lakklemezt szintén vákuummal rögzítik, hogy el ne mozdulhasson, és a
  felülete is egyenes maradjon.
    A forgácsolás minősége érezhetően javul, ha a mesterszalagokon az
  S jeltartomány jelentős energiával rendelkezik. A vágótű ilyenkor
  tetemes gyorsulással és sebességgel mozog függőleges irányban is, és
  éleivel szinte kimetszi a fölösleges lakkmasszát. Ha viszont az
  S-jelek energiamennyisége kisebb, a vágótű előtt torlódó képlékeny
  lakk inkább a nyíróerőnek enged. Ilyenkor a vágótű  mögött  a
  barázdaszélek finomabb rajzolatai jobban visszasimulnak a széleken
  kitüremkedett anyagba.
    A tűtömeg tehetetlensége és a tűgeometria együttesen határt
  szabnak  a  lemezre  maximálisan  vágható  gyorsulásoknak  és
  sebességamplitúdóknak. Más korlátozó tényező  nincs;  a  vágófej
  tekercseit meghajtó erősítők teljesítménye olyan óriási, hogy manapság
  nem nehéz olyan lemezt vágni, amelyet több okból sem  lehetne
  torzítatlanul lejátszani. Hogy mikor következik be a vágásból eredő
  torzítás? Nehéz ezt a mesterszalagon előre definiálni. Ez az egyik
  olyan szakmai rutin, amit a lemezfelvételeket készítő hangmérnöknek
  illik minél előbb megszereznie. Ha a mesterszalagon túltengés van a
  nagy gyorsulásokat okozó jelekből, két járható út kínálkozik. Az
  egyik: addig csökkenteni a modulációt, amíg a torzítás eltűnik. A
  másik: a gyorsuláslimiter.
    A gyorsuláslimiter ésszerű használata egyes popzenei felvételekről
  készülő lakkvágásoknál kiváló eredményekkel járhat. De ha mankóként
  használjuk az elfuserált mesterszalagokhoz, esetleg többet ront, mint
  segít. A moduláció csökkentése pedig az egyik fő panaszhoz vezet,
  miszerint kicsik a szintek a magyar hanglemezeken...
    A mesterszalagok minősítésekor rendszerint nem szúr szemet a
  magasabb frekvenciák túlzott kiemelése és a fázisok pontatlansága. A
  kiemelések okát keresve találunk egy-két magyarázatot. A sok effektet
  szinte kritika nélkül használják, semmi műszaki megfontolás nem
  játszik  szerepet  a  technikai  trükkök  tervezésekor.  A  sok
  effekt-berendezés lassan "megeszi" a tranzienseket, és a fázisok
  szinte  áttekinthetetlenül  kuszák  lesznek.  A  felvételkészítők
  természetesen maguk is hallják ezt, és a zajzárak, szűrők, limiterek
  okozta veszteségeket a 3-6kHz-es vagy ennél magasabb frekvenciák 4-6
  decibeles kiemelésével próbálják pótolni. Ilyenkor a sziszegő hangok,
  de általában  a  magasabb  frekvenciák  eltorzulnak.  Amikor  a
  mesterszalagon "sziszegnek" az sz-hangok, bevetésre kerülhet az SP-79B
  átírókeverőasztalba  beépített  speciális  "sz"-limiter.  Bár  a
  torzításokat  megszünteti,  a  tranzienseket  (akár  csak  a
  gyorsuláslimiter) ez sem hagyja sértetlenül.
    Szólni szeretnék még az úgynevezett félsebességes vágásról. A
  lakklemezek félsebességes vágása nem újdonság, inkább csak újra
  fölfedezték; egy időben a "nagyok" mind alkalmazták, de aztán a több
  mint kétszeres idő- és anyagráfordítás, az ezzel  együtt  járó
  költségnövekedés, valamint a nehéz ellenőrzés miatt leálltak vele. Az
  akkori minőségi igényeket és főleg az üzleti érdekeket  jobban
  szolgálták a névleges sebességgel vágott hanglemezek. Idővel mégis
  kiderült, hogy a félsebességes vágásnak van néhány olyan előnye,
  amelyet ma  is  méltányolhatnánk.  A  félsebességű  vágásnál  a
  mesterszalagot a névlegesnek pontosan a felével játsszuk le, tehát
  76cm/s helyett 38cm/s-mal és 38cm/s helyett 19cm/s-mal. A vágógép
  tányérja is pontosan a fele sebességgel forog. A mesterszalagon minden
  frekvencia egy oktávval lejjebb kerül. A mesterszalag félsebességes
  lejátszása lényegében lelassítja, "vághatóbbá teszi"  az  összes
  tranzienst.
    A félsebességes vágás egyik nagy előnye, hogy fölöslegessé válik a
  gyorsuláslimiter, mivel a vágóberendezés a lelassult tranzienseket
  könnyűszerrel feldolgozza. A tranziensek fölfutási ideje lényegesen
  megnő. A vágási láncba iktatott erősítők jóval a névleges "terhelésük"
  alatt dolgoznak, és emiatt szinte mindegyik paraméterük számottevően
  megjavul. A vágótű kényelmesen kimetszheti a fölösleges lakkot, szép
  szabályos íveket kapnak a  barázdaszélek,  jelentősen  javul  a
  forgácsolás minősége.

  

  Galvánkidolgozás

    A kész, műsoros lakklemezekre  azonosítószámok  és  jelzések
  kerülnek, majd pormentes csomagolásban a galvánüzembe utaznak. Mielőtt
  a lakklemez további sorsát ismertetném, nem hallgathatok el néhány
  megjegyzést: A világon mindenütt, ahol csak  hanglemezgyártással
  foglalkoznak, elsőrendű fontosságúnak  tartják  a  vágóhelyiségek
  levegőjének  tisztaságát,  hőmérsékletét  és  páratartalmát.  A
  Rottenbiller utcai vágóhelyíségek ebből a  szempontból  kritikán
  aluliak. Hasonlóan fontos a galvánüzem és a présüzem levegőtisztasága.
  A dorogi gyár viszont túlságosan közel esik a dorogi szénbányákhoz...
  Pedig ha a kidolgozás során egyetlen porszem is beszennyezi valamelyik
  felületet, vagy belenyomódik a vinilbe, biztosan pattogás  vagy
  kattanás lesz hallható a műsorban. Ezek a pattogások-kattogások nem
  lakkvágáskor keletkeznek!
    A lakklemezt a galvánüzemben alapos mosásnak, tisztításnak és
  vegyszeres zsírtalanításnak vetik alá. A felületet az eljárás közben
  speciális szálvastagságú és anyagú kefével, kézzel jól megkefélik.
  Őszintén mondom, ez a látvány mindig  elgondolkodtatott.  Hiába
  biztosítottak, hogy a kefe szálai annyira vastagok, hogy nem tudnak a
  barázdába hatolni. Ezt nem hiszem el. Lehet, hogy az  50µm-es
  modulálatlan barázdában nem tehet kárt a kefe, de a 140-170µm széles,
  erősen tagolt szélű barázdákat valószínűleg alaposan megbirizgálja!
  Márpedig  a  gyanús  recsegéseket  éppen  ezeken  a  nagyobb
  különbségijelekkel mélységben modulált helyeken halljuk. A  szép
  sztereóhangzású felvételekről készülő lakklemezeken hemzsegnek az
  ilyen barázdarészletek. Ezek ugyanis fokozottabban érzékenyek  a
  felületükre.
    A lakklemezt a tisztítás és a nedvesítőanyagokkal való kezelés
  végén deionizált vízpermettel  szórják  be,  és  ezután  vékony
  ezüstréteggel vonják be. A lakklemezt  megforgatják  és  kézzel
  ezüstözik, egy olyan  szórópisztoly  segítségével,  amely  három
  komponenst visz fel egyszerre a lakklemezre. A felületen kicsapódó
  ezüstréteg tapadása, vastagsága,  felületének  egyenletessége  és
  tisztasága ebben a fázisban egyáltalán nem ellenőrizhető. Az, hogy az
  ezüstözés művelete mennyire sikeres, teljes mértékben attól függ, hogy
  ki végzi.
    Az ezüstös lakklemezt a központi furatánál fogva felcsavarozzák
  egy anódra, és kezdetét veszi az előnikkelezés. A galvanizálókádban a
  fürdő szabad ionjai a vezető ezüstfelületre rakódnak. Az ionok
  egymásra épülnek és rövidesen elérik a néhány molekulányi vastagságot.
  Ekkor a folyamatot már felgyorsíthatják. Addig viszont lassan kell
  végezni, mert a kívánatosnál nagyobb sebesség "megégetheti" a vékony
  ezüstréteget, és az így keletkező apró hólyagok pattogás formájában
  hallatszani fognak a lemezen, illetve már sokkal korábban az "Anyán".
    Az ezüstözés, előnikkelezés az egyik  kritikus  vagy  éppen
  neuralgikus pontja a lemezgyártásnak. A belsőbb átmérőkön a nehézségek
  hatványozódnak. Galvanizáláskor a nikkel sűrűsége és szemcsenagysága
  fordítottan arányos a sebességgel. Ha a munkát elkapkodják, durva lesz
  a nikkelréteg, majd a másolások alkalmával tovább "szitásodik", és a
  barázda egészen finom részletei kezdetben enyhébben, később fokozottan
  eltorzulnak. Ha viszont a szemcsék finomak, az apró részletek is
  átmásolódnak. Márpedig könnyen belátható, hogy a lemezek hangzásában
  milyen  fontos  szerepet  játszanak  ezek  a  finom,  többnyire
  magasfrekvenciás modulációt hordozó barázdarészletek. (E jelenséget a
  galváneljárás felbontóképességének nevezik.)
    Ez a művelet önmagában olyan kényes és annyira sok múlik rajta,
  hogy mindegyik cég kidolgozza a saját módszerét - amit nem közöl a
  nyilvánossággal. A lakklemezek minősége amúgy is dobozonként eltérhet,
  nincs tehát egy biztos pont, amihez hozzárendelhetnék a  többi
  paramétert. Azon is sok múlik, mennyire rugalmas a technológia,
  tudja-e követni vagy ki tudja-e egyenlíteni a lakklemezek és az
  ezüstözés néha ingadozó minőségét. A lakklemez a vágás után külön nem
  ellenőrizhető, a kidolgozás első lépcsőjében alkalmazott munkafázisok
  eredménye szintén nem - csak együttes eredményük hallható majd az
  "Anyán".
    Az előnikkelezést az "Apa" készítése követi. Az "Apa" levonatot a
  lakklemezről kézzel választják le. A leválasztás nagy gyakorlatot
  igénylő, kényes művelet. Ha gyengébb minőségű az ezüstözés, könnyen
  előfordulhat, hogy a kezdeti vékony nikkelréteg jóvátehetetlenül
  megsérül. Az "Apán" a barázdamoduláció kifelé áll, ez valójában a
  lakklemez negatívja. A visszamaradt lakkot oldószeres kezeléssel
  távolítják el. A kézzel végzett műveletek alatt rengeteg apró sérülés
  érheti a rendkívül érzékeny felületet.
    Ezzel  a  lakklemez  megtette  a  kötelességét,  az  "Apa"
  leválasztásával gyakorlatilag tönkremegy, többé nem  használható.
  Elkészült a "Család" első tagja és egyben közös előde. Az "Apa" egy
  speciális hangszedővel már lejátszható, ettől azonban legtöbbször
  eltekintenek, mivel a minőségre és a hangzásra nem ad túlságosan
  megbízható információt. Az "Apa" levonatról galvanizálással több
  "Anya" levonatot készítenek. Az "Apa" kénytelen elviselni többször is
  az "Anya" levonatok leválasztásával járó tortúrát. Minden újabb
  levonat készítése gyengíti őt: az "Anyák" növekvő számával (a vágás
  minőségétől is függően) lassan elkopik a minőség.
    A kidolgozás  következő  fázisában  az  "Anya"  levonatokról
  úgynevezett "Fiú"-kat gyártanak. Az "Anyákat" előbb polírozni szokták,
  mert különben a vágáskor keletkező és galvanizáláskor tovább erősödő
  barázdaszéli tüskék és apró horgos képződmények úgy összeláncolnák a
  szétválasztandó felületeket, hogy azok inkább szakadnak, nem pedig
  békésen elválnak egymástól. (Így is kétséges, hogy mekkora  az
  optimális levonatszám, ami még nem megy a minőség rovására.) A
  polírozás, ha nem megfelelő technológiával és pasztával végzik,
  alaposan tönkreteszi az "Anyát". A barázdaszélekről leszakadó kemény
  nikkelszemcsék nagy sebességgel a barázdafalba csapódnak, ami már
  közvetlenül az "Anya" sercegését, recsegését okozza. A  sérülés
  tökéletesen átmásolódik a "Fiúkra", és természetesen a préslemezen is
  megmarad.
    A teljes gyártás 8-12 decibellel rontja a jel-zaj távolságot. Az
  eredetileg lakklemezen mérhető 70dB a vinillemezen 50-60dB-re csökken.
  Ez azonban elfogadható, ha a zaj egyenletes, tehát nem periodikus.
    A "Fiú" levonatok keménysége, sűrűsége a galvanizálás sebességétől
  függ. A sebesség viszont hatással van a galvanizálás során kiváló
  szemcsék méretére. Hogy mennyire sikeresen  egyeztették  e  két
  szempontot,  csak  a  préseléskor  derül  ki.  A  szélsőséges
  nyomáskülönbségeknek kitett préslevonat a kevésbé sűrű  helyeken
  könnyen beroppan. Ezért találhatunk olyan lemezeket, amiken dudorok
  vannak. A túlságosan "sűrűre" galvanizált levonatnak viszont nehéz
  csiszolni a hátoldalát. A csiszolatlan hátlap amellett, hogy nagy zajt
  okoz a vinillemezen, a szerszámba is benyomódik. A problémakör
  rendkívül összetett, az eleje valahol a felvételkészítésnél és a
  lakklemez vágásánál van...
    A préselés a gyártás utolsó fázisa: külön szakterület, amely még
  egy lépéssel távolabb esik a lakklemezvágástól. A blokkvázlaton csak
  néhány kritikus motívumot tüntettem fel, ezek is okozhatnak olyan
  hibát, amelyet könnyen a lemezvágásnak tulajdoníthatnánk. Elegendő
  megvizsgálni a lemezek széleit. A szélezőkéseket megfelelően élesre
  köszörülni és jól beállítani nem ördöngösség. Nekünk valahogy nem
  megy. A rosszul szélezett lemezekről az apró vinilforgácsok a tasakba
  vándorolnak, egy jólmegtermett barázdarészletbe szorulnak, és játék
  közben egyszerre csak hatalmas durranással jelzik jelenlétüket.
    A nagy modulációkat tartalmazó, bőséges S-jel tartalmú felvételek
  egyébként is nehezebben préselhetők. Ennek az az egyik oka, hogy a
  rövid préselési ciklusidő alatt a vinil nagy sebességgel terül szét a
  matricák között. Ahol nagy a moduláció, ott a barázda és a vízszintes
  sík között éles az átmenet, és itt a vinil torlódik. A kritikus
  helyeken anyaghiány keletkezhet. A jól kivezérelt lemez jobban is
  tapad a "Fiúhoz", nehezebben válik le. Az ilyen lemezek préselése
  hamarabb tönkreteszi a matricákat, és a szerszámot is jobban igénybe
  veszi. Nyilvánvaló tehát, hogy jobb minőségű lemezt csak drágábban
  lehet gyártani...
    Igyekeztem úgy ismertetni a lakklemezvágás műveletét, hogy egyben
  belehelyezzem a hanglemezgyártás teljes folyamatába. Mint látjuk:
  bonyolult és sok körülménytől függő technológia ez - láncszemei
  szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

                               Mocsáry Gábor