Fábólfaragott fúvóshangszerek
    Ha ugyan valóban fából vannak faragva. Mert mondjuk a klarinét
  tényleg erdőben látta meg a napvilágot, de mit szóljunk a fából
  fémfuvolához? Nos, ebben a cikkben fény derül a nevekben bujkáló
  következetlenségre. Megismerkedünk nemcsak a mai zenekarok sűrűjében
  nevelkedő négy "fával": a fuvolával, a klarinéttal, az oboával és a
  fagottal, hanem e modern hangszerek rég elfeledett őseivel, sőt,
  nemrég újrafelfedezett közvetlen elődeivel is. A szerző már régi
  ismerőse az Olvasónak: vezető hangmérnök a Rádióban, egyszersmind több
  hangszeren is játszó muzsikus a Camerata Hungaricában, megszállottja a
  fafúvós hangszereknek (ez így is van rendjén, elvégre a Hifi Magazint
  megszállottak  írják  megszállottaknak).  A  hangszertörténethez
  akusztikai lábjegyzet járul, diagramok a fafúvósok hangspektrumáról és
  irányjellegéről, hangszerképek, amelyek a megszólalásig hűek - de
  sajnos, mégsem szólalnak meg. Sebaj, azért így is módunk nyílik egy
  kis "auditív illusztrációra": Olvasóink a jövő év elején a Magyar
  Rádió szívessége folytán meghallgathatják mindazt, amit nyomdabetűkkel
  már nem mondhattunk el a fúvós hangszerek hangjáról. A műsor ugyanazt
  a címet viseli majd, mint jelen cikkünk, és hogy mikor sugározzák, azt
  lapzártakor fogjuk megtudni (lásd: Holtidőben, az utolsó oldalon.)


  

                   *

    A hangszerek egyidősek az emberrel. Ez nem feltételezés, hanem
  valóság: a régészek megtalálták a kőkorszak emberének fúvós és
  ütőhangszereit, a  csontból  készült  furulyákat,  fuvolákat,  a
  zörejhangszereket.  Bizonyos,  hogy  ezek  használatát  a  napi
  megélhetésért, a fennmaradásért való  folytonos  küzdelem  tette
  szükségessé, akár csalogattak egy állatot a csalisíppal, akár távol
  akarták tartani valamiféle zörejszerszámmal.
    Mai fejünkkel gondolkodva persze könnyen kijelenthetjük, hogy ezek
  még nem hangszerek, s egyáltalán, ez még nem művészet. De ne feledjük,
  hogy az Altamira barlang sötét mélyének színes agyagrajzai sem a
  művészi gyönyörködtetés céljára készültek, s mégis e rajzokra tekintve
  nem vonhatjuk ki magunkat őseink érzésvilágának hatása alól: féltek a
  bölénytől, mert félelmetes állat volt, ám egyben nélkülözhetetlen is
  volt számukra, hiszen ették a húsát, viselték a bőrét. E rajzokból az
  ősember érzései áradnak felénk. Ugyanígy a primitív hangkeltők is az
  akkor élt ember érzéseit, örömét, vágyait öntötték hangba, tehát ezek
  valóban hangszerek - mégpedig a legősibb hangszerek. Formájukat a
  természet sugallta, anyagukat a természet adta őseink kezébe. Hiszen
  még az üreges csont is hangot ad (akár a pánsíp, vagy az írószerszámok
  kupakja), ha pedig e csont testébe a hossza mentén hangnyílásokat
  fúrunk egy aprócska kővel, akkor már több hang is megszólaltatható
  rajta - mint például az Istállóskőn talált csontfuvolán. Megfújással
  ugyancsak könnyen rezgésbe hozhatók az üreges nádszálak is. Őseinknek
  hamar feltűnt a nád hossza és a hang magassága közötti kapcsolat, s e
  tapasztalatukat akkor is hasznosították, amikor a hangszer testét
  fából, bronzból, agyagból  készítették.  De  milyen  csodálatos:
  nyelvsípba, rezgéskeltőnek a mai napig is az ősi nád a legalkalmasabb
  - hangszertestnek pedig a fa.
    A kúpos furatok, tölcséres sugárzók megjelenését ma nagy újításnak
  érezzük, azonban ezeket is a természet adta, hiszen az állati
  szarvakból készített hangszertestek már eleve kúposak és tölcséresek.
  Megkedvelve ezek hangbéli sajátságait, a külső jegyeket más anyagokra
  is átvitték, és így már a bronzkorból is maradtak ránk gyönyörű kúpos
  trombiták - a legrégebbi tölcsér pedig Tut Anch Amon sírkamrájából
  került elő, egy ezüst trombita formájában.


  Ókor, középkor

    Az ókori ábrázolásokon egyébként számos hangszer látható, köztük
  fafúvók is - csak nem tudjuk pontosan, hogy ezek milyenek lehettek.
  Ugyanis a rajzok nem tüntetik fel pontosan a rezgéskeltetési módot,
  még az sem látható, hogy a játékos ajak- vagy nyelvsípon játszik-e. A
  hangszertörténeti  munkák  persze  könnyedén  kijelentik,  hogy
  "kettősoboa", holott egészen bizonyos, hogy a szóban forgó hangszernek
  semmi köze az oboához. Ily módon, sajnos, éppen a fafúvókról tudjuk a
  legkevesebbet. Az azonban bizonyos, hogy az ókorban már ismerték mind
  az ajak- mind pedig a nyelvsípokat.
    A görög kultúrkör egyik legnépszerűbb hangszere is fafúvó volt: az
  aulos, melynek legtöbbször kettős csövét (auloi) korábban ajaksípnak
  tartották,  azonban  egészen  bizonyos,  hogy  nyelvsíp  volt.
  Megszólaltatásához nagy légnyomás, jókora erőkifejtés kellett, erre
  utal, hogy a játékost "szájkötővel" ábrázolják (phorbeia). Ennek az
  volt a szerepe, hogy segítse a szájizmok munkáját, s takarja a
  fúvástól eltorzult arcot. E hangszer kezdetben 3-4, később  15
  hanglyukat tartalmazott és nádból, fából vagy fémből készült. Hangja
  akkoriban erőteljesnek számított, pedig nem lehetett  túlságosan
  hangos, hiszen többnyire vékony, hengeres furattal  készítették,
  tölcséres végződés nélkül. (Holott a görögök is ismerték a tölcsér
  hatását: a színházi maszkokba is tölcsért építettek.) Római területen
  ugyancsak népszerű volt az auloshoz hasonló tibia, ez a (feltehetően)
  egyszerűnádas hangszer.
    A középkor kultúráját meghatározó kereszténység  a  hatalmas
  bazilikák építésével teremakusztikai kérdések tömegét vetette fel - és
  választ is adott rájuk. Érdekes azonban, hogy a hangszerek csak igen
  lassan fejlődtek, sőt az első századokban Európa el is feledte
  hangszereinek nagy részét, hogy teret nyisson a népvándorlás, a
  keresztesháborúk közvetítésével arab területről érkező hangszereknek.
  Európai hangszerállományunk mindenesetre nem egyenes folytatása az
  antik  hangszerkészletnek.  Jól  kimutatható  az  első  századok
  visszaesése, törés következett be még a  viszonylag  folyamatos
  orgonaépítésben is. A hangszeres zenétől  az  egyház  kezdetben
  elzárkózott, nem fogadta szívesen a templomokban, kolostorokban azokat
  a hangszereket, melyek a kocsmákban is megszólaltak. A középkor végére
  mégis magas színvonalra jutott a hangszeres zene, és sokat is tudunk
  róla: a korabeli - elsősorban szakrális - festményekről megismerhetjük
  a hangszereket, sőt, az akkoriban divatos hangszerösszeállításokat is.
  Eszerint a középkori hangzáseszmény az ellentétes színek, karakterek
  szembeállítását kedvelte. Ezért egy-egy hangszerféléből általában csak
  egyet használtak az együttesekben, tehát egy pengetős, egy vonós, egy
  fúvós és egy ütő színkontrasztjából építkeztek. Nem az egybeolvadás,
  hanem a különválás volt a céljuk, ezért aztán fölöttébb kedvelték
  azokat a hangszereket, melyek "éles színűek", "kontúrosak" voltak. (Ez
  a felfogás egyébként magukon a festményeken is nyilvánvaló;  a
  színekből és a határozott körvonalakból kitűnik, mennyire egységes
  volt a kor ízlésvilága.)
    A fafúvókat illetően mindebből az következik, hogy a középkorban a
  lágy ajakszínek inkább csak lappangtak (talán csak a zergeszarvból
  készített zergekürt volt népszerű: lágy hangja orgonaregiszterként is
  gyakran megszólalt) ugyanakkor a kettősnádas schalmei (calamus=nád)
  divatos hangszer volt a maga kúpos furatával, tölcséres végződésével.
  Penetráns hangja  mindenütt  megszólalt,  ahol  csak  táncoltak,
  ünnepeltek, akár egy magasrangú vendég fogadásán, akár egy falusi
  lakodalmon. S mivel a schalmei a mai oboa őse, e hangszerünk története
  a középkorig folyamatosan visszakövethető.
    A mai fagotthoz hasonló hangszert viszont ekkor még nem ismertek,
  s bizonytalanok vagyunk a klarinétfélék múltját illetően is. Voltak
  ugyan egyszerű nádas, hengeres furatú hangszerek (elsősorban a köznép
  kezében) s a forrásokban időnként felbukkan a salmo vagy franciásan
  chalumeau hangszernév - ezek azonban nem voltak annyira népszerűek,
  mint a schalmei.
    A középkor a hangszereket 1-2 hangfekvésben s csupán a magasabb
  hangtartományokban építette ki - a mély hangok iránt ekkor még nemigen
  érdeklődtek.

  

  Ajaksípok a kőkorszakból


  

  Aulosjátékos, a jellegzetes szájkötővel (a kép egy görög vázáról való
  az ie. 5. századból)  Reneszánsz

    Lényegesen többet tudunk a reneszánsz hangszereiről, s különösen a
  kor fafúvóiról. Ezek  akkoriban  élték  egyik  virágkorukat.  A
  reneszánszban  megváltozott  a  hangzásideál:   a   középkor
  sarkító-szembeállító művészete után felfedezték az egybeolvadás, a
  harmónia örömét, a zenében és a képzőművészetben  egyaránt.  A
  középkortól örökölt hangszerállomány most már sem mennyiségét, sem
  hangszínét tekintve nem volt elegendő, új hangszereket  kellett
  építeni. Lágy színekre is szükség volt, hiszen azok jobban keverednek
  egymással, mint az élesek. Azonkívül a harsányabb reprezentációs zene
  mellett divatba jött a házimuzsika, s ez is teret adott az intim, lágy
  hangszerszíneknek. Végül: a zene egyre jobban birtokbavette a mélyebb
  hangok tartományát; kereslet támadt a basszushangszerek iránt.
    Tárgyunk szempontjából ez oda vezetett, hogy a mai (lényegében) 4
  fafúvó helyett a reneszánsz mintegy 15-féle fafúvós hangszert ismert.
  Voltak ezek között teljesen "egyéniek", kirívóak, s voltak egymáshoz
  meglehetősen hasonló színezetűek. Természetesen nem egyforma mértékben
  terjedtek el és nem ugyanazon a területen. Alkalmazásukról azért
  tudunk csak keveset, mert a szólamkönyvek akkoriban még nem tüntették
  fel az előadáshoz szükséges hangszer  típusát:  mindent  minden
  hangszerfélével megszólaltattak, ami csak a rendelkezésükre állt vagy
  éppen a kezük ügyébe esett. Hangszerek ugyan már fennmaradtak ebből a
  korból, de van néhány olyan reneszánsz fafúvó, amelyet csak leírásból
  ismerünk.
    E változatos fafúvókar úgy jött létre, hogy a hangszerek fizikai
  alkotórészeit (tehát a rezgéskeltési módokat, a furatfelépítést, a
  sugárzórészt) szabadon variálták. S hogy mindez miért éppen  a
  reneszánszban történt? A hangszerépítés tudománya és gyakorlata ekkor
  már meglehetősen magas szinten állt, a hangszereket (hangszerelési
  előírások hiányában) szabadon alkalmazták - s mindezt egy felszabadult
  tudásvágy, kísérletezőkedv hatotta át. Nem csoda tehát, hogy a legtöbb
  új  hangszerféle  ekkor  született  (közéjük  számítva  néhány
  hangszertorzót is). Ráadásul a reneszánszban egy-egy hangszernév nem
  egyetlen hangszert, hanem egy egész hangszercsaládot jelölt: 4-5-6
  különböző hangfekvésű, de azonos hangkarakterű hangszert. Így tudták a
  4, 5  vagy  még  több  szólamú  műveket  egységes  hangszínnel
  megszólaltatni. (Közben persze virágzott a polifónia, számtalan vegyes
  hangszerösszeállítással is megpróbálkoztak.)
    És most közelebbről is vizsgáljuk meg a reneszánsz néhány tipikus
  fafúvós hangszercsaládját. Ezektől kezdve már töretlen az út mai
  fafúvóinkhoz.

  Furulya

    A középkor "népi" furulyája a reneszánszban rendkívül kedvelt
  "műzenei" hangszerré lépett elő. A  kisszopraninótól  lefelé  a
  nagybasszusig  épített,  7-8  különböző  fekvésű  hangszerből
  összeválogatott, 4-5  szólamú  furulyaegyüttesek  az  udvarokban,
  templomokban, társas összejöveteleken, szinte mindenütt megszólaltak.
  A reneszánsz furulyák furata hengeres, vagy nagyon enyhén szűkülő
  kúpos, s viszonylag bő. Emiatt a hangterjedelmük nem nagy: csak
  mintegy másfél oktáv szólal meg rajtuk biztonságosan. Hangjuk - a bő
  furat jóvoltából rendkívül lágy, már-már majdnem szinuszos (ezért is
  hajlamos az interferenciára: a furulyaegyüttesek különbségi hangjait
  maguk a játékosok is jól érzékelik), vivőereje azonban nagy. A mélyebb
  változatok átmérőjét játéktechnikai okokból arányosan csökkentik, ezek
  hangja tehát egyre halkabb, viszont ily módon még a legnagyobb
  hangszerek is a kezelhetőség határán belül maradnak.
    Pedig ez nem is olyan magától értetődő dolog. A furulyák mindkét
  végükön nyitott sípok, belsejükben ezért csupán félhullámhosszúságú
  állóhullám jön létre. Például a "c" alaphangú basszusfurulya teljes
  hosszúsága 1,2 méter, tehát egy meglehetősen nagy hangszertestet
  tartunk a kezünkben, pedig a "c" valójában még nem is túlságosan mély
  hang. Továbbá e hangszereknek nagyon rossz a hatásfoka, ezért a bőre
  épített mély változatok levegőigénye természetellenesen nagy lenne.
  Érthető, hogy már a reneszánszban is gyakran helyettesítették (vagy
  erősítették) a mély furulyák hangját más, jobb hatásfokú hangszerekkel
  - és hogy napjainkig nincsen a szimfonikus zenekarokban igazán mély
  ajaksíp.

  

  Reneszánsz furulyák


  Fuvola

    Népszerűségében elmaradt a furulyák  mögött.  Ennek  oka  a
  reneszánszfuvolák könnyűnek egyáltalán nem nevezhető, nagy gyakorlatot
  igénylő fúvástechnikájában keresendő. Hengeres furatú hangszertestükön
  6 hangnyílás volt, a hetedik a befúvónyílás. Csupán 3 hangfekvésben
  épültek (alt, tenor, basszus), ám a basszus nem volt mélyebb a "g"
  hangnál. Hangterjedelmük több, mint két oktáv. Érdekes, hogy akárcsak
  a középkorban, a reneszánszban is mennyire divatosak voltak  a
  fuvolafélék a katonák körében. Igaz,  az  úgynevezett  "fistula
  militaris" és a hozzá hasonló "hadifuvolák" különleges, szűkebb
  furatú, élesebb hangú hangszerek voltak.

  

  Győzelmi menet - reneszánsz fuvolák I. Miksa császár lovasainak
  kezében


  Pommer

    Az oboa-őse, a schalmei a reneszánszban 6, különböző hangfekvésű
  hangszerből álló pommer-karrá épült ki. (E hangszernév a latin
  bombus-ból származtatható, morgásra, zümmögésre, búgásra utal, a
  bumbard, bomhard, bombarde, Pumhart változataival egyetemben.) Furatuk
  bővülő kúpos, alsó végükön nagy tölcsérrel, felső végükön kettősnádas
  rezgéskeltéssel. A szabadtéri és templomi reprezentáció hangszerei
  között szólaltak meg, valamennyinél  áthatóbban,  erőteljesebben,
  fényesebben. Már több billentyű is volt rajtuk, szimmetrikusan, és így
  mind a jobb-, mind a balkezes játékmódot megengedték. A billentyűket
  díszes, perforált fahordó rejtette el, csupán a végük látszott ki,
  hogy a korabeli bő ruhák fodraiban fel ne akadjanak, s hogy a kényes
  mechanizmus meg ne sérüljön.
    A korabeli nádakról keveset tudunk - sérülékenyek voltak, így alig
  néhányat őriznek a múzeumok. Egészen bizonyos, hogy a maiaknál
  szélesebbek, keményebbek voltak, s bár a görög szájkötőt már régen
  elfeledték, a nádat gyakran vették körül  egy  kis  esztergált
  fatölcsérrel. Ez a játékos ajkait összefogva megkönnyítette a fújást,
  s a nádat is védte.
    A nyelvsípok (megszólaltatási helyükön) akusztikai szempontból
  zártak: a nyomásváltozásnak itt maximuma, a nyitott alsó végen pedig
  nullaátmenete van, így az alaprezgés hullámhosszának 1/4-e fér bele a
  sípba. A mindkét végén nyitott ajaksípokban viszont az alaprezgés 1/2
  hullámhossza jön létre. Eszerint, ha minden egyéb körülmény azonos, a
  nyelvsípok körülbelül 1 oktávval mélyebben szólalnának meg. Minthogy
  azonban a bővülő kúpos keresztmetszet rövidíti a hullámhosszat, azaz
  "magasítja" a hangot, a pommerek nagyjából azonos hosszúságúak a
  furulyákkal. Ámde a nyelvsípoknak sokkalta jobb a hatásfokuk is, és
  ezért a mély pommerek - bár sokak szerint otrombák - már igazi
  basszushangszerek. Sőt, a hangszerépítők tovább csökkentették  a
  hangszerek méreteit a sípcső megtörésével, visszahajlításával. Ez a
  technika egyébként régóta ismeretes; a korábbi rézfúvók, a mai harsona
  korabeli ősei már hajlított csővel készültek. A reneszánsz újítása
  abból állt, hogy e technikát átvitte a fa hangszerekre, s ezáltal több
  új hangszert alkotott, közöttük mai fafúvóink basszusát: a fagottot,
  illetve ahogyan akkor inkább nevezték: a dulciánt.

  

  A pommer-család. Balról a legelső a szoprán pommer, a mai oboa előde


  Dulcián

    Kettősnádas, közvetlenmegfúvású, kúposfuratú hangszer, középen
  megtört és "visszahajlított" furattal. Azonos hangmagasság esetén
  tehát ez a hangszer kétszerte rövidebb a pommernél, illetve a
  furulyánál. A cső visszahajlítása természetesen nem szó szerint, hanem
  úgy értendő, hogy egyetlen vastag fatestbe két, ellentétes irányban
  bővülő furatot fúrtak, s ezeket alul lezárva összekötötték. A fagott
  elnevezés is a furatok "kötegelésére" utal, ugyanis az olasz "fagotto"
  köteget jelent. E hangszernév azonban - bár már 1518-ban is előfordul
  -, csak később kötődött ehhez a hangszerhez. Kezdetben inkább a lágy,
  édeskés hangra utaló, az olasz "dolce"-ból származtatható dincián
  nevet használták. (A fagott és különösen a phagotus ekkor még egy
  másik, jórészt tisztázatlan mibenlétű  hangszert,  hangszertorzót
  jelölt.)
    A dulciánt nem szabad úgy tekintenünk, mint valami kisebb méretű,
  s csupáncsak könnyebben kezelhető pommert.  Ugyanis  a  dulcián
  menzúrája, furata más, mint a pommeré. Tölcséres sugárzórésze kisebb,
  sőt: esetenként perforált fadugóval fedik, a hangja ettől szelídebb,
  lágyabb, a hangterjedelme viszont nagyobb. S nem csupán mély, hanem
  magas hangfekvésben is építették! Vagyis a fagott-ős dulcián a
  reneszánszban még nem csupán basszushangszer, hanem a szoprántól a
  basszusig kiépített, önálló hangszercsalád. S nem a szabadtéri, hanem
  már az intim zenélést szolgálta,  a  megváltozott  hangideálnak
  megfelelően. (Létrejöttét az 1530-as évekre tehetjük. Egyik legkorábbi
  példányát a megözvegyült Magyarországi Mária királyné hangszerleltára
  említi, Németalföldön.)

  

  A dulcián család. Balról a harmadik a mai fagott őse


  Görbekürt

    Az egyik legtipikusabb reneszánsz fafúvó; már a középkor végén
  megjelent. Ugyancsak kettősnádas hangszer, azonban szűk hengeres
  furattal, s közvetett megfúvással. A felhangokban legdúsabb fafúvók
  egyike. Hangja szinte zörejszerű, zizegős, hangmagassága nem túl
  precíz. A reneszánsz színkép egyik véglete az igen lágy furulya, másik
  pedig az éles görbekürt - valamennyi további fafúvó e kettő között
  helyezkedik el. Mégsem igazán szabadtéri hangszer, ugyanis nincs
  vivőereje. Ennek oka a szűk furatban és a tölcséres sugárzó hiányában
  keresendő.
    Miért görbe a görbekürt? Ez nagy talány. Gőzöléssel meghajlítani a
  fatest végét, ez nem egyszerű feladat, és a görbület még csak nem is
  befolyásolja a hangszínt. Tudnunk kell azonban, hogy a görbekürt
  középkori elődei: a hólyagduda s általában a dudafélék gyakran állati
  szarvakban végződtek, a görbület ily módon önmagától adódott. A
  játékos számára e görbületnek az volt az előnye, hogy a hangszer
  sugárzási főirányát - tehát melyben az energia java része távozik -
  irányítani tudta, erős visszahajlítás esetén annyira, hogy szinte
  saját magának játszott. Ezzel javult az intonáció - de egyébként is:
  abban a korban az előadók nem annyira a közönségnek, mint inkább saját
  maguknak vagy legfeljebb a saját szűk környezetüknek zenéltek. Számos
  más hangszert ugyanígy alakítottak ki, mi több: a húros-billentyűs
  hangszerek felnyitott teteje sem a "közönség" irányába, hanem a
  játékos felé verte vissza a hangszer hangját. A tető nyitásiránya csak
  később változott meg, akkor, amikor már hangversenyeket rendeztek. A
  görbekürt  görbeségét  tehát  egy  másik  görbe:  a  sugárzási
  irányjelleggörbe magyarázza.

  

  Görbekürt-játékosok 1551 körül


  Zúgósíp

    A kúpos kettősnádas hangszereket gyakran úgy építették, hogy a
  nádat a játékos nem vehette közvetlenül az ajkai közé, hanem a nádat
  magábafoglaló szélkamrába fújta a levegőt. Ez a fajta megszólaltatási
  mód az 1400-as évek vége felé jelent meg, s a reneszánszban csak
  kettősnádas hangszereknél alkalmazták. (A dudától itt tekintsünk el.)
  Ismét hangsúlyozandó, hogy a közvetett megfúvás nem játéktechnikai
  könnyebbséget jelentett (abban az időben az emberek egyébként is
  szívesen tanultak és szívesen gyakoroltak!), hanem a nád védelmére
  szolgált. A szabadon, az ajkak által nem csillapítottan rezgő nád
  pregnáns tranziensekkel szólal meg - ahogyan ezt a zúgósípban teszi.
    A zúgósíp harsány, nyers hangú, igazi szabadtéri hangszer. (Neve a
  nádra vezethető vissza, ugyanis az ónémet Rusch nádsípot jelölt, ebből
  lett a Russpfeife, Rauschpfeife.)

  

  Schalmei- és zúgósíp-játékosok I. Miksa császár győzelmi menetében


  Bassanello

    Titokzatos hangszer: csak leírás és rajz maradt fenn róla. Egészen
  bizonyos, hogy lényegét tekintve egy szűkebb furatú pommer volt,
  csekély kúpossággal és tölcsér nélkül. Hangja lágyabb,  halkabb
  lehetett. Ezt a hangszert a barokk korba vezető út utolsó láncszemének
  tekintik, mint átmenetet a harsány schalmei és pommer, illetve a már
  valamelyest "megfékezett" barokkoboa között.

  

  A bassanello-család (nagybasszus két nézetben, basszus és tenor)


  Cornamuse

    Ez  még  titokzatosabb  hangszer.  Hanglemezen,  régizenei
  hangversenyeken szólal meg néha; sokan azt tartják róla,  hogy
  valójában nem is létezett - illetve nem olyan volt, mint a mai modern
  rekonstrukciók mutatják. Egy Corna Muse  hangszerről  Praetorius
  1619-ből való hangszerismertetőjében olvashatunk, de rajzot  nem
  mutatnak róla, és a hangszer sem maradt fenn. A rekonstrukció készítői
  "egyenes görbekürtre" gondoltak, melynek alsó vége dugóval  van
  lezárva, csupán aprócska nyílásokon át sugároz, és így a hangja
  fojtottabb, csendesebb. Végül is Cornetti Muti "csendes cornettet"
  jelent...ámde abban a korban néhol a dudát is conamusanak nevezték. (A
  mai francia nyelvben is cornemuse.) A régi hangszerek rekonstrukciója
  manapság jó üzlet, tehát még ilyen hiányos adatok birtokában is
  elkészítették e hangszert...

  Korholt

  

  Alt és szoprán cornamuse-rekonstrukciók
  Korholt-rekonstrukciók, basszustól szopránig


    A hengeres furatú hangszereket is megpróbálták a reneszánszban a
  dulciánhoz hasonlóan megtört formában építeni. Ilyen hangszer a
  korholt (azaz "Kurzholz", "rövid fa").  Valóban  rövid,  hiszen
  kettősnádas, tehát egyik végén zártnak tekinthető. Meg van törve,
  tehát a fatest kettős furatot rejt magában, a furat viszonylag szűk,
  sugárzórészt nem tartalmaz. Megfúvása közvetett, s hangja nem túl
  erős.

  Sordun

    Hengeres furatú kettősnádas hangszereket úgy is építettek, hogy
  közvetlen megfúvással lehessen megszólaltatni őket. A sordun nem más,
  mint egy közvetlenül megfújt korholt. Sokkal érdekesebb nála a

  

  Sordun-család
  Rankettek hangolórésze


  Rankett

    melynek furata kilencszeres; a hangszer (fa vagy elefántcsont)
  testében kilenc hengeres furat fut párhuzamosan, és a  két-két
  soronkövetkező, felváltva, alul vagy felül van összekötve. Ezzel a
  módszerrel  a  mai  kontrafagottot  mintegy  30  centiméteresre
  zsugoríthatnánk. Persze ennek ára  van:  a  hangszer  halk,  s
  fogástechnikai szempontból is meglehetősen komplikált. Ugyanis a
  kanyargósan futó belső furat mentén meglehetősen nehéz a hanglyukakat
  úgy kifúrni, hogy a hangszer viszonylag tisztán szóljon - egyszersmind
  jól kezelhető maradjon, sőt virtuóz játékra is alkalmas legyen. A
  furat töréspontjainál megszűnik a keresztmetszet folyamatossága, belső
  reflexiók lépnek fel (az akusztikai impedancia ugrásszerű változásai
  miatt), így a hangszer egyes hangjai "nem ülnek" biztonságosan.
  Mindegy: a reneszánsz kutatószellem, mint látjuk, a fafúvókkal is
  birtokbavette a kontramélység hangjait.
    Mielőtt búcsút vennénk a reneszánsztól, azt  is  meg  kell
  említenünk, hogy e kor fafúvós hangszerei valóságos műremekek voltak,
  pedig az emberi erővel - legtöbbször lábbal - hajtott esztergapadokon
  nem volt könnyű a munka. A külső díszítésekre különösen nagy súlyt
  helyeztek. Ünnepi alkalmak előtt a hangszereket viasszal gondosan
  átkenték és kifényesítették. A hangszer nem egyszerű használati tárgy,
  hanem a lakás egyik dísze, féltve őrzött kincse is volt. De ez
  természetes is egy olyan korban, mely a művészetet az emberi élet
  középpontjába helyezte.


  Barokk

    A barokk ismét a szembeállítást, a magas és mély hangfekvések
  ellentétét kedvelte: a biztos alapot nyújtó, jól  körvonalazott
  basszust, a diszkant csillogását - s persze az ujjtörő technikai
  bravúrokat sem vetette meg. A korábbi hangszerpark megintcsak szűknek
  bizonyult. Új hangszíneket kerestek,  fejlettebb  játéktechnikájú
  hangszereket konstruáltak.
    Szó ami szó, a barokk kegyetlen rostálást végzett: szinte a teljes
  reneszánsz fafúvósparkot elhagyta, leszámítva azt a néhány hangszert,
  mely ízlésvilágának megfelelt. Megtehette, mert a régi és a mai zenei
  élet között van egy alapvető különbség. Míg napjainkban az utóbbi 300
  év zenéje rendszeresen, az azt megelőző 3-400 év zenéje pedig
  esetenként (de szerencsére egyre gyakrabban) megszólal, addig régen
  csakis a legfrissebb, legaktuálisabb műveket játszották. A zeneszerzés
  szinte naprakész szolgáltatóipar volt és a különféle "régizenei
  társaságok" sosem szólaltattak meg 10-20 évesnél régebbi műveket.
  Ahogyan tehát - átmenetileg - elfeledték a reneszánsz zenéjét, úgy
  feledték el annak hangszereit is. A barokknak, mindezek ellenére,
  sokat köszönhetünk, hiszen például a fafúvóktól ekkor követelték meg
  első ízben a virtuozitást - s valóban: a barokk fafúvós zenéjét csak a
  legmagasabb technikai képességek birtokában lehet eljátszani.
    Az a fafúvókar, amelyet a barokk választott ki magának, lényegében
  azonos a mai fafúvókarunkkal.

  Furulya

  

  Barokk furulya és ajakrészének metszete
  Barokk oboa és későbbi változatai
  Felül  oboa  d'amore és korai angolkürtök, alul angolkürtök és
  baritonoboa


    Ez a hangszer a barokkban is virágkorát élte, hatalmas irodalma
  van, s jellemző, hogy a "fluato" előírás mindig erre a hangszerre
  vonatkozott! Ám hol volt már ekkor a reneszánsz bő, hengeres,
  behízelgő hangú furulyája! A barokkban e hangszer kecsesebbé vált,
  furata szűkülőkúpos, hangja tehát szólisztikusabb, hangterjedelme
  pedig nagyobb: több, mint két oktáv. E virtuóz szólóhangszernek főleg
  a magasabb változatai szerepeltek, a mélyebb hangfekvésűek fokozatosan
  kiszorultak a zenei életből - a barokk nem tudott mit kezdeni a
  basszusfurulyák sejtelmesen határozatlan mély hangjaival... S eközben
  lassan polgárjogot nyert a nagy rivális: a


  Fuvola

  

  Barokk fuvolán játszó férfi, Jan Kupecky ismert festményén


    Furata ekkor már valamivel bővebb, mint a korábbi "hadifuvoláké",
  s részben hengeres, részben szűkülőkúpos. Hangja gyönyörű, behízelgő,
  hangterjedelme viszonylag nagy. A furulya és a fuvola párviadala a
  barokk kor végére eldől: a fuvola közvetlen megszólaltatása olyan
  intonációs előnyöket hoz magával, hogy  ezekkel  a  furulya  a
  klasszicizmusban, romantikában már nem versenyezhet. A furulyát majd a
  20. század fedezi fel ismét a "műzene" számára.
    A schalmei-pommer-bassanello(?) vonulatot a barokkban az

  Oboa

    folytatja. Neve a francia "magas fa(fúvó)"-ra vezethető vissza. A
  barokk kor oboája már finomabb hangszer, mint reneszánsz elődei.
  Furata ugyan továbbra is kúpos - hiszen ez  adja  jellegzetes
  hangszínezetét -, de most már szűkebb, és szolidabban tölcséresedik.
  Széles, kemény náddal szólaltatták meg, tehát a hangja feltehetően még
  így is távol állt a mai oboa hajlékony hangjától.
    Hangfekvését illetően az oboa a diszkant pommer utóda. Az ennél
  mélyebb pommerek közül a barokk csak az alt fekvésűt karolta fel, s
  abból hozta létre a mélyebb tónusú oboákat (oboa d'amore, oboa da
  caccia - az utóbbi, a "vadászoboa" a mai angolkürt közvetlen előde). A
  mély pommerek fokozatosan visszavonultak, előbb a templomi zenébe,
  majd a múzeumokba. A fafúvók basszusát e kor a dulciánban találta meg
  - csak éppen átkeresztelte.


  Fagott

  

  Fagottok. Balszélen a jellegzetes barokk kivitel, mellette a későbbi
  változatok
  Barokk chalumeau és klarinét


    Bár a dulciáncsalád tagjai a reneszánszban egyenrangúak voltak, a
  barokkhoz közeledve mintha nőtt volna a basszusdulcián szerepe. Ez
  érthető: ellentétben a kor valamennyi basszus-fekvésű hangszerével,
  mélysége ellenére is jól kezelhető, széphangú, határozott karakterű
  hangszer, s lágysága ellenére is megvan a maga támasztó ereje az
  együttesekben. Persze, a basszusdulcián  ugyancsak  átalakult  a
  barokkban: az egyetlen fatömbben futó kettős furat ezután már két
  különálló karcsú csőből áll, a sugárzó nyílást lezáró lyuggatott
  fadugó is a múlté. Hangja ettől nyíltabb lett. Most már kíséretnek
  (continuo) és szólóhangszernek egyaránt alkalmas. A magas dulciánokra
  ugyanaz a sors várt, mint a mély pommerekre: lassan kivesztek a zenei
  életből. Feledésbe merült a dulcián hangszernév is. Az új hangszer
  neve fagott (emlékezhetünk: ez az egyetlen kötegbe épített kettős
  csőre utal).
    Mivel az oboa és a fagott egyaránt kúposfuratú kettősnádas
  hangszer, a köztudatban ma úgy él a fagott, mint az oboa basszusa.
  Pedig, mint láthattuk, e két hangszer a reneszánszban két különálló,
  szuverén hangszercsalád volt. Az egyikből a legmagasabb, a másikból
  pedig a legmélyebb hangú hangszert választotta ki a barokk.
    A klasszicizmus és romantika a barokktól kapta a fuvolát, az oboát
  és a fagottot. Nézzük, honnan származik mai fafúvóink negyedik
  fajtája: a


  Klarinét

  

  Mélyklarinét-változatok a 18. századból


    A klarinétfélék csupa hengeresfuratú, egyszerűnádas hangszerek.
  Ebből ered különleges hangszínük - s ebből  ered  a  hangszer
  történetének valamennyi kérdőjele. A középkori chalumeau,  salmo
  reneszánsz folytatásáról nem tudunk semmi bizonyosat. Nincsen adatunk
  róla, hogy a reneszánszban is lett volna egy klarinétféle hangszer.
  Habár, amikor az 1600-1700-as évek fordulója körül az első chalumeau-t
  (mint "műzenei" hangszert) megalkották, a minta egy francia népi
  hangszer volt. S bár a barokkban már volt chalumeau (mégpedig
  négyféle), nemigen írtak zenét erre a hangszerre. Bach például
  egyetlen hangot sem írt rá. A szélsőségeket kedvelő barokk számára e
  hangszer hangja lágynak nem volt elég lágy, élesnek nem volt elég
  éles.
    A klarinétnak akkor ívelt fel a pályája, amikor a csőalakú
  hangszer végét tölcséresre formálták. Éles hangjával  most  már
  helyettesíteni tudta a clarino-trombitákat - a klarinét elnevezés is
  ezzel kapcsolatos. (Kezdetben nem is voltak külön klarinétosok;
  általában az oboistáknak volt a váltóhangszere.) Ehhez azonban arra is
  szükség volt, hogy akár a többit, ezt a hangszert is átfújhassák,
  bővítve a hangterjedelmét. Ugyanis a barokk oboán és barokk fagotton
  már régesrég több oktávot szólaltattak meg, amikor a chalumeau
  hangterjedelme alig volt több egy oktávnál.
    Ennek fizikai oka van, már volt szó róla: az oboa és a fagott
  (mint egyik végén zárt, de kúpos furatú hangszer) és a fuvola is (mint
  mindkét végén nyitott ajaksíp) átfújáskor az alaphang  oktávját
  szólaltatja meg. Tehát például "g" hangot fogunk, s a fúvási módtól
  függően vagy az alsó, vagy a felső "g" hang szólal meg. A klarinét
  hengeres furata azonban csak a páratlan harmonikusokat erősíti. Előző
  példánknál, tehát a "g" hangnál maradva, átfújáskor a felső "g"
  helyett ennek kvintje, tehát egy "d" hang szólal meg. Ezért a klarinét
  alapregiszterében nem elegendő az egy  oktávnyi  hangterjedelem:
  körülbelül másfél oktáv szükséges, hogy az alapregisztert a legmélyebb
  hang átfújt hangjával folytathassuk.  Ez  teszi  bonyolulttá  a
  klarinétjátékot. A klarinét fogástechnikáján még a közelmúltban is
  változtattak, finomítottak.


  Útban a jelenhez

  

  Mai fuvolák


  

  Mai klarinétok


  

  Mai oboák
  Mai fagott és kontrafagott


    Mi jellemzi a fafúvók történetének utolsó, mintegy 200 évét? Talán
  az a legfontosabb, hogy a hangszereken megjelentek a billentyűk. Maga
  a billentyű nem késői találmány, sőt. Már az ókori fafúvókon is több
  volt a hanglyuk, mint ujj a játékos kezén, a lyukakat tehát gyűrű
  alakú tolókákkal takarták. A reneszánsz hangszereken is billentyűket
  alkalmaztak a távoli, az ujjak számára elérhetetlen  hanglyukak
  takarására, vagy azért, hogy bővíteni tudják a hangterjedelmet (mély
  furulyák, pommerek, dulciánok). De ez sem volt elég az igazán tiszta
  intonációhoz, a már-már bravúrosan virtuóz játékhoz. Nézzünk egy
  szemléletes példát, amely bármelyik fafúvóra érvényes, és a félhangok
  fogásával kapcsolatos.
    Egyszerű fogásrendet alkalmazva megszólaltatunk egy hangot. Ha a
  soronkövetkező lyukat is takarjuk, akkor a hang egy egész hanggal
  mélyül (hiszen megnő a hullámhossz). De hogyan szólaltatható meg az e
  két hang közé eső félhang, mondjuk a "d" és "e" közötti "disz" vagy
  "esz"? Megtehetjük, hogy a lyukat csak részben takarjuk, de nagyon
  kell ügyeskednünk, hogy a hang csupán félhangnyit mélyüljön. Hogy e
  féllyukfogást elősegítsék, a hangszereken már  a  barokkban  is
  alkalmaztak ikerlyukakat: félhang fogásakor a kettő közül csak az
  egyik lyukat kell takarni. A félhang azonban úgy is fogható, hogy egy
  nyílást kihagyva, a soronkövetkező nyílást takarjuk, ez az ún.
  villafogás. Sajnos, e fogások nem adnak megfelelő hangtisztaságot, a
  félhang gyakran fátyolos, gikszerre hajlamos, mert hiszen sem a piciny
  lyukak, sem a villafogás nem ad olyan határozott légoszlopvégződést,
  mint egy megfelelő átmérőjű hangolónyílás. A legelőnyösebb megoldás
  tehát egy nyugalmi helyzetében zárt billentyű, melyet csak a félhang
  megszólaltatásakor nyitunk, s melynek furata elegendő nagy, helye
  pedig eleve garantálja a kívánt hangmagasságot. A  féllyuk  és
  villafogások  kényelmetlenségét  ezzel  kiküszöböltük,  a  játék
  felgyorsul, s a billentyűvel fogott hangok nem színeződnek el. Ez
  persze csupán egyetlen érv a billentyűk mellett; nem szóltunk arról,
  hogy azokat mind a jobb, mind a bal kéznek működtetnie kell s nem
  szóltunk a trillabillentyűkről és a számtalan automatikusan nyitó vagy
  záró billentyűről. De talán e példából is megértjük, hogy az 1-2
  billentyűs barokk fafúvók után a mai hangszereken miért van 20-30
  billentyű.
    Tévedünk, ha azt hisszük, hogy a fafúvók billentyűit a játékosok
  mindenkor örömmel üdvözölték. Noha a billentyűkre vonatkozó legrégebbi
  írásos adat 1413-ból, az első ábrázolás 1510-ből való, még Mozart
  idejében is használták a (mindössze) kétbillentyűs oboát. Úgy érezték,
  hogy a billentyűk  mechanikus,  "digitális"  igen-nem  üzemmódja
  veszélyezteti a hanglyukakkal való közvetlen kapcsolat biztonságát.
  1823-ban a lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitungban egy hangszeres
  virtuóz a következőket írta: "A billentyűk használatával nem győzhetők
  le azok a hátrányok, melyeket maguk a billentyűk eredményeznek".
  Mennyire ismerős fordulat!
    A fafúvótörténet utolsó kétszáz évének másik jellemző mozzanata,
  hogy létrejöttek a mai hangszerfuratok (hangszermenzúrák), s kialakult
  az egységes, kiegyenlített fafúvókar. Ennek zenei indítéka a barokk
  kamarazenekarból létrejött szimfonikus zenekar, akusztikai indítéka
  pedig a rendszeres hangversenyélet. Amióta különvált az előadó és a
  hallgató, az utóbbi pénzt (és nem is keveset) fizet a zenéért, tehát a
  szervezőknek az az érdekük, hogy egy-egy eseményt minél többen
  meghallgassanak. Az együtteseknek egyre nagyobb légteret kell hanggal
  kitölteniük (szerencsére többnyire még hangosítás nélkül!), s e
  követelmény a fafúvókat sújtja leginkább.
    A vonósok létszámát ugyanis növelni lehet - s növelték is, egyebek
  között azért, hogy a romantika korában meghonosított kürtök és
  harsonák fel ne borítsák a vonós/fúvós arányt. (A Gewandhaus zenekar
  vonóslétszáma 1781-ben 19, 1839ben 32, 1865-ben 52 fő; Berlioz a
  Fantasztikus szimfónia partitúrájában legalább 60, Verdi az átlagos
  operazenekarokban és Wagner a Ringben 64 vonóst ír elő.) A rézfúvók is
  tölcséres sugárzójuk révén jól betöltik a nagyobb hangtereket is
  (legfeljebb a kürt kerül némiképp hátrányba, mert ez a hangszer nem a
  terem irányában sugároz), és az ütőhangszerek legtöbbjének is van még
  hangerőtartaléka. A fafúvók azonban - hacsak a szerzőket nem valami
  különleges szándék vezérli - nem kettőzhetők. Az, hogy 1781-ben Mozart
  egyik szimfóniájának előadásakor 6 fagott játszott, különlegességnek
  számít. Ezért terjedt el a (gyakorlatilag)  hengeres  furatúnak
  tekinthető Böhm fuvola, ugyanígy a nagyobb vivőerejű német fagott a
  franciával szemben, vagy a Böhm klarinét a gyönyörű hangú, de
  kétségtelenül kiegyenlítetlenebb német klarinét rovására. S ezért írja
  elő esetenként Mahler az oboáknak és klarinétoknak, hogy "aufgehobener
  Schalltrichter", hogy a magasra tartott hangszerek hangja eredeti
  fényével törjön át a vonósok hangfüggönyén.
    Keletkeztek-e új hangszerek a legutóbbi 200 évben? Avagy a 400 év
  alatt kikristályosodott fafúvóskar már nem gyarapszik tovább? Hát,
  nemigen. Az 1841-ben Adolphe Sax által épített saxofon (mely lényegét
  tekintve a klarinét és az oboa ötvözete, s bár fémből készült, mégis
  fafúvós hangszer), talán még polgárjogot nyert - polgárjogát azonban
  nem a szimfonikus zene, hanem a dzsessz és a könnyűzene vívta ki.
  Nasorlló felépítésű a fából készült tárogató (Schunda, 1865), mely még
  Wagner Tristanjának bemutatójakor is megszólalt, ma viszont legföljebb
  a hangszergyűjtők kollekcióit gyarapítja. Viszonylag szerencsésebb a
  sorsa a kontrafagottnak. Már 1619-ből van írásos híradásunk egy
  "fagotkontra" építéséről, ezután valóban használták is e hangszert,
  többnyire fúvószenekarokban. Végleges konstrukcióját azonban csak 1877
  után érte el, jellegzetesen "háromrét" hajtott csövével, mely 6
  méternyi síphosszat rejt magában. S ugyancsak gyakran szólal meg a
  fuvolánál egy oktávval magasabb kisfuvola (piccolo) - az ő magas, éles
  hangja emlékeztet leginkább a régi korok harcifuvoláira. Még néhány, a
  megszokottnál mélyebb fekvésű, de csak ritkán használt hangszer
  (baritonoboa, alt- és basszusfuvola, kontrabasszusklarinét) - és kész.
    Nehéz megmagyarázni, hogy éppen napjainkban, amikor  az  új
  hangszíneket szinte betegesen keressük - elektronikus zene! - nem
  születnek új fafúvók (melyek pedig mindig  is  színező-szerepet
  játszottak, mint az orgonában a  nyelvsípok).  A  megmerevedett
  hangszerhasználatot, a hangszerelési konvenciókat, a hangszerjátékkal
  szemben támasztott minden eddiginél magasabb követelményeket,  a
  különleges hangszerek viszonylag magas árát említhetjük, s talán az
  újtól való idegenkedést is - ezek pecsételik meg együttesen az
  újítások sorsát.
    De ha új hangszert keveset hozott is a legutóbbi 200 esztendő, a
  technikai  újításai  figyelemre  méltóak.  Például  évszázados
  kísérletsorozat eredményeképpen alakult ki a fuvolák befúvónyílása,
  miközben a legváltozatosabb geometriai alakzatok  jöttek  létre.
  Ugyancsak fontos az a mód, ahogyan kialakítják a befúvónyílás peremét.
  Módosultak a klarinétfúvókák is; a változás geometriailag  csak
  századmilliméterekben mérhető, de a művész számára mégis óriási
  jelentőségű.
    A rácsapó nyelvsíp igen kényes szerkezet: nem mindegy, hogy a
  zárási fázis felé közeledve a nád hogyan simul rá a fúvóka nyílására.
  A kettősnádaknál ugyanilyen fontos a nádat követő "stift".
    A fagottnál az "S" cső alakja, kúpossága döntő. Ugyanis fából
  eleve nem lehet ilyen szűk, kúpos keresztmetszeteket készíteni, e
  hangszerek mindig kis kúpos rézcsővel kezdődnek. S itt, ebben a kis
  rézcsőben dől el a hangszer hangja, hogy könnyen szólal-e meg,
  nincsenek-e fátyolos tartományai. E cső hosszával  változtatható
  bizonyos mértékig a hangmagasság is.
    A nádkészítés pedig igazi tudomány, számtalan "fogása" van, s a
  művészek között sokan maguk is kitűnő nádkészítők. Megjelentek ugyan a
  "műanyag nádak" is, a természetes anyag azonban még biztosan állja a
  versenyt.
    S talán ami a legértékesebb újítása a legutóbbi másfél évtizednek:
  az, hogy felfedezte a régi korok hangszereit, köztük a fafúvókat is.
  Rádöbbentett bennünket arra, hogy a maga korában minden hangszer
  korszerű és tökéletes volt - és most, amikor a régi zene reneszánszát
  éljük, ízlésvilágunkra frissítőleg hatnak a már régen elfelejtett
  színek.

                   *


    Illusztrációinkat az alábbi kötetekből vettük: Musikinstrumente im
  Wandel der Zeiten, Artia, Praga 1956; Musikinstrumente der Welt.
  Prisma, Gütersloh 1981; Musikinstrumente des Mittelalters und der
  Renaissance,  Moeck,  Celle  1980;  Akustik  und  musikalische
  Aufführungspraxis, Verlag das Musikinstrument, Frankfurt am Main 1972.
  Oboe & Fagott, Hallwag Verlag, Bern 1981.  AKUSZTIKAI SZÉLJEGYZET

    A fúvós hangszereket fa- és rézfúvókra osztjuk fel, minthogy fából
  és rézből készülnek - legalábbis mainapság. Mert a régi időkben a mai
  rézfúvók elődeit bronzból, fából, csontból  (pontosabban  állati
  szarvakból) is készítették. És ha meggondoljuk, az egyik fafúvó - a
  fuvola - ma már fémből készül. Jobb tehát, ha a "fafúvós" megjelölést
  alkalmazva nem a fára, hanem az ajak- és nyelvsípokra gondolunk, a
  rézfúvóknál pedig a tölcséres fúvókára, s mindenképpen függetlenítjük
  magunkat a hangszer testét alkotó anyagtól. Mi a különbség ajaksíp és
  nyelvsíp között? A rezgéskeltés módja! Minden hangszerrezgéskeltőből,
  rezonátorból és valamilyen sugárzó vagy akusztikai illesztőrészből
  áll. E funkciók sok esetben annyira  egybemosódnak,  hogy  nem
  választhatók szét, máskor meg - éppen némelyik fafuvónál - jól
  elkülönülnek.

  Ajaksípok

    Ha a légáram éles perembe ütközik, akkor a perem két oldalán
  periodikusan leváló légörvények hangot keltenek. Ennek frekvenciája a
  geometriai elrendezéstől, a széláram erősségétől függ, s valójában
  meglehetősen instabil. Így működnek a szélben fütyülő távvezetékek, a
  zúgó erdők. E fizikai jelenség akkor lép elő hangszerré, ha a
  rezgéskeltőt valamilyen rezonátorral kötjük össze, s ezáltal a rezgés
  fekvenciáját stabilizáljuk. Az ajaksípokban e rezonátor mindig a
  hangszer teste, pontosabban annak furata, s e furat geometriai mérete
  (elsősorban a hosszúsága) pontosan meghatározza  a  hang  zenei
  magasságát. Az orgonák ajaksípjaiban a sípcső állandó hosszúságú, a
  fuvolában, furulyában pedig akkora, hogy éppen kiadja a legmélyebb
  hangot, de a légoszlop hosszúságát  itt  változtatni  lehet  a
  hangszertest hangnyílásainak nyitásával-takarásával. Így szólaltatható
  meg e hangszerek alapregiszterének körülbelül egy oktávos terjedelme.

  Nyelvsípok

    Ha a légáram útjában egy bizonyos ponton periodikusan változtatjuk
  az áramlás keresztmetszetét, akkor ott nyomásváltozás lép fel, és ez
  ugyancsak hangjelenséghez vezet. Ha a változó keresztmetszetű részt
  valamilyen rugalmas anyagból készítjük, akkor a periodikus változást
  maga a légáram hozza létre és tartja  fenn.  A  klarinétfélék
  befúvónyílását rugalmas nádnyelvvel fedjük, egy kis részt hagyva a
  nádvég rezgésének. Az oboa- és fagottfélék befúvónyílását két, enyhén
  ívelt nádnyelv szembeállításával képezzük ki, hogy azok a befújt
  levegő hatására egymáshoz közel, szimmetrikusan rezegve hozzák létre a
  periodikus nyomásváltozást. Az  előbbieket  egyszerű  nádas,  az
  utóbbiakat kettős nádas hangszernek nevezzük. A frenvenciát mindkét
  esetben a rezgéskeltőhöz csatolt rezonátorok stabilizálják.

  Közvetlen és közvetett rezgéskeltés

    A fuvolista közvetlenül fúj rá az éles peremre, azaz "ajakra".
  Évek hosszú során át alakítja a szájizmait, keresi a  légáram
  irányításának módozatait, hogy a hangszer a megkívánt színezettel,
  hangerősséggel és hangmagassággal szólaljon meg. Tehát közvetlen
  kapcsolatban áll a rezgéskeltés helyével, sőt: ajkai és a hangszer
  befúvónyílása együttesen alkotják a rezgéskeltés helyét. A furulyánál
  viszont a befúvónyílást követő szélcsatorna vezeti rá a levegőt a
  peremre vagy ajakélre, ily módon a játékos nem áll  közvetlen
  kapcsolatban a rezgéskeltési hellyel - a rezgéskeltés tehát közvetett.
    A klarinét, oboa, fagott rezgéskeltése is közvetlen, hiszen a
  játékos ajkai között rezeg a nád, egyetlen rezgéskeltő rendszert
  alkotva az ajakkal. A szájtartás, a szájizomzat kialakítása itt is
  kitartó gyakorlás eredménye. (Habár régebben olyan nádas nyelvsípok is
  voltak, melyek nádját a játékos nem vette közvetlenül az ajkai közé,
  hanem a nád egy kis szélkamrában volt elhelyezve, s befúváskor a
  szélkamrában levő nyomást kellett a megfelelő értékre hozni. Néha
  pedig a szélkamra maga a szájüreg volt, ha az ajkak a nád - lényegében
  már nem rezgő - tövét érintették.)
    Tény, hogy a közvetett rezgéskeltők első megfújásra megszólalnak,
  a közvetlen megfújás tanulópénzét viszont keservesen meg kell fizetni,
  hiszen kezdetben a hangszer jóformán meg sem szólal. Ez azonban
  gyakran félreértésekre ad okot; azt a látszatot kelti, hogy vannak
  könnyebb és nehezebb hangszerek. Közvetett megfújáskor  messzebb
  kerülünk a rezgéskeltés helyétől; a jellegzetesen szép, árnyalt
  furulyahang hosszú tréning eredménye, s bizony csak keveseknek adatik
  meg. A közvetett megfújás nyomán pedig  egy  kicsit  nyersebb,
  szenvtelenebb a hang, keményebbek a tranziensek.

  Rezonátorok

    A rezgéskeltőhöz kapcsolódó rezonátor  nem  csupán  a  hang
  magasságát, hanem hangszínét, a hang vivőerejét, egyszóval karakterét
  is meghatározza. Lehet hengeres, bővülő vagy enyhén szűkülő kúpos. Az
  ezektől eltérő függvény szerinti keresztmetszetváltozás nemharmonikus
  felhangokat termel, a hang kellemetlen színezetet nyerhet. A kúpos
  vagy hengeres hangszertestek keresztmetszete azonban egészen bonyolult
  is lehet, ezek az alakzatok a sugárzás és  a  formánstartalom
  kialakításában játszanak hasznos  szerepet  (angolkürt,  fagott).
  ugyancsak nehéz matematikailag leírni az állati szarvakból készült
  zergekürt keresztmetszetét, hiszen a szarv nem szabályos függvény
  szerint szűkül.
    Az azonos hangfekvésű hangszerek  közül  a  szűk  furatútak
  felhangdúsabbak, de halkabbak - a bő  furatúak  lágyabban,  de
  tömörebben, erőteljesebben szólnak.

  Akusztikai csatolórész

    A fafúvók meglehetősen bonyolult módon sugároznak, hiszen a
  hangszerek valamennyi nyílása aktív. Az ajaksípoknál az  ajakél
  környezete  különösen  erősen  sugároz,  a  tölcséres  végződésű
  hangszereken pedig a tölcsér játszik fontos szerepet, mint a sugárzás
  hatásfokát, irányítottságát javító elem.  Ennek  megfelelően  az
  ajaksípok dipolsugárzók: az ajak és a legfelső hangnyílás együttesen
  hozza létre a hangszer sugárzási iránykarakterisztikáját, ami ily
  módon hangonként más és más. (Például a mikrofonközeli fuvolaszólista
  hangja is ezért vándorol ide-oda a sztereó bázis mentén, holott a
  hangszer nem változtatja a helyét.) A nyelvsípok befúvási helye
  akusztikai szempontból zártnak tekinthető, ezért e hangszereknek
  csupán a hanglyukai és (főleg) a tölcséres végződése sugároz. Érthető,
  hogy az ajaksípok végére sohasem tesznek tölcsért, hiszen az úgysem
  venne részt a sugárzásban.

  Átfújás

    A fafúvósok alapregiszterének hangterjedelme alig több, mint egy
  oktáv. Ennek megszólaltatásához igénybe kell vennünk a hangszertest
  teljes hosszát, valamennyi hangnyílását. Az alapregiszternél magasabb
  hangokat átfújással képezik: ilyenkor a hangszer alapregiszterének
  megfelelő hangot fogják, azonban - a befúvás változtatásával vagy
  segédbillentyű alkalmazásával az alaphang soronkövetkező harmonikusát
  szólaltatják meg. A mindkét végén nyitott ajaksípok soron következő
  harmonikusa: az alaphang oktávja. Ugyanez a helyzet az egyik végén
  zárt, de kúpos nyelvsípoknál. Az egyik  végén  zárt,  hengeres
  klarinétnak azonban csak a páratlan harmonikusai erőteljesek, így
  átfújáskor nem az alaphang felső oktávja, hanem annak is a felső
  kvintje szólal meg. A hangszerek felső hangtartományában már gyakran
  van szükség különleges játéktechnikai  fogásokra,  s  ezek  még
  példányonként is változhatnak.


  HANGSZEREK ÉS HANGSZÍNEK

    Alább bemutatjuk a négy mai fafúvós hangszernek és őseiknek
  hangspektrumát. Valamennyi színkép a hangszerek mf megszólaltatását
  jeleníti meg. A p ennél lágyabb, az f pedig élesebb hangszínt
  eredményez. Számos fafúvó az f  és  ff  dinamikaszinten  újabb
  mellékformánsokat termel, ezek okozzák a nagyobb hangosságérzetet,
  anélkül, hogy a hangnyomásszint számottevően emelkedne. (A szerző
  vizsgálatai.)

  

  Tenor  furulya (bŐ, reneszánsz furatú) legmélyebb, c2 hangjának
  színképe. Lágy hangkép, kevés harmonikus, a 8. rendszámú gyakorlatilag
  mérhetetlen.


  

  Mai fém-fuvola c1 hangjának színképe. Gazdagabb harmonikustartalom
  (különösen értékes a 4. harmonikus magas szintje, ez a hangnak
  különleges fényt kölcsönöz), ám a hang még ezzel együtt is lágy.


  

  Tenor furulya c2 hangjának színképe. A hanglyukak nagy része nyitva
  van, a légoszlop vastagsága a rövid légoszlophosszhoz viszonyítva
  tekintélyes, a síp "bő", a hang tehát felhangszegény.


  

  Az előbbi fuvola c2 hangja. Mint látjuk, a klasszikus hangszerek
  hangszínezete szinte hangról hangra változik. E hangszerek hangja
  (egyebek  között)  ettől  emberi,  ettől  élő, szembeállítva az
  elektronikus hangkeltés szenvtelen kiegyenlítettségével.


  

  Tenor görbekürt legmélyebb (c) hangjának színképe. A reneszánsz
  legfelhangdúsabb,  már-már  zörejszerű fafúvós színe. Még a 64.
  harmonikus is mérhető (az igen nagy vonalserűség miatt azonban már
  csak jelképesen ábrázolhatjuk). Igen magas a disszonáns összetevők
  szintje, ezzel szemben az alaprezgés és ennek oktávjai nem emelkednek
  ki  lényegesen  -  ezért  van,  hogy a görbekürt nem ad erős
  hangmagasságérzetet.  Érdemes  összehasonlítanunk  ezt az ábrát a
  fuvolafélék színképével.


  

  Szoprán  pommer  legmélyebb  hangjának  színképe. Jól láthatók a
  furatkialakítás és főleg a tölcsér okozta rezonáns kiemelkedések
  (formánsok),  ezek  hozzák létre e hangszer jellegzetes, gágogó
  hangszínét.  A  hang  egyébként  éles,  felhangdús,  a rendszám
  emelkedésével  a  magasabb harmonikusok azonban sokkal erősebben
  csökkennek, mint a görbekürt esetében, ezért itt nem beszélhetünk
  zörejhatásról, zizegésről.


  

  Mai oboa c1 hangjának színképe. Feltűnően emlékeztet a pommerére
  (figyeljük  az  első  formánst),  a  harmonikustartalom  azonban
  gyorsabban csökken: az oboának lágyabb a hangja. Jelentős a különbség
  a két hangszer teljesítménye között is - a színképábrák ezt nyilván
  nem jelzik.


  

  Basszusdulcián  legmélyebb  hangjának  színképe.  Visszafogott
  formánstartalom.  A hangzást zárttá teszi a sugárzóra helyezett
  perforált fadugó.


  

  Mai fagott C hangjának színképe. A sugárzó toldalékcső kiemeli a
  formánsokat, a hang élesebb. Ez a hangszer az oboával ellentétes
  irányban fejlődött: a szelídebb dulciánból élőbb, fényesebb hangzású
  fagott jött létre.


  

  Alt-chalumeau legmélyebb hangjának színképe. Akusztikailag egyik végén
  zárt hengeres sípcsőről lévén szó, a páros harmonikus szintje a
  spektrum kezdetén igen alacsony. A diszkrét felhangtartalom és a
  kihagyásos  spektrum együttesen eredményezi e hangszer lágy, de
  klarinétszerű hangját.


  

  Mai klarinét legmélyebb (az előbbivel nagyjából azonos magasságú)
  hangjának színképe. A páros harmonikusok hiánya, illetve alacsony
  szintje itt is felismerhető, de a tölcsér révén a harmonikustartalom
  mégis jobban érvényesül: a hang fényesebb.  A MAI FAFÚVÓK SUGÁRZÁSI TULAJDONSÁGAI

    Mint a hangsugárzók általában, alacsonyabb frekvenciákon a fafúvók
  is csaknem körsugárzók. A frekvencia növekedtével azonban a sugárzás
  egyre irányítottabbá válik, és ekkor már egyre jobban eltérnek
  egymástól az egyes hangszerfélék. Alább J. Meyer nyomán a fafúvók
  magasfrekvenciás   sugárzását   szemléltetjük,   sematikusan,
  leegyszerűsítve. A sötétítéssel jelzett irányokban a hangnyomásszint a
  maximum és -3dB között van, tehát ezek a fő sugárzási irányok. Ábráink
  magyarázatot adnak rá, miért oly nehéz megfelelőképpen ültetni és
  mikrofonozni a fafúvósokat, ha a felvételen meg akarjuk őrizni e
  hangszerek jellegzetes hangszínezetét, eredeti fényét.

  

  A  fuvola  dipólsugárzó,  és ezért még 3000 Hz körül is nagy
  nyitásszögben sugároz. Az alsó, nyitott hangszervég csak egészen magas
  frekvenciákon jut főszerephez, ezek azonban a hangszer szinképében már
  nem erőteljesek. Így a fuvola sugárzása meglehetősen irányítatlan (ha
  eltekintünk a fej árnyékoló hatásától).


  

  Az oboa (fent) és a klarinét (lent) magasfrekvenciás sugárzásakor a
  hangszer hossztengelye dominál, a tölcsér hatása csak a spektrum
  legtetején érvényesül. Az ábrákból az is kitűnik, hogy e hangszerek
  csak akkor szólnak fényesen, ha vízszintesen tartjuk őket, vagy ha
  erős a padlóreflexió.


  

  Nem úgy, mint az oboa és a klarinét: a fagott a mennyezeti reflexiókat
  használja ki.


  

  Görbekürt  legmélyebb  hangjának  sugárzási  karaktere.  E  hang
  megszólaltatásakor az ujjak valamennyi hangnyílást letakarják, és
  ilyenkor érvényesül a leginkább a hangszer visszahajlított végződése.
  Az ábrából kitűnik, hogy minél erőteljesebb a visszahajlítás, annál
  jobbnak,  fényesebbnek  hallja  hangszerét a játékos. (A szerző
  vizsgálatai.)


  

  Görbekürt  legmagasabb  hangjának  sugárzási  karaktere.  E hang
  megszólaltatásakor valamennyi hangnyílás nyitva van, így (a kezek
  árnyékoló hatásától függően) ezek is részt vesznek a sugárzásban. A
  sugárzás szöge tehát most nagyobb, de a görbített hangszervég szerepe
  még itt sem elhanyagolható. (A szerző vizsgálatai.)