Basic LibraryNo2: Brahms Minden hanglemez-alaprepertoár egyfajta antológia. Antológiát szerkeszteni egyrészt nagyon kellemes feladat (heteken át nyugodt lelkiismerettel játszadozhatunk azzal, amit talán a legjobban szeretünk a világon), másrészt nagyon hálátlan is, mert mindenki rákérdez: miért éppen ez van benne az antológiában, és miért nem inkább amaz. "De hát majd csak megegyezünk, A béke helyre áll köztünk" - mondja Hans Sachs Beckmessernek, Wagner pompás operájában. Mindenesetre leszögezem, hogy javaslataim nem tárgyilagosak, hanem nagyonis egyéniek. Különösen erősen kell ezt hangsúlyoznom, amikor olyan szerző hanglemezeit ajánlom, mint Johannes Brahms. A múlt század utolsó harmadától a zenekari koncertkultúra szinte iparrá vált, a műsorválaszték beszűkült. A századforduló sztereotip és alapjában konzervatív koncert-repertoárjában előkelő helyet kaptak Brahms művei. Brahms volt ugyanis az a művész, aki megteremtette a mindenek felett tisztelt klasszicizmus formavilágának és egy mértéktartóan érvényesített romantikus érzelemvilágnak a szintézisét. Így aztán minden, magára valamit is adó szólista, karmester és zenei együttes műsoron tartotta Brahms nagy szimfonikus darabjait. (Ez a szemlélet századunk második negyedében halványulni kezdett, de ma sem szűnt meg teljesen.) Ebből pedig az következik, hogy a Brahms-hanglemezprodukciók meglehetősen eltérnek egymástól, s közöttük még az egyéni ízlésre hivatkozva is nehéz választani. (Közbevetőleg: csak olyan felvételre fogok hivatkozni, amely mikrolemezen is megjelent.) Szimfóniák Vágjunk a sűrűjébe, és kezdjük a szimfóniákkal. Igazán csak néhány szót magukról a művekről. Az I. szimfónia alighanem a legmagvasabb a négy között: az értelmesen szerkesztve dolgozó és mégis ihletett, ötletes zeneszerző műve. Legnehezebb, legkritikusabb része az egyébként nagyszerű finálé. A II. szimfónia derűs, kedves mű, a négy közül a leginkább személyes, lírai hangulatú. A III. szimfónia a hősies, drámai és az ellágyuló lírai hangulatok szembeállításából építkezik. A IV. szimfóniában az ernyedt tűnődés, a rezignáció elől a logikához, a rendhez, az értelemhez menekül a szerző. E szimfóniának is az utolsó tétel a legnehezebben előadható része. Ezekhez a művekhez társíthatjuk a Változatokat egy Haydn témára (ez előtanulmánynak tekinthető a szimfóniákhoz) és a két koncertnyitányt: az Akadémiai ünnepi nyitányt és a Tragikus nyitányt. Jómagam híve vagyok a sorozatoknak. Korunkban a zeneélet és a hanglemezkiadás központjába ugyanis nem a szerző, hanem az előadó került. Egy-egy előadót pedig egyetlen produkciója alapján aligha lehet igazán értékelni. Ezért szívesen hivatkozom sorozatokra, amelyek a fenti műveket (vagy többségüket) tartalmazzák. Brahms szimfonikus műveinek hagyományos előadási stílusát Bécsben őrizték meg leginkább: Beethoven művészetének továbbfejlesztőjét látták a szerzőben. A brahmsi I. szimfóniát a "Tizedik" gyanánt emlegették, vagyis a kilenc beethoveni mű folytatásának tekintették. Ezt a bécsi Brahms-hagyományvilágot Felix Weingartner követi a leghűségesebben, legszebben és még ma is gyönyörködtetően, a négy szimfóniáról készült felvételeiben. Sajnos, a Columbia nem vehette igénybe a más cégnél szerződésben levő Bécsi Filharmonikusokat, így a sorozat a Londoni Szimfonikus Zenekarral készült. Pedig kétségtelen, hogy a Bécsi Filharmonikusok a brahmsi előadási hagyományok letéteményesei. De nem minden karmester tudott velük szót érteni. Hanglemezeik szerint ez három karmesternek sikerült maradéktalanul: Bruno Walternek, Wilhelm Furtwänglernek, és Herbert von Karajannak. Bruno Walter csak vendégkarmesterként vezényelte az együttest, nem "nevelte", nem "alakította". Az I. és III. szimfónia felvétele mégis szinte eszményien "bécsi" (HMV). Furtwänglernek is sikerült elérnie, hogy a Bécsi Filharmonikusok teljesen magukévá tegyék az ő Brahms-tolmácsolását. Furtwängler Brahms-képe azonban jelentősen különbözik Bruno Walterétől: méltóságteljesebb, érzelemgazdagabb. Gyakran felróják neki, hogy elsúlyosította és (a hagyományosan mértéktartó felfogással szemben) túlzottan emocionális irányba vitte el a Brahms-műveket. Furtwängler utóbb éveket töltött a Berlini Filharmonikusokkal, s ezzel a zenekarral is lemezre játszotta Brahms összes jelentős szimfonikus művét. Még szabadabban érvényesíthette itt Brahms-felfogását, és a "teuton szertelenség" vádja e felvételek tanúsága szerint nem teljesen alaptalan (Electrola). Herbert von Karajan a Bécsi Filharmonikusokkal is kiválóan együtt tudott dolgozni, ő azonban a Berlini Filharmonikusoknál talált igazi otthonra. Ezzel a testülettel többször is felvette Brahms szimfonikus műveit. Ő már sok tekintetben elveti a klasszikus Brahms portrét. Igaz, ő is érvényre juttatja a művek szerkesztettségét, világos, szép rajzolatát, de nem annyira az érzelmeket emeli ki, mint inkább a partitúrák színgazdagságát. A "szubjektív" Brahms helyébe a technikailag rendkívül magas színvonalon álló műalkotó alakja kerül (DG). Ez a fajta Brahms felfogás századunk közepén már általánossá válik Európában: szép vonalrajz, okos szerkesztés, dús hangszínek - az érzelmeket tekintve pedig egy kis személytelenség. A változás a Bécsi Filharmonikusokkal készített felvételeken is jól lemérhető, A sajnos túl fiatalon elhunyt Kertész Istvánnak a Bécsi Filharmonikusokkal készített Brahms sorozata (Decca), nemkülönben a Rafael Kubelikkel vagy a Claudio Abbadóval (DG) készített sorozatok mind ezt a szellemet, a megváltozott Brahms-felfogást tükrözik. A rengeteg felvétel között akadnak egyéni, a nagy átlag vonulatába be nem illeszthető tolmácsolások. Ilyen Otto Klemperer és a Philharmonia Zenekar klasszikus letisztultságú felvétele (EMI), vagy Wolfgang Sawallisch és a Bécsi Szimfonikusok igen érdekes felvételei (Metronome - közülük némelyik Eternán is megjelent). Napjainkban a régebbi és az újabb Brahms-tolmácsolások stílusának valamiféle egyeztetésére törekszenek. Karl Böhm 50 lemezből álló, óriási életmű-sorozatának Brahms-felvételeiről is mintha ezt éreznénk (Bécsi Filharmonikusok, DG). Leonard Bernstein valósággal lenyűgözte a Bécsi Filharmonikusokat. A négy szimfóniáról készített (digitális) felvételei rendkívül plasztikusak, leheletfinomak, mértéktartóak és mégis igen hatásosak (DG). Az Amerikában készített Brahms felvételek - ez már egy másik világ! Az Újvilág zenei életében mindig is az előadót állították előtérbe, és ez Brahms műveinek megszólaltatásakor sincs másképpen: sokrétű, bonyolult textúrájuk, klasszikus és romantikus elemeket egyaránt magukba foglaló világuk, technikai kívánalmaik mind-mind alkalmasak arra, hogy egy művész bemutathassa, mit tud mindebből kihozni. Hozzájárult ehhez, hogy Brahms műveit az alapjában konzervatív ízlésű koncertlátogató közönség fenntartás nélkül elfogadta. Az archív felvételek közül már kiemelkedik az az I. szimfónia, amelyet Stokowski és a Philadelphia Orchestra vett fel még a 30-as években. Ezen már jól érezhető a kápráztató - néha harsogó - zenekari hangzás; nem tévesztik hatásukat a romantikus, szélesen rajzolt érzelmek. Ugyanezzel a zenekarral Ormándy Jenő is felvette Brahms szimfóniáit. Tolmácsolása kevésbé szertelen és harsogó, de az egyébként tökéletes zenekari játék ezeken is némiképp önmutogatásba csap át (CBS). Toscanini és az NBC zenekar I. szimfóniája, hajszolt tempóival, meglehetősen messze van az európai Brahms-felfogástól. De széleskörű sikert aratott, és ez a régi felvétel még a közelmúltban is forgalomban volt (RCA). Széll Györgynek a Cleveland Zenekarral készült Brahms-felvételei jellegzetes példái a zenekar virtuóz játékát csillogtató előadásmódnak (CBS). El kell ismernünk ugyanakkor, hogy az ezekből a felvételekből felszárnyaló Brahms-muzsika rendkívül intenzív, nagyszerűen hangzó és erőteljesen lüktető, hatásos zene. Akik hazai lemezboltjainkban keresik Brahms legjelentősebb szimfonikus műveit, rátalálnak a Lehel Györggyel és az MRT Szimfonikus Zenekarával készített sorozatra. A mai szovjet zeneéletben magasra értékelik Kirill Kondrasin Brahms-tolmácsolásait. Egy időben nálunk is kapható volt vele és a Moszkvai Rádió Zenekarával felvett III. és IV. szimfónia. Aki különleges felvételeket keres, megtalálja a II. szimfóniát David Ojsztrach vezényletével (Melódia). A felvétel a művész utolsó moszkvai fellépésén készült, röviddel halála előtt. Kurt Sanderling a Drezdai Állami Zenekarral vezényelte lemezre az összes jelentős szimfonikus művet (Eterna). Versenyművek A versenyművekre fordítva figyelmünket, négy alkotást kell nyomon kísérnünk. A legnagyobb közönségsikert a nagyszerű Hegedűverseny aratta. A beethoveni művet nem számítva, ez a legtöbbször megszólaltatott hegedűverseny, és lemezre is több tucatszor felvették. A zongoraversenyek közül az I. egy nagyszabású, már-már túlméretezett alkotás, inkább zongorás szimfónia, semmint versenymű. A II. zongoraverseny némileg egyenetlen - a magvas 1. és 2. tételt két jóval könnyebb faktúrájú tétel követi. A hegedűre és gordonkára írt kettősverseny is inkább technikai tanulmány, de részleteiben vitathatatlanul szép muzsika. Hegedűverseny A régebbi felvételei közül Szigeti Józsefnek a Philadelphia Zenekarral és Ormándy Jenővel készült felvételét kell említenem (Columbia). Menuhin és Furtwängler a Luzerni Fesztiválzenekarral örökített meg egy megejtően szép előadást (HMV). Fritz Kreislernek a századforduló nagy hegedűművészének a legrégebbi, a Berlini Állami Opera Zenekarával, Leo Blech vezényletével készült felvétele őrzi leghívebben a korabeli hagyományos előadási stílust (HMV). A későbbi, Barbirollival készült lemezén csak a művész fokozatos hanyatlását figyelhetjük meg (HMV). Gyönyörű tónussal, romantikus átéléssel szólaltatja meg a koncertet Georg Kulenkampf, a Berlini Filharmonikusokkal (DG). Heifetz hidegen csillogó virtuozitását Reiner és a Chicago Zenekar kíséri, illően-bravúrosan (RCA). Nemesen szép Grumiaux felvétele Van Beinum és a Concertgebouw Zenekar társaságában (Philips). De még Brahms versenyművének legkiválóbb előadói között is különleges hely illeti meg a kelet-európai művészeket. A mű születésénél bábáskodó Joachim magyar származású. Az utána sorakozó nagy hegedűs nemzedék számos kiválósága Kelet-Európában született. Ennek a Brahmshoz közelálló - nyugodtan mondhatjuk: kelet-európai - hegedűiskolának hatása érvényesül olyan művészek, mint Henryk Szeryng vagy David Ojsztrach játékában is. Mindketten négyszer játszották lemezre Brahms művét. Szeryng Doráti; Monteux (kétszer); valamint Haitink vezénylete alatt (Metronome; RCA; Philips), Ojsztrach pedig Kondrasin, Konwitschny; Klemperer; Széll kíséretével (Melódia: Decca/Eterna: EMI). Mindkettőjük előadása "hagyományos", ízlés dolga, ki melyiket szereti jobban - én az Ojsztrach Klemperer változat mellett döntök; Ojsztrach játéka elbűvöl. (Ojsztrach egyébként első karmesteri fellépésén is a Brahms-versenyt vezényelte. és fia, Igor volt a szólista.) Valóban csak árnyalatokkal halványabb Leonyid Kogan előadása. Ez a kiváló művész is többször játszotta lemezre a Hegedűversenyt. Nekem a technikailag már nem egészen korszerű, de elragadóan szép, Párizsban készült felvétele a legkedvesebb: a Societé des Concerts du Conservatoire Zenekarát Charles Bruck vezényli, meglepő ritmusérzékkel (EMI). Nagyon szép a Philharmonia Zenekarral Londonban készült felvétele is (Decca), melyet Kondrasin vezényel. Ez megjelent Melódián, és felbukkant boltjainkban is. Legújabb, tehát már CD-n is megkapható felvételek: Anne-Sophie Mutter a Berlini Filharmonikusokkal és Karajannal (DG), illetve - és a magam részéről inkább ezt választanám - Gidon Kremer a Bécsi Filharmonikusokkal és Leonard Bernsteinnel (DG). Zongoraversenyek Az I. koncert archív változatai közt böngészve figyeljünk fel Wilhelm Backhausra (Decca); a BBC Zenekart Adrian Boult vezényli, Brahms legkiválóbb angol tolmácsolója. A már ugyancsak nem fiatal Serkin és a Pittsburgh Zenekar felvétele Reinerrel az amerikai ízléshez viszonyítva meglepően költői, és kivételesen mellőzi az önmutogató virtuozitást (Columbia). Ha valaki az amerikai ízlésvilághoz közelálló változatot szeretné, válassza a Rubinstein-Reiner felvételt (RCA). Jó tempójú, "mutatós" előadások. Az újabb kiadványok között megemlítem Claudio Arrau "hagyományos felfogású" két felvételét. Egyiken Haitink és a Concertgebouw Zenekar, a másikon Giulini és a Philharmonia Zenekar áll mellette (mindkettő Philips). Utóbbi Eternán hazánkban is hozzáférhető. Emil Gilelsz és a Berlini Filharmonikusok Eugen Jochummal mindkét koncertet a hagyományoshoz közelálló, valamivel talán emocionálisabb felfogásban játsszák (DG - ez a felvétel Melódián kapható volt). A II. zongoraversenynek nagyobb sikere volt a koncertlátogató közönség körében, így aztán több lemezfelvétel is készült róla. A legrégebbiek között találjuk a Berlini Filharmonikusok és Elly Ney felvételét. Ney elsősorban Brahms költői tolmácsolását tartotta fontosnak és csak másodsorban a kottaképet. Legendássá magasztosult - nem alaptalanul - Vladimir Horowitz és a Toscanini vezette NBC Zenekar felvétele. Mai ízlésünkhöz viszonyítva túldramatizált az előadás, de kétségtelenül lenyűgöző erejű (RCA). Serkin és a Philadelphia Zenekar Ormándyval (Columbia) megpróbálta ellensúlyozni a koncert "születési" rendellenességeit, az első két tétel és a második kettő közötti súlybeli különbséget. Az egykor nagyrabecsült Backhaus és Schnabel-előadások ma már kopottnak tűnnek. Ma is kellemes élmény a Claudio Arrauval készült felvétel, amelyen a Concertgebouw Zenekar és Haitink is "a helyén van" (Philips). Emil Gilelsz a Chicago Zenekarral, Reiner Frigyessel készített felvételén (RCA) érdekes példáját adja annak, miként alkalmazkodhat egy szólista a számára teljesen idegen ízlésvilágú zenekarhoz. Kulturált, "elegáns" előadást produkál Szvjatoszlav Richter a Párizsi Szimfonikus Zenekarral és Lorin Maazellal (Decca). Magávalragadóan virtuóz André Watts a New York-i Filharmonikusokkal; a karmester Leonard Bernstein (CBS). Érdemes meghallgatni az Anda Gézával és a Karajan vezényelte Berlini Filharmonikusokkal készített lemezt is (DG). Hegedű-gordonka kettősverseny Előadása - mint maga a mű is - meglehetősen sok problémával terhelt. A két hangszer nagyjából egyenlő képességű és egységes ízlésű művészt kíván, akiknek persze Brahmsszal is meg kell találniuk a közös nevezőt - ez ritkán jön össze. Az őskorból származó felvételen a Jacques Thibaud-Pablo Casals kettős az Alfred Cortot vezényelte Barcelonai Casals Zenekarral játszik, erősen romantikus, érzelemdús felfogásban (Columbia). A Jascha Heifetz-Emanuel Feuermann pár a Philadelphia Zenekarral és Ormándy Jenővel káprázatos, virtuóz tűzijátékot produkál (RCA). Starker János neve kétszer is felbukkan diszkográfiánkban egyszer Szeryng társaságában játszik, a Concertgebouw Zenekarral, Haitink vezényletével (Philips), másodszor Wolfgang Schneiderhannal és Fricsay Ferenccel a Berlini Rádiózenekar élén. Ez utóbbi felvétel magas művészi színvonala ma is figyelemre méltó (DGG). És aztán ismét David Ojsztrach. Társa az egyik változatban Msztyiszlav Rosztropovics, kísérőjük a Cleveland Zenekar és Széll György, a másikban Pierre Fournier - ekkor Alceo Galliera vezényli a Philharmonia Zenekart (mindkettő EMI). A legújabb felvétel, természetesen, CD-n is megjelent (EMI): Anne-Sophie Mutter és Antonio Meneses a szólisták, a Berlini Filharmonikusokat Karajan vezényli. A hangzás valóban gyönyörű. Sok felvételről nem esett szó, de nem is törekedtem teljességre. Az alapdiszkográfia, természeténél fogva, szerzőkre vonatkozik, az előadók kiválasztásához legfeljebb tanácsot lehet adni. Nos - ezek voltak az én tanácsaim.