Frekvencia szintézeres tunerek    Akik manapság nyugaton vagy (elég távol) keleten járnak és
  megnézik egy hifi üzlet kirakatát, ezt a feliratot láthatják a
  különféle  rádiókészülékeken  (tunereken,  receivereken):  quartz
  synthesizer. Sokan vásárolnak is ilyen kvarc szintézeres vevőt, holott
  nem tudják (honnan is tudhatnák?), mit tartanak a kezükben.
    Bevezetésül tehát elmondom: ez a felirat kizárólag a készülék
  hangolási módjára utal, vagyis arra, ahogyan a gép az adóállomásokat
  kikeresi. Nem függ össze a vevőkészülék igazi rádiós jellemzőivel
  (szelektivitás, tükörszelektivitás, érzékenység, torzítás, jel-zaj
  arány stb. - lásd egy lapszámmal ezelőtt). Feltételezem, sokaknak
  nincs világos képük arról, mi történik, amikor a rádiót hangoljuk.
  Mielőtt tehát rátérnék a szintézer ismertetésére, felvázolom  a
  rádió-vevőkészülékek felépítését és működését, középpontba állítva a
  hangoláshoz szükséges részeket.
    Mindenekelőtt azonban néhány  szót  az  adóállomásokról.  Az
  adóállomások egy számukra előírt nagyfrekvenciás  elektromágneses
  hullámra - a vivőfrekvenciára, ez például a budapesti Kossuth adó
  számára középhullámon 540kHz, az URH sávban 67,4MHz - valamilyen módon
  "ráültetik" a hangfrekvenciás jelet, vagyis a tényleges műsort. Ezt a
  "ráültetést" szaknyelven modulációnak nevezik. Az URH sávon frekvencia
  modulációt (FM), a hosszú-, közép-, és rövidhullámú sávban pedig
  amplitúdó modulációt (AM) alkalmaznak. Ne zavarjon meg bennünket, hogy
  a gyakorlatban gyakran keverik a sáv és a moduláció fogalmát, és
  FM-sávról (értsd: URH sáv), valamint AM-sávról (értsd: középhullámú
  sáv) beszélnek.
    Most térjünk vissza a rádióvevőhöz. Környezetünkben nagyon sokféle
  frekvenciájú elektromágneses hullám van jelen. Ezek nagyfrekvenciás
  jelet keltenek a vevőkészülék antennájában. A vevőkészüléknek úgy kell
  kiválasztania a nekünk szükséges nagyfrekvenciás jelet, hogy a többit
  szinte ne is érezze, más szóval: legyen a tuner szelektív. Készülékünk
  aztán erősíti és demodulálja a  nagyfrekvenciás  jelet,  vagyis
  visszanyeri a vivőhullámra ültetett hangfrekvenciás műsort - amit
  aztán a hangfrekvenciás erősítőhöz továbbítunk.
    A  nagyfrekvencia  kiválasztását  rezgőkörökkel  végezzük.  A
  rezgőkörök a rájuk jellemző frekvenciájú  elektromos  rezgéseket
  átengedik, a többit nem - így választják ki az egyes adóállomások
  jelét. Ha másik adót akarunk hallgatni, akkor az összes rezgőkört át
  kell állítani, át kell hangolni egy másik frekvenciára. A valóságban
  nem ez történik, mert ez papíron ugyan egyszerű volna, de nagyon
  nehezen valósítható meg. E helyett a rádió-konstruktőrök egy trükköt
  alkalmaznak. Készítenek egy vevőkészüléket, sok rezgőkörrel (hogy
  szelektív legyen, vagyis pontosan tudjon válogatni a jelek között) -
  de csak egyetlen frekvenciára, hogy ne kelljen hangolni! Ezt a
  frekvenciát nevezik középfrekvenciának (KF), amelynek értéke FM vétel
  esetén 10,7MHz, AM vétel esetén (például) 455KHz. Hogy a vevőkészülék
  a kellő vételi sávban dolgozzon, a KF fokozat elé egy keverő fokozatot
  tesznek. A keverő fokozat, mint az 1. ábrán láthatjuk, része annak az
  egységnek, melyet szaknyelven tunernek neveznek. Ez az elnevezés
  sokkal régebbi, mint gondolnánk: már akkor is használták, amikor a
  hangfrekvenciás végerősítő nélküli rádió, azaz tuner még nem volt
  divatban. Így aztán előfordulhat, hogy az ember a tuner tunerjéről
  beszél. A továbbiakban tuneren a középfrekvenciás fokozat előtti
  keverő részt értem, amely még rádiófrekvenciás  előerősítőt  és
  oszcillátort is tartalmaz. A tunernek az a feladata, hogy a venni
  kívánt nagyfrekvenciás jelet áttegye a középfrekvenciás (KF) sávba. A
  következőképpen működik: az antennáról érkező bemeneti nagyfrekvenciás
  jelet előerősíti és a keverő fokozatra engedi. A keverő fokozat ebből
  a jelből és egy helyileg felépített (tehát a  keverő  részben
  elhelyezett) nagyfrekvenciás generátor - más néven oszcillátor -
  jeléből a két frekvencia különbségének megfelelő frekvenciájú jelet
  képez. Ez a különbség éppen a KF frekvencia, és tartalmazza mind a két
  nagyfrekvencia modulációját. Persze itt most a helyi oszcillátor
  modulálatlan, ezért a kimenő KF jel csak az antenna felől jövő jel
  modulációját tartalmazza. A helyi oszcillátor jelének nagyon tisztának
  kell lennie, mert ha valamilyen káros modulációt, zajt, búgást
  tartalmaz, akkor az hozzáadódik az antenna jelének modulációjához, és
  később már nem lehet leválasztani róla: megjelenik a demodulált,
  vagyis visszanyert hangfrekvenciás jelben.
    Ha a vételi frekvencia fv, az oszcillátor frekvencia fo, akkor
  a különbségi jel

  fKF=fo-fv

  Ezt átrendezve:

  fo=fv+fKF.

    Mivel  az  fKF  konstans,  az  oszcillátor  frekvenciájának
  megváltoztatásával  módosítani  lehet a vételi frekvenciát. Ez a
  hangolás.  A  helyi  oszcillátornak  és a hangoló rendszernek a
  felépítésétől függ, hogy mekkora lesz a maximális jel-zaj arány, és
  főleg, hogy mennyire lesz stabil az oszcillátor frekvenciája, vagyis
  mennyire "mászik el" a helyéből az adó, ha melegszik a készülék vagy
  megváltozik a tápfeszültség. A gyakorlatban az oszcillátor-frekvenciát
  egy rezgőkör határozza meg. A tuner előerősítő fokozatában a vételi
  frekvenciára is van hangolva néhány rezgőkör. Ezeknek az a feladatuk,
  hogy megakadályozzák a tükörfrekvenciás vételt.
  (A tükörfrekvencia:

  fT=fo+fKF,

  a vételi frekvencia pedig

  fv=fo-fKF.

  Láthatjuk, hogy a tükörfrekvencia szintén fKF távolságra van  az
  oszcillátor frekvenciától!)
    A szóbanforgó rezgőköröket együtt  kell  hangolni.  Régebben
  általánosan elterjedt  volt  a  forgókondenzátoros  hangolás;  a
  kondenzátor kapacitását mechanikai úton lehetett változtatni. Az
  elektronikai eszközök fejlődésével  megjelentek  a  változtatható
  kapacitású, más néven varicap diódák, és így lehetővé vált az
  elektronikus  hangolás.  A  varicapra  adott  egyenfeszültséggel
  szabályozni lehet a  dióda  kapacitását,  ilymódon  hangolva  a
  rezgőköröket.  Most  már  akár  előre  is  programozhatták  az
  adóállomásokat; a memória egy sor potméterből áll - ezekkel különböző
  feszültségeket állítanak be. Sajnos, a varicap diódák hőmérsékleti
  stabilitása rosszabb, mint a (mechanikus) forgókondenzátoroké, tehát
  célszerű lenne valahogy figyelni az elhangolódást.
    A hagyományos készülékekben a helyi oszcillátor magára volt
  hagyva, vagy legfeljebb egy AFC (Automatic Frequency Control, azaz
  automatikus frekvenciaellenőrzés) áramkör segítette. Az AFC a kikevert
  KF frekvenciát figyelte. A névleges értéktől való eltéréssel arányosan
  hibajelet szolgáltatott, és visszahúzta az oszcillátort nagyjából a
  helyére. Nagyon hasznos áramkör, de sok problémát vet fel, és
  megvannak a maga paraméterei: behúzási,  benntartási  tartomány,
  benntartási hiba. A mélyhang-átvitelt is leronthatja. Referenciaképpen
  az AFC is egy rezgőkört használ. Ámde ha nincs bemenő jel, akkor nincs
  KF jel sem - vajon ilyenkor mit csinál az AFC?
    Az eddig említett oszcillátoroknál jóval nagyobb stabilitású a
  kvarc oszcillátor, ebben egy megfelelően csiszolt  kvarckristály
  sajátrezonanciája szolgáltatja a  referenciafrekvenciát.  Egyetlen
  hátránya, hogy nem hangolható, így mindegyik adóhoz külön-külön
  kvarcot kellene csiszolni. Más megoldásra van tehát szükség: össze
  kellene kombinálni a hangolhatóságot a kvarc-stabilitással. Ennek
  eszköze az úgynevezett fáziszárt hurok (Phase Locked  Loop/PLL)
  áramkör. Ismerkedjünk meg a működési elvével.
    A PLL-nek az a lényege, hogy saját oszcillátorát szinkronba hozza
  egy külső rezgéssel, jelen esetben egy kvarc oszcillátoréval (2.
  ábra).
    A feszültségvezérelt oszcillátor (Voltage Controlled Oscillator,
  VCO), mint neve is elárulja, a hangoló  feszültségtől  függően
  változtatja a frekvenciáját. A VCO-t varicap diódával építik fel. A
  fázis detektor  áramkör  hibajelet,  mégpedig  a  VCO-ból  jövő
  oszcillátorfrekvencia   és   a   kvarcoszcillátorból   jövő
  referencia-frekvencia közötti fázis (és frekvencia) eltéréssel arányos
  hibajelet ad a kimenetén. A hibajelből a hurokszűrő  áramkörön
  keresztül alakul ki a hangoló feszültség. Ha fo nem egyenlő
  fR (tehát a feszültségvezérelt oszcillátor frekvenciája nem
  egyezik a kvarc oszcillátor frekvenciájával), akkor a fázisdetektor
  (Φdet) hibajelet szolgáltat, és az a hurok szűrőn keresztül a
  VCO-t arra kényszeríti, hogy frekvenciáját a referenciához igazítsa.
  Ha fo=fR, akkor nincs hibajel  és  a  VCO
  frekvenciája helyben marad. Így a VCO (amely már  hangolható!)
  ugyanannyira  stabil  frekvenciát  szolgáltat,  mint  a  kvarc
  oszcillátorból származó fR referencia frekvencia. A hurok nem hagyja
  "elmászni" a VCO-t: fo mindig egyenlő marad fR-rel.
    Sokan most azt gondolhatnák, hogy kemény munkával sikerült jól
  elbonyolítani azt, amit egyszerűen is megoldhattunk volna, hiszen ha
  fo=fR, akkor minek az egész PLL? Nos, most
  következik az a trükk, amitől az egyszerű PLL-ből frekvencia szintézer
  áramkör lesz.

  

  1-3. ábra


    Tegyünk egy frekvencia osztó áramkört a VCO és a fázisdetektor
  közé, éspedig olyat, hogy az osztásviszonyát változtatni tudjuk (3.
  ábra). A frekvencia osztó kimenetén a bemenő frekvencia N-ed részének
  megfelelő frekvenciájú jel van. A hurok most úgy állítja be önmagát,
  hogy  a  VCO  frekvenciájának  N-ed  része  legyen  egyenlő  a
  referenciafrekvenciával:

  fo/N=fR

    Más  módon  kifejezve,  a  VCO  frekvenciája  mindig a
  referenciafrekvencia N-szerese lesz: fo=N*fR. És
  ez a lényeg! Mert N változtatásával a referencia frekvencia egész
  számú  többszöröseit  lehet  előállítani a VCO-val; vagyis az N
  osztásviszony változtatásával hangolni lehet a VCO-t. A vevőkészülék
  VCO-ja: a tunerben levő oszcillátor, amely a keveréshez szükséges
  oszcillátorjelet adja. Az Uh hangoló feszültség a VCO-t és
  rajta keresztül az ő vételi frekvenciájára hangolt rezgőköröket, más
  néven modulátor köröket is hangolja.
    A frekvencia szintézer által előállított oszcillátorfrekvenciák
  kvarcstabilak lesznek, mert a referencia frekvencia (fR) is
  kvarc eredetű. Az elmondottakból az is következik, hogy a VCO-t nem
  lehet folyamatosan hangolni, hanem csak bizonyos lépésekben lehet
  megváltoztatni a frekvenciáját. Ez a frekvencia lépés - a raszter - a
  referencia frekvenciától függ.
    Megismerkedtünk a frekvencia szintézeres hangolás elvével  -
  nézzük, mi történik a gyakorlatban.
    Először ismét  néhány  szó  az  adóállomásokról.  Ezek  nem
  össze-vissza, hanem bizonyos rend  szerint  helyezkednek  el  a
  rendelkezésükre bocsátott frekvenciasávban. A  középhullámon  itt
  Európában az adófrekvenciák a 9kHz egész számú többszöröseire esnek. A
  CCIR URH sávban a legtöbb adó a 100kHz, de némelyikük az 50kHz egész
  számú többszöröseire esik. Az OIRT URH sávban más a helyzet, itt a
  10kHz egész számú többszöröseivel találkozunk. Ha tehát bármelyik adót
  el akarjuk érni, akkor alacsony referencia frekvenciára és nagy - több
  ezres - osztásviszonyra van szükségünk. A  japán  készülékekben
  4,5MHz-es, az európaiakban 4MHz-es kvarcoszcillátor jeléből állítják
  elő a referenciafrekvenciát. A raszter frekvenciák középhullámon: 9
  vagy 10kHz (átkapcsolhatóan, mert van, ahol 10kHz a raszter!), esetleg
  1kHz. A CCIR URH sávban néha 100, de többnyire 50 vagy 25kHz a
  raszter.
    A nagy bonyolultságú integrált áramkörök (LSI) olcsóbbodásával
  széles körben elterjedt a szintézeres hangolás. A szintézeres rész
  eleinte 3 integrált áramkörből állt: az első egy előosztót, a második
  egy változtatható osztásviszonyú osztót, fázisdetektort és referencia
  osztót, a harmadik egy hurokszűrőt tartalmazott. Ma már létezik egy
  IC-s szintézer is, ez valamennyit magába foglalja.
    Eddig csak magáról a szintézerről volt szó. Ámde valamilyen módon
  meg is kell neki mondani, hogy mennyivel osszon az osztó. Azonkívül ki
  is kell írni a frekvenciát, hogy a kezelő lássa, hol tart a
  hangolásban. Végül tárolni is kell az adókat, amelyeket gyakran
  szeretnénk hallgatni. Ezeknek a feladatoknak (és még továbbiaknak) az
  ellátására a konstruktőrök egy kis mikro-számítógépet építenek a
  vevőkészülékbe. Ezek az egy chipes mikrokomputerek néhány kbyte-os ROM
  program segítségével egész sor feladatot elvégeznek (4. ábra).

  

  4. ábra

  
    A szintézeres vevő kezelőegysége nyomógombokra egyszerűsödik,
  amikkel a vezérlést végezzük. Elmarad a bonyolult skálamechanizmus:
  elektronikus vezérlés lép a helyébe. A mikrokomputer "megkérdezi" a
  billentyűzetet, és végrehajtja az utasításokat, például sávot választ,
  hangolás közben figyeli a sávhatárokat és nem engedi, hogy túllépjünk
  azokon. Olyan új szolgáltatást is nyújt, amelyre a hagyományos vevők
  nem képesek, ez pedig az automatikus adókeresés. Egyetlen gombnyomásra
  indul: a vevőkészülék végiglépked a sávon, és ha elegendően nagy
  jelszíntű adót talál, automatikusan leáll a kereséssel. További munkái
  a mikrokomputernek: kiszámítja az osztásviszonyt és  kiküldi  a
  szintézernek, továbbítja a kiírandó frekvenciát, ír a memóriába vagy
  olvas a memóriából. A memória az előre programozott adók frekvenciáit
  tárolja, sőt, néhány újabb készülékbe még az adóállomás neve is
  beírható. A tárolás időtartama attól függ, hogy milyen típusú a
  tároló. Ha a tárolásra  EEPROM-ot  (elektromosan  törölhető  és
  programozható ROM-ot) használnak, akkor a program a tápfeszültség
  kimaradása esetén is kb. 10 évig bent marad. Ha CMOS  RAM-ot
  használnak, akkor a beépített akkumulátor vagy elem kapacitásától
  függ, meddig marad bent a program.
    Az integráltsági fok (hogy hány integrált áramkörből áll a hangoló
  rendszer) készülékenként eltér. Van, ahol külön IC a szintézer, a
  kijelző meghajtó, a memória és a mikrokomputer, de van ahol a
  szintézer előosztóján kívül minden többi feladatot egyetlen integrált
  áramkörbe sűrítettek. Ezeket ma már annyira olcsón tudják előállítani,
  hogy nemcsak  a  csúcsminőségű,  hanem  a  közepes  kategóriájú
  vevőkészülékekbe is beépítik. Ezért vásárlásnál nem elég azt tudni,
  hogy "ez egy szintézeres vevő" - érdemes megnézni a rádiós adatokat
  is.
    A szintézer természetesen problémákat is hoz magával. Műszakilag
  legkényesebb része a fázisdetektor és a hurokszűrő. Ha ezeket rosszul
  méretezik,  leromlik  a  készülék  jelzaj  aránya,  vagy  a
  referenciafrekvencia modulálni kezdi a VCO-t. A szintézer tehát
  befolyásolhatja a készülék hangminőségét (de ez megfelelő méretezéssel
  elkerülhető). Egy másik gond, hogy a szintézeres vevővel nem lehet
  olyan könnyen adót keresni, ahogy a hagyományos  rádiókon  már
  megszoktuk, nevezetesen, hogy tekerjük  a  hangológombot  és  a
  skálamutató jelzi, hol tartunk. A szintézeres vevőnél ismernünk kell a
  venni kívánt adó frekvenciáját, és ha megtaláltuk, be kell vinni a
  memóriába, hogy majd előhívhassuk. Ha nem ismerjük a frekvenciát,
  akkor lépésről-lépésre meg kell állni a hangolással, mert amíg a
  gombot nyomjuk és egyik raszterről a másikra léptetjük a készüléket,
  addig néma a kimenet: csak akkor szólal meg, ha elengedjük a hangoló
  gombot. Ezen próbál valamit segíteni az automata keresés, amely az
  eléggé nagy jelszintű adókon állítja meg a hangolást.
    Befejezésül néhány szó a külföldről behozott készülékekről -
  hogyan tehetnénk őket alkalmassá a hazai  URH  vételre.  Azért
  fogalmaztam így, mert mint láthattuk, a hagyományos áthangolásnak több
  akadálya is van. Nem elég csak a tunert áthangolni: a sávhatárokat
  ugyanis a vezérlő mikrokomputer ROM programja tartalmazza. Más vételi
  sávhoz más osztásviszony tartozik, a komputer viszont csak a régi CCIR
  sávhoz tartozó osztásviszonyokat küldi ki a szintézernek. Változtatni
  kellene a mikrokomputer ROM programján,  ez  pedig  nem  megy.
  Részmegoldás lehet, hogy a  kvarcot  alacsonyabb  frekvenciájúra
  cseréljük. Ennek a vállalkozásnak azonban kétes a kimenetele, mert nem
  lehet előre tudni, hogyan viselkedik majd a hurokszűrő, ha más
  referenciafrekvenciát használunk. A kijelzés is változatlanul a CCIR
  sávban marad, mert a komputer nem tudja, hogy most már nem az
  eredetileg előírt kvarccal megy. Sokkal jobb megoldás nem nyúlni a
  készülékhez, hanem elékapcsolni egy URH konvertert, amely az egész
  OIRT sávot  fölkeveri  a  CCIR  sávba.  Jó,  ha  a  konverter
  kvarc-oszcillátort tartalmaz, mert csak így érvényesül a készülék
  saját kvarc-stabilitása. Természetesen az olyan készülék,  amely
  FM-sávon 100kHz-es raszterben dolgozik, nem lesz megfelelő az OIRT
  sávon (az adófrekvencia kiosztás miatt). Legalább 50, de jobb, ha
  25kHz raszterű a vevőkészülék (50kHz-esnél max. 20kHz, 25kHz-esnél
  max. 10kHz ráhangolási hibára számíthatunk, és ez már elfogadható, a
  készülék torzítása nem növekszik lényegesen - csak le ne süketítsen
  ekkora elhangolás hatására!), középhullámon pedig legyen alkalmas a
  9kHz-es raszterű üzemre.

                               Pádár György