Bevezetés a távvezeték-elméletbe    Mit is értsünk azon, hogy: kábel?!  Az  eddig  elhanyagolt
  elektroakusztikai láncszemről különös, hihetetlen történetek kaptak
  lábra - lásd számos lapszemlénket, s különösképpen jelen kötetünk
  címadó írását -: arra gyanakszunk, hogy ezeket nem lehet megmagyarázni
  a  tankönyvekből,  a  tudományosan  felismert  és  összeállított
  ismeretanyagból. Vagy tévedünk, és az  általunk  is  tapasztalt
  effektusok igenis "beleférnek az  egyenletekbe"?  Kérdésünkre  a
  Budapesti Műszaki Egyetem Elméleti Villamosságtan Tanszékének docense
  ad választ. Válasza, mint előre láttuk, tagadó; az elmélet egyelőre
  nem tud magyarázatot adni a rendhagyó auditív jelenségekre. Veszely
  Gyula cikkét mindazonáltal  kötelező  olvasmánynak,  egyszersmind
  vitaindítónak szánjuk.


  1. A távvezeték helyettesítése
  koncentrált paraméterű hálózattal

    Ha a vezeték hossza mentén haladva a vezetők mérete, távolsága,
  anyaga, szigetelése nem változik,  akkor  homogén  távvezetékről
  beszélünk. Ha ellenben minden távolságtartó híján a vezetékek hol
  közelebb, hol távolabb haladnak egymástól, vagy anyaguk, szigetelésük
  változik, akkor a távvezeték inhomogén.
    A távvezetékek elmélete bebizonyítja, hogy ha a  távvezeték
  csillapítási tényezőjének és a hosszának szorzata egynél sokkal
  kisebb, és ha fázistényezőjének és a hosszának a szorzata egynél
  sokkal  kisebb,  akkor  koncentrált  paraméterű   hálózattal
  helyettesíthető. Az 1. ábrán megadtuk a helyettesítő hálózatot.
    Számításokat végeztünk légszigetelésű homogén kettősvezetékre. A
  vezetők anyaga réz, átmérőjük egyik esetben 0,2mm, a másik esetben
  1,5mm volt, egymástól való távolságuk 1m; 0,1m és 1cm. A fenti méretek
  mind a hat kombinációját 50Hz-en és 20kHz-en is végigszámolva azt
  kaptuk, hogy a maximális csillapítási tényező 1,7*10-5
  m-1,  a  maximális  fázistényező  4,9*10-4
  m-1. Nyilvánvaló, hogy a fenti vezeték kb. 1km (!) hosszig
  koncentrált paraméterű hálózatnak tekinthető.

  

  1. ábra


    Az 1. ábra koncentrált paraméterű helyettesítő hálózata egyaránt
  érvényes homogén és inhomogén távvezetékekre, ha azok a  fenti
  értelemben "rövidek". A különbség mindössze annyi, hogy míg homogén
  távvezetékre az R, L, G, C paraméterek számítással is meghatározhatók,
  addig inhomogén vezetéknél mérésre vagy becslésre vagyunk utalva.
    A koncentrált paraméterű helyettesítés egyrészt azért kedvező,
  mert a legtöbb audiofil kevéssé jártas az elosztott paraméterű
  hálózatok elméletében. De még ennél is fontosabb az 1. ábrának az a
  mondanivalója, hogy az egész vezeték  4  globális  paraméterrel
  helyettesíthető. Pl. az R ellenállás egyszerűen a vezeték összes
  ellenállása, függetlenül attól, hogy a réz polikristályos vagy a
  nagydobra vert LC szerkezetű. E sorok írója nem hisz az LC bármiféle
  előnyében, vagy óvatosabban fogalmazva, ilyen előnyük a távvezeték
  elmélet alapján nem mutathatók ki.

  2. A vezetékparaméterek számítása


  

  1.-2. táblázat


    Azon olvasók számára, akik  nem  riadnak  vissza  egy  kis
  számolgatástól,  az  1.  és  2.  táblázatban  összefoglaltuk  a
  vezetékparaméterek számítási módját a két  legfontosabb  homogén
  távvezetékre.
    A táblázatban a teljesség  kedvéért  figyelembe  vettük  az
  áramkiszorítást.  Ennek  nagysága  láthatólag  az  r0
  vezetéksugárnak és a δ behatolási mélységnek a viszonyától függ.
  Amíg ez a viszony, x=r0/2δ egynél sokkal kisebb, addig
  ellenállás növekedés nem jelentkezik. Ha x egynél nagyobb, akkor az
  ellenállás az egyenáramúnak x-szerese. (Tehát 50Hz-en is lehet hatása
  az áramkiszorításnak, ha a huzalátmérő legalább 36mm.)
    A belső indukció együttható a vezető belsejében indukálódott
  feszültség hatását fejezi ki. Mivel  ezt  is  befolyásolja  az
  árameloszlás, értéke a frekvenciától függ. Nagysága mindenesetre
  meglehetősen kicsi. Kis frekvencián 1m hosszú hengeres vezetőnek 50nH
  a belső önindukció együtthatója. Ez az ellenállástól eltérően a
  frekvencia növekedésével csökken.
    A váltakozó áramú ellenállás és a belső önindukció együttható
  figyelembe veszi mindazokat a hatásokat amelyekkel [1] finomítani véli
  a távvezetékek elméletét. Továbbá ez a módszer pontosabb mert [1]-vel
  ellentétben hengeres geometriából származik. (És ez az  elmélet
  legalább 80 éves...)
    A másik megjegyezni való a táblázathoz, hogy a szigetelőanyag a
  kapacitás formulájába az εr  relatív  dielektromos
  állandón keresztül kerül be. Nincs tehát semmiféle külön "dielektromos
  hatás", a szigetelő anyag minden befolyása a kapacitáson keresztül
  érvényesül, vesztesége a G átvezetést határozza meg.
    A  kapacitás  formulája  feltételezi,  hogy  az  egész  tér
  εr dielektromos állandójú anyaggal van kitöltve. Ha a
  szigetelő csak a vezeték környékén helyezkedik  el,  akkor  is
  számolhatunk a fenti formulával, mert a kapacitás meghatározásánál a
  nagy térerősségű helyek a lényegesek.

  3. A kábel átvitele

  

  2. ábra


    Az 1. ábra felhasználásával a jeladó-vezeték-fogyasztó lánc a 2.
  ábrán látható. Itt R1+jX1 a jeladó kimeneti impedanciája, R2+jX2 a
  fogyasztó impedanciája.
    Nyilvánvaló, hogy a készülékek minősítésénél szükséges lenne
  megadni a jeladó kimeneti impedanciája valós és képzetes részének
  frekvenciafüggését (ilyen diagram sajnos nem állt rendelkezésemre) és
  a terhelés impedanciája valós és képezetes részének frekvenciafüggését
  (ilyen diagram ha ritkán is, de akad [2]).
    Azt, hogy "a kábelnek saját hangja van", úgy kell érteni, hogy a
  2. ábra szerint a kapcsolás  eredő  átvitelét  a  kábel  mint
  frekvenciafüggő elem befolyásolja.
    A kapcsolás átvitelét képlet formájában nem írom fel, mert már
  elég bonyolult ahhoz, hogy jelölés hierarchiára legyen szükség, és a
  következtetések az ábrából is láthatók. Az összekötő vezeték hatása
  elhanyagolható, ha:

    a) R/2<<R2 vagy X2; ωL/2<<R2 vagy X2;
    b) 1/ωC>>R2 és 1/ωC>>X2.

    Az egyszerűség kedvéért G=0-t vettünk.
    Még ha a teljesítményerősítőknél  szokásos  nagyon  alacsony
  (R1=0,01...0,5Ω) kimeneti impedanciát vesszük is, a 2. ábra bal oldali
  R/2 ellenállása és ωL/2 reaktanciája elhanyagolható a jobb oldali
  párhuzamos eredőhöz képest, ami - ahogy látni fogjuk - néhány ohmos R2
  és X2 esetén jó közelítéssel R2+jX2.

  

  3. táblázat

    A 3. táblázatban kettősvezetékre végzett számítás eredményét
  mutatjuk be kétféle vezetősugár és a vezetők kétféle egymástól mért
  távolsága esetén. A vezeték hossza 1m, ettől eltérő hossz esetén R és
  ωL megszorzandó, 1/ωC elosztandó a vezeték hosszával.
    Terhelésül a Klipschorn hangszórót [2] választottuk. R2 legkisebb
  értéke 45-60Hz-ig mintegy 4Ω, X2 legkisebb értéke (abszolút értékben)
  zérus. A hangszóró impedanciájának sajátsága, hogy 3kHz felett a
  reaktanciája negatív.
    A táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le:

    a)  Az  adott  elrendezésnél  a  kapacitás  elhanyagolható
  (1/ωC>>R2 és X2). A távvezeték-elmélet tehát nem tudja megmagyarázni a
  hangminőségnek a szigetelőanyagtól való függését. Ugyanakkor  MΩ
  nagyságú kimeneti és terhelő impedanciánál a kapacitás söntölő hatása
  jelentkezik (4. ábra nagyfrekvenciás rész).
    b) Az adott elrendezésnél  az  ellenállás  frekvenciafüggése
  elhanyagolható (vékony vezeték), vagy jelentkezik ugyan, de még a
  megnövekedett ellenállás is elhanyagolható (vastag vezeték).
    c) 5m hosszú, r=0,2mm sugarú vezeték ellenállása 1,35Ω, ami már
  összemérhető a hangszóró impedanciájával. Elég nagy az ωL induktív
  reaktancia is, de r0=2mm-es vezetéksugárnál mégsem kaptunk semmiféle
  frekvenciafüggést az átvitelben (a negatív hangszóró  reaktancia
  kompenzál). Az átvitelt tehát elsősorban a távvezetők ellenállása
  szabja meg.

  

  3.-4. ábra


    A 3. ábra r0=0,1mm-es sugarú, d=1m egymástól mért távolságú, 5m
  hosszú vezetékpár esetén mutatja az átvitel frekvenciafüggését. Ilyen
  vékony vezetéket nem  szokás  hangszórókábelként  használni.  Mi
  kénytelenek voltunk ilyen kis sugárig lemenni, hogy kimutatható
  effektust kapjunk.

  Összefoglalás

    Az összekötőkábelek távvezeték helyett koncentrált paraméterű
  hálózattal helyettesíthetők.  A  koncentrált  paraméterű  hálózat
  elemeiben könnyen figyelembevehető az áramkiszorítás hatása, de néhány
  mm-es huzalátmérő esetén ez elhanyagolható. A távvezeték kapacitásának
  hatása (amiben a szigetelőé is benne van) csak MΩ-os kimeneti és
  bemeneti impedanciák esetén jelentkezik. Kis kimeneti és bemeneti
  impedancia esetén a távvezeték legfontosabb befolyásoló tényezője az
  ellenállás, ennek hatása azonban csak 0,1mm-es huzalnál mutatható ki.

  A cikkben előforduló fogalmak közelebbi meghatározása

    Egyenáramú ellenállás: az oda- és visszavezetés ellenállásának
  összege egyenáramon.

    Behatolási mélység: a huzal belsejében az áramsűrűség ilyen
  mélységben csökken felületi értékének 37 százalékára.

    Áramkiszorítás: nagyobb frekvenciákon az áram jelentős része egyre
  inkább a huzal felületének közelében folyik. Ha az áramkiszorításra
  jellemző szám egynél kisebb, akkor a vezeték  ellenállása  nem
  növekszik.

    Váltóáramú ellenállás: az áramkiszorítás miatt  megnövekedett
  ellenállás.

    Belső önindukció együttható: a vezető belsejében indukálódott
  villamos tér hatását fejezi ki.

    Külső önindukció együttható: az oda- és visszavezetés mint zárt
  hurok által körülfogott mágneses erővonalak hatását fejezi ki; értéke
  nő, ha a vezetőket egymástól messze vezetjük.

    Kapacitás: a vezetőkön helyet foglaló töltések hatását fejezi ki;
  értéke nő, ha a vezetőket közelítjük.

    Átvezetés: a két vezetőt elválasztó szigetelőn átszivárgó áram
  hatását fejezi ki.

                   *
  Irodalom

    [1] M. Hawksford, "The Essex echo", HIFI News, 30, pp. 27-33
      (1985 Aug.).
    [2] R. C. Heyser, "Klipschorn loudspeaker", Audio, 70, pp. 64-68
      (1986 Nov.).

                             Dr. Veszely Gyula