Opera Széria



  

  Johann Strauss: A denevér; Ponchelli: Gioconda

  - Két zenés színjáték az 1870-es évekből

    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat programjában 1989 vége felé
  véletlenül két olyan darab került egymás mellé, amely keletkezési
  idejét tekintve is közel esik egymáshoz: Johann Strauss A denevér c.
  operaigényességű operettjét 1874 áprilisában mutatták be Bécsben,
  Amilcare Ponchielli Gioconda c. "dramma" műfaji megjelölésű operáját
  pedig 1876 áprilisában Milánóban. Persze az időbeli közelséget hiba
  volna túlbecsülni és túlinterpretálni; a két darab között nincsen
  semmiféle szellemi kapcsolat, egészen más kultúrák  produktumai,
  egészen más szellemet testesítenek meg, s ezért egészen más szellemi
  kontextusban is értelmezendők. Viszont máris elejtettem egy szót
  ("kultúra"), amely mégiscsak valamilyen közösséget jelez közöttük.
  Mindketten kultúrák produktumai, vagyis az  a  közeg,  amelyben
  megszülettek,  s  amelynek  szellemét  megtestesítik,  kultúrának
  nevezhető, azaz belsőleg szerves összefüggésként  és  stílusként
  értékelhető. A "kultúra" szót tehát értékfogalomként használom, amely
  a kultúra termékét mintegy "fémjelzi". Ebben  az  elmélkedésben
  éppenséggel kulcsszónak szánom, mert e két darab felvétele (A denevéré
  1976-ban készült Hamburgban, a Giocondáé 1987-ben Budapesten) jó
  alkalom annak vizsgálatára, hogy az eladásokról is elmondható-e az,
  ami a művekről, hogy ti. kultúrák szülöttei és megtestesítői.

                   *

    A denevér az utóbbi két évtizedben különleges szellemi státusra
  tett szert: a darab, amely korábban is kivételes helyet foglalt el a
  zenés színház, a színházi zene világában, lévén Az Abszolút Klasszikus
  Operett, az 1970-es évektől a Monarchia kialakuló és mindinkább
  elhatalmasodó  kultuszának  és  mítoszának  keretében  sajátos
  szellemtörténeti jelentőséget nyert. Újdonsült szellemi kontextusát,
  paradigmatikus jellegét és szimbolikus értelmét jól érzékeltetik
  Claudio Magris, a neves olasz  irodalomtörténész  és  esszéista
  gondolatai A Habsburg-mítosz c. könyvéből:
    "A fáma szerint egy idős udvari tisztviselő egyszer azt mondta:
  Ha szigorúan vesszük, Ferenc József császár Johann Strauss haláláig
  uralkodott. A Habsburg-kultúra utolsó korszaka mintha csakugyan két
  véglet közt ingadozna, a szótlan méltósággal viselt hanyatlás szomorú
  tudata és a gondtalan operettkönnyedség közt. A két véglet ugyanannak
  az éremnek a két oldala, az utolsó európai illúzió két arca. (...) Ez
  a halódó világ (...) álarcot ölt, pezsgő életöröm mögé  rejti
  hanyatlását, felszínes, önfeledt érzékiségbe menekül. Az iszapos,
  piszkossárga Duna kék lesz, és megkezdődik a történelmi-politikai
  pusztulás előli menekülés egy tiszavirág-életű, érzelgős és élvhajhász
  földi paradicsomba. (...) A prózairodalom, a színház, a költészet és a
  zene pedig megteremti a könnyű, érzelgős kis szerelmek, az életöröm, a
  valcerek Bécsének színes, semmihez se fogható képét: szép idők voltak,
  talán nem oly szilajok, mint a párizsiak, de  táncosabbak  és
  vidámabbak. - A császárság alkonyának idillje az operett (...) Johann
  Strauss  művészete  a  Ferenc  József-i  kor  legjellegzetesebb
  megnyilvánulása, a Habsburg-alattvaló élvhajhász  elidegenedésének
  egyik legerősebb zenei támasza. (...) Az operett a frivol, vidám
  válasz minden gondra, mely az osztrák eget befelhőzi: amikor 1873-ban
  összeomlik a bécsi tőzsde, s pénzügyi csődők és öngyilkosságok sorát
  idézi elő, Anton Fahrbach a spekulánsok ellen megkomponálja  a
  Krachpolká-t, Strauss pedig  a  Denevér  pezsgőáriájával  akarja
  feledtetni a bajokat. - A legfelszínesebb formában a Denevér (1873)
  fogalmazza meg a Habsburg-hanyatlás könnyed, gondtalan mítoszát,
  lüktető melódiákba önti, s olyan figurákat teremt, amelyek számos
  ponton érintkeznek a korabeli osztrák irodalom szereplőivel. 'Éljen
  őfelsége, a Pezsgő!' - kiáltanak föl a vigadozások tetőpontján; mámor
  őfelsége a múzsája ennek a könnyed, víg extázisnak. (...) A Denevér
  szereplői a gondtalanság mákonyában tobzódnak: 'Glücklich ist, wer
  vergisst...', 'boldog, ki feledni tudja, mit megváltoztatni már nem
  lehet'. A banális, klisészerű történetben őszinte, emésztő mélabú
  élteti ezt az öröm iránti nosztalgiát, hiszen az operett keringőiben
  végül is egy darab régi Európa, a XIX. századi tekintély és harmónia
  illúziója haldoklott. Feledni a visszacsinálhatatlant:  ezzel  a
  mottóval lépdel a dunai monarchia a végzet felé."
    A Magris által adott kép nagyvonalú és szuggesztív, ráadásul
  megvesztegetően plauzibilis, hiszen bravúrosan oldja fel azt az
  ellentmondást, amely a darab témája, morálja, kulinaritása, illetve
  születési idejének mindennapi valósága között feszül, felmutatva a
  menekülésnek és az öncsalásnak azt a mélyebb szükségletét, amely éppen
  ebből a mindennapi valóságból a megszépített irrealitás felé irányul.
  A denevér itt már-már úgy jelenik meg előttünk, mint egy megejtően
  színes és bódítóan illatos szál "Les Fleures du Mal", "A Romlás
  Virágai" csokrából. A Magris által adott kép, amely a korszak
  felfogása tekintetében ma tipikusnak és reprezentatívnak teleinthető,
  azok közé a képek közé tartozik, amelyeken az egyes tárgyak annál
  meggyőzőbben idézik fel az eredeti dolgokat, minél nagyobb történelmi
  távlatból, minél magasabbról tekintünk vissza azokra. Ha viszont közel
  megyünk az eredeti dolgokhoz, kiderül, hogy igencsak másmilyenek, mint
  amilyenné a történelmi tabló a maga nagystílű szükségletei szerint
  modellálta őket. Ha Strauss zenéjét képesek vagyunk viszonylag (mert
  hiszen abszolút mértékben úgysem sikerülhet) elfogulatlanul,  az
  újsütetű Monarchia-mítosz és -kultusz modern ambivalenciáinak tudatos
  kritikájával hallgatni, megérezhetjük, hogy ebben a zenében - noha
  csakugyan sok minden megvan a Magris által katalogizált érzések és
  esztétikai minőségek közül - nyoma sincsen a dekadencia, a haldoklás
  édeskés bomlásillatának, a mélabú parfümjének.
    Strausst két zeneszerzővel szokták szellemtörténeti kapcsolatba
  hozni: az anyanyelvi tradícióból Mozarttal, a kortársi és műfaji
  környezetből pedig természetesen Offenbach-hal, aki nemcsak maga
  hangoztatta Mozart iránti, szinte vallásos csodálatát, mert egy ízben
  Rossini is "a Champs Elysées Mozartjának" nevezte. Tehát úgy látszik,
  hogy Strausstól minden út Mozarthoz  vezet  -  ám  A  denevér
  partitúrájának tanulmányozása a bécsi klasszikus hagyomány egy másik
  nagy alakjához is elvezet, és figyelmünket egy olyan  szellemi
  rokonságra irányítja, amelyet nemigen szoktak Straussal kapcsolatban
  említeni. A denevér lapidáris melodikája,  vékony  és  áttetsző
  faktúrája, elementáris objektív humora mögött fel kell fedeznünk Haydn
  alakját és szellemét. Mint Szabolcsi Bence találóan mondja Haydnról:
  "Mozart törékeny és ideges alkatához képest az övé úgy hat, mint a
  dekadencia mellett az életerő" - s ezt Straussról is elmondhatjuk. A
  Cosi fan tutte, az igen, az hozzá képest maga a dekadencia; A denevér
  hozzá viszonyítva zeneileg maga az egészség.
    De hát hogyan lehetséges ez? A történelmi és kultúrális dekadencia
  közegében, egy ilyen párizsi amoralitást és bécsi léhaságot egyesítő
  bulvárdarab tematikus és dramaturgiai keretében  megőrződhetett-e
  egyáltalán, s hogyan őrződhetett meg a haydni életerő és egészség? S
  ami a fő kérdés: nem került-e éppen ebben a minőségében szembe a
  történelemmel, nem vált-e éppen ebben a minőségében anakronisztikussá?
  Vagy lehet, hogy az életerő és az egészség megtévesztő, mert teljes
  igazságnak láttat valamit, ami csak részleges? Lehet, hogy Magrisnak
  mégis igaza van? Ő azt mondja: "Az operettfigurák érzelgőssége és
  együgyűsége azonban - ha túlstilizáltan és komikusan eltorzítva is -
  egy csupán élvezeteiben erős és dinamikus, de érzésvilágában és
  gondolkodásmódjában feudális társadalom maradiságáról és vágyairól
  vall. A német liberális párt uralmának és a nagypolgári családok
  erősödésének korát éljük, amikor a vidéki birtokára visszavonult
  nemesúr helyett a pénzember lép a szalonokba, de a polgárság is
  arisztokratikus és feudális módon szemléli és élvezi a világot. A
  profit szigorú, protestáns erkölcse Ausztriában sem teremti meg a maga
  kultúráját, helyén továbbra is az arisztokratikus pompa dívik, mely
  korszerűtlen módon és funkciótlanul már csak a  vigadós-mulatós
  jellegét őrzi."  Tehát  az  anakronisztikus  társadalom  "csupán
  élvezeteiben erős és dinamikus", és ebből keletkeznék az életerő és az
  egészség látszata? Úgy vélem, Magris nagyon pontosan lát bizonyos
  jelenségeket, de egy kicsit szűkösen értékeli azokat. Megfigyelése a
  probléma lényegéhez vezet el bennünket. Csak azt kell megértenünk,
  hogy az arisztokratikus kultúrának és életélvezetnek, illetve a
  polgári  arisztokratamajmolásnak  és  életélvezetnek  azt  a
  szétválaszthatatlan vegyülékét, amely így létrejött, miért nem lehet
  annyival elintézni, hogy "korszerűtlen módon és funkciótlanul már csak
  a vigadós-mulatós jellegét őrzi".
    Egy társadalom, amely már általában véve elvesztette erejét és
  dinamikáját, élvezeteiben sem szokott erős és dinamikus lenni - inkább
  kifinomult, perveri és esztéta. Ha egy társadalom életvitelében az
  élvezet, az életélvezet a középpontba kerül, s benne ez a társadalom
  erősnek és dinamikusnak mutatkozik, okkal vélekedhetünk úgy, hogy az a
  társadalom nagyon is vitális és életrevaló, s habzsolásával nem
  létezésének utolsó morzsáit  fogyasztja  el,  hanem  éppenséggel
  meghódítja, birtokba veszi a világot. A 19. század közepének és
  második felének nagy evidenciája ez. Az operaszínpadon Verdi ad róla
  hírt először, 1853-ban, amikor a Traviata I. felvonásának báli
  jelenetében kivételesen saját korát és miliőjét hozza színre. Verdi
  1847-től "tanulta meg" Párizst, e város (s a modern történelem) egyik
  legfontosabb korszakában; ott van az 1848-as forradalom idején, 1849
  első felében, a Louis Bonaparte elnökségével megalakult második
  köztársaság korában, 1852-ben, amikor  az  1851.  december  2-i
  államcsíny, "Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája" után  a
  francia társadalom megindul a második császárság felé, s megkezdődik
  (Zola Rougon-Macquart-ciklusa második darabjának címével szólva) "a
  hajsza", élvezetekre, nőkre, milliókra, a hajsza, amelyben versenyt
  fut és egybekavarodik régi vágású, vagyonából élő és az új időkhöz
  adaptálódó vagy egyenesen újsütetű arisztokrata, büszke plebejus és
  parvenü polgár, a hajsza, amelyben a szenvedély: birtokolni, eggyé
  olvasztja az árnyalatokat, a kifinomultságot és a közönségességet, a
  kielégülés keresése a prostitúciót, a léha vágyak féktelen érvényre
  juttatását és a nagy vállalkozásokat, az élvezet a pénzt, a mocskot, a
  vért és egy új, működőképes világrend megteremtését, a hajsza,
  amelyből az élet dinamizmusa kiéget minden  dekadenciát,  s  a
  züllöttségben és az új értékekben  ugyanazt  az  elfojthatatlan
  életrevalóságot, sikerességet, perspektivikusságot, tehát alapvető
  pozitivitást teszi nyilvánvalóvá. A Traviata elején az elementáris
  báli zenével nem egyszerűen egy párizsi szalon társasága, hanem ez a
  vitális új társadalom, ez a habzsoló-habzó élet jelenik meg, s veszi
  birtokba nemcsak a színpadot, hanem a világot is.
    Hasonló élettények állnak  Strauss  két  évtizeddel  későbbi
  Denevérjének hátterében. Azzal a jelentős különbséggel, hogy az
  osztrák polgári fejlődés nemcsak hogy erősen megkésett a franciához
  képest, de nem is váltak annyira uralkodóvá az életstílusban nyers,
  közönséges burzsoá formái, pontosabban: formátlanságai, hanem valóban
  adaptálódott - parvenü módon - az arisztokrácia viselkedésformáihoz és
  életstílusához; mint Magris helyesen mondja:  "a  polgárság  is
  arisztokratikus és feudális módon szemléli és élvezi a világot". A
  Denevérben az egyetlen igazi dekadens, Orlofsky, az emigráns orosz
  herceg kivételével mindenki parvenü, polgár, aki feltolja magát az
  arisztokrácia életkörébe: a járadékos Eisenstein Renard márkinak,
  Rosalinda, a felesége magyar grófnőnek, Frank, a fogházigazgató
  Chagrin lovagnak adja ki magát. Csakhogy amíg mondjuk egy francia
  komédiában az lehetne a "csavar", hogy a parvenü igazi valójában
  lelepleződik, addig a sajátosan bécsi megoldás az, hogy  nincs
  "csavar", hogy a parvenü polgárt nem lehet felismerni, mert olyan,
  mint az igazi arisztokrata, adaptálódott hozzá, sőt: adaptálódtak
  egymáshoz.
    Mármost a társadalom felső rétegeinek ez az összeolvadása az
  arisztokratikus életstílus jegyében éppenséggel nem funkciótlan, hanem
  - s ha úgy tetszik, ez a "csavar bécsi módra" - értékőrző. Mégpedig
  azért értékőrző, mert itt egy erős és szubsztanciális kultúrához,
  kultúrális hagyományhoz való adaptálódás megy végbe. A Denevérben a
  régimódi és újmódi életélvezetet  szétválaszthatatlanul  egyesítő
  arisztokratikus  életstílus  elveszíthetetlen  értékként,  mert
  szépségként jelenik meg. Szépségének az a titka, hogy az élet élvezete
  itt még stílussal, formákkal, az élet kultúrájával párosul, s mintegy
  tüntetően szembeállítja magát a valóságos élet kezdődő, s mára szinte
  teljessé vált  elformátlanodásával.  Amikor  a  legszebb  magyar
  musicalban, Ránki-Hubay-Vas Egy szerelem három éjszakája c. darabjában
  Melitta, a magyar neobarokk társadalom reprezentatív úriasszonya
  Budapesttől, s nemcsak egy háború sújtotta országtól, hanem egy egész
  életformától is búcsúzik, dalában az elvesző értékek között az egyik
  legfontosabb: "És a sikk, amellyel vétkezünk". Nos, A  denevér
  világának is ez az egyik legnagyobb értéke. A "sikk" megőrzött
  kultúra, amit még a vétkezésben is szépnek találni nem romlottság,
  hanem a kultúra szépségének értékelése.
    Igaz: a bécsi arisztokratikus kultúra értékét teljes művészi
  hitellel csak a zenében, a színpadon pedig csak zenés műfajban
  lehetett fenntartani. Ezt a lehetőséget Strauss valóra váltotta,
  mégpedig A denevérben, a páratlan, klasszikus remeklés fokán.
    A denevérnek az a felvétele, amelyet a Magyar Hanglemezgyártó
  Vállalat közreadott, azért nagyon jó választás, mert pontosan ezt a
  darabot  adja.  A  denevér  sajátosan,  történelmileg  már-már
  anakronisztikusan prímér. Ezt kétféleképpen lehet elvéteni: vagy úgy,
  hogy túlságosan is elsődlegesen, operettként - vagy pedig úgy, hogy
  megkésett-kései Mozart-vígoperaként adja elő, mondhatni: a második
  hatványra emelve. Carlos Kleiber, ez a különc, nagy karmester (kit
  mondhatunk még  Karajan  halála  után  fenntartás  nélkül  nagy
  karmesternek?), aki éppen különcsége, a zenei nagyüzemmel és piaccal
  szembeni védekezése jóvoltából tudta elérni és tudja megőrizni a
  nagyságot (ami abban áll, hogy a zene lényegére tör), nos, Kleiber
  mindkét tévutat elkerüli, és abszolút adekvát módon szólaltatja meg a
  darabot. Igaz, ő a szó legszorosabb értelmében beleszületett a bécsi
  klasszikus zenei tradícióba, mint annak az Erich Kleibernek a fia, aki
  ott látható az "évszázad fotóján" Bruno Walter, Arturo Toscanini, Otto
  Klemperer és Wilhelm Furtwängler társaságában. Hogy Carlos Kleiber mit
  tud a bécsi klasszikus zenei tradícióról,  hogy  milyen  fokon
  koncentrálja művészetében és sugározza szét zenekarával azt a hatalmas
  kultúrát - ezt éppen Strauss-interpretációja révén tapasztalhattuk
  meg, amikor a Willi Boskovsky visszavonulása óta hektikus sorsot
  megélő bécsi újévi koncertek sorában (Lorin Maazel mélypontnak hitt
  kedélytelen erőszakossága után és Zubin Mehta azóta azt is alulmúlt
  érzéketlensége előtt) Karajan mellett még egyszer - s lehet, hogy
  utoljára? - 1989-ben megéreztette velünk, hogy  mit  jelent  a
  Strauss-zene mint a bécsi klasszikus zenekultúra szerves része és
  egyik nagy jelensége. Kleiber nem nosztalgikusan tekint vissza erre a
  zenére, sőt nem is visszatekint rá,  nem  retrospektíve  nézi,
  interpretálásának nincsen semmiféle romantikája, szivárványos érzületi
  fénytörése; nála a Strauss-zene abszolut elsődleges, hihetetlenül
  izmos, életerős muzsika. Ez természetesen egyáltalán nem jelent
  primitívséget; Kleibernek - és a Bajor Állami Zenekar tagjainak -
  kivételes  intuíciója  van  a  straussi  dallamok  érzékeny
  hajlékonyságához, a szólamok valőrjeihez; előadásukban e zenekultúra
  egész kifinomultsága jelen van. Ám egyrészt e kifinomultság sohasem
  finomkodás, mert mindig határozott hangadással és éles vonalrajzzal
  párosul, másrészt lépten-nyomon olyan erővel és lendülettel tör
  felszínre és söpör félre mindent az ellenállhatatlan ritmus és az
  örvénylő hanganyag, hogy az valamiféle "élan vital" (az életerő
  lendülete) vidám megnyilvánulásának tűnik. Szinte az egész darabra
  kiterjedően a táncosságnak ugyanaz a csodája ismétlődik itt meg, mint
  a  Haydn-szimfóniák  menüett-tételeiben,  ahol  az  előkelő,
  arisztokratikus  táncformákban  népi  táncok  energiája,  szilaj
  temperamentuma  és  dobbantása  lüktet.  Plebejus  erőnek  és
  földközeliségnek, illetve arisztokrata kultúrának-stílusnak ez  a
  klasszikus szintézise támad fel Kleiber előadásában - kongeniálisan
  magával a darabbal.

  

    Ezeknek a plebejus gyökereknek köszönhető az is, hogy Kleiber -
  miként Strauss is - egyszerre érzékeli belülről és kívülről ábrázolt
  világát. Ennek a kívülről is látásnak köszönhető az ábrázolás objektív
  humora, iróniája. Sem Strauss, sem Kleiber "nem dől be" hőseinek, a
  karmester egész hangütésével, s már a szereposztással olyanoknak
  mutatja be a figurákat, amilyenek - a méltányoló empátia és a
  távolságtartó irónia együttesével. Ez a biztos tartás mindvégig
  érezhető, ám legárulkodóbban a II. felvonás fináléjának nagy F-dúr
  allegretto  moderato  részében  ("Brüderlein,  Brüderlein  und
  Schwesterlein..."),  a  mindent  elöntő,  meghatott,  bávatag
  szentimentalizmus nagyjelenetében - mifelénk ez a részlet úgy él a
  köztudatban,  mint  a  klasszikus  német-osztrák  humanizmus
  testvériség-eszméjének és -hangjának kései, álomszerű felderengése;
  nos, Kleiber nem hatódik meg a figuráktól, megérezteti ugyan a
  pillanat szépségét, de nem úszik el vele, szigorúan tartja  a
  folyamatos tempót, távolról nézi a jelenetet, bölcs józansággal. És
  neki van igaza.
    Carlos Kleiber Denevér-interpretációja kongeniális, amit ezúttal
  nem annyira az az érzés szavatol, hogy a kép, amelyet ad a darabról,
  megfelel annak a képnek, amely bennünk él róla, mint inkább az a
  felismerés, hogy lehánt róla sok-sok - olykor szívünknek nagyon is
  kedves - hamisságot, és visszavezet bennünket a darab eredeti, haydni
  szelleméhez.
    És micsoda énekesei voltak még 1976-ban Kleibernek e törekvéséhez!
  Hogy mindenki intakt hangon, művészete teljében,  intelligensen,
  ábrázoló eszközeinek pontos alkalmazásával működik közre, az itt csak
  az alap. De ennek az előadógárdának még szellemisége is van. Kleiber
  olyan  német  (az  egyes  művészek  származásától  függetlenül,
  szellemiségében német) előadókat válogatott össze, akik tökéletesen
  otthon vannak a bécsi stílusban, ugyanakkor hangjuk és előadásmódjuk a
  zenei éthosz tekintetében tisztább, élveteg puhaságtól, behízelgő
  érzékiségtől mentesebb, kevésbé zsigerekre ható, mint az ún. igazi
  "wienerisch" énekeseké. A hangok nem olyan édesen érzékiek, de a
  figurák rámenősebbek; céltudatosabbak és energikusabbak - így talán
  kevésbé hódítóak, viszont aktívabbak és érdekfeszítőbbek. Leginkább a
  bariton-Eisensteinre, Hermann Prey produkciójára  áll  ez.  Prey
  egyébként is mindig feszült, fűtött előadásmódja, a tenorhang hőfokára
  törekvő éneklése olyan izgalmi állapotot, érzéki energiát, kifelé
  forduló aktivitást tesz élményünkké, amely bőségesen kárpótol a
  tenorhang fényéért, és mindvégig nagyon pontos figurát teremt. Bernd
  Weikl (a következő időszak pompás férfipéldány Eisensteinje!) itt dr.
  Falke, a darab intrikusa, kevesebb kedéllyel, több keménységgel,
  józansággal és tetterővel, mint szokás, ám a szerep dramaturgiai
  szabatossága feledteti, hogy hiányzik a varázslatos hang és éneklés.
  René Kollo Alfredja végre eloszlatja azt a fél reértést, hogy a herceg
  énektanárja olasz énekes, á la Rózsalovag; a könyörtelenül németes
  "italianitá" pontosan a helyére teszi a figurát. Benno Kusche Frank
  fogházigazgatójában szintén egészségesen kevesebb a charme-os kedély
  és több a foglalkozásához illő szögletesség, mint megszokhattuk. A két
  női főszereplő hangjából és énekléséből is hiányzik az az olvatagság,
  ami olyannyira "wienerisch"-nek számit. Várady Júlia  Rosalindája
  mindenekelőtt nagyon okos asszony, aki pontosan tudja, hogy mit miért
  tesz, s aki tökéletes biztonsággal nyeri meg az élet emberi játszmáit.
  Lucia Popp az eszményi  szubrett  típusának  egyik  példányával
  örvendeztet meg; már itt is megejtő hangjának, zeneiségének az a
  sugárzó, tiszta derűje, amely később született, de hozzánk előbb
  elkerült Susanna-felvételének hallatán elragadja a hallgatót. S végül
  essen szó a nagy szereposztási trouvailleról. Orlofsky, a spleenes
  orosz herceg szerepét Strauss mezzoszoprán hangra  írta,  tehát
  nadrágszerepre gondolt. De hát Orlofsky nem Cherubin, Strauss zeneileg
  nem tette eléggé feladattá a figurát, az énekesnőnek nem kibontania
  kell az alakot, hanem hozzá kell tennie önnőn érdekességét, hogy
  legyen is valamilyen. Denevér-élményeim alapján ez nemigen szokott
  meggyőzően sikerülni; Brigitte Fassbänderen kívül nem volt szerencsém
  érdekes Orlofskyhoz. Az orosz származású Iwan Rebrőff  falzett,
  fejhangon, fisztulázva énekli a szólamot. A hatás leírhatatlanul
  frenetikus. Az excentrikus figurára megszületett az excentrikus,
  alighanem felülmúlhatatlan megoldás.
    Kleiber 1976-os Denevér-felvétele hozzávetőleg úgy mutatja fel egy
  évszázaddal a darab keletkezése után a nagy  bécsi  klasszikus
  zenekultúra - immár csak az előadóművészet szigetére visszaszorult -
  erős és szubsztanciális hagyományát, mint annak idején Strauss műve. A
  felvételt hallgatva egy folyamatos defenzíva végpontjának a tanúi
  vagyunk. Ma már nem lehetne így megcsinálni ezt a felvételt: nincsenek
  meg hozzá a stílust anyanyelvként "beszélő" énekesek. De úgy, ahogy
  tizennégy évvel ezelőtt még sikerült, egy nagy kultúra  utolsó
  produktumai közül való, s bár már végképp anakronisztikus, mégis
  bámulatosan szerves, és egyebek között nyilván ennek is köszönhetően:
  hihetetlenül harmonikus.

                   *

  

    A denevér: műfajának ékessége. Ponchielli Giocondájáról ezt nem
  lehet elmondani, legjobb esetben is az operairodalom harmadik vonalába
  tartozik... igaz, az itt található művekből a legélvezhetőbbek közé.
  U(hrman) Gy(örgy) a Prestóban, a Hungaroton Hanglemez  Híradóban
  pontosan jelölte ki a helyét: "A Gioconda igen jó opera. Ha egy
  kevéssel több szerencséje adódik ennek a műnek... Ha... ha nem éppen
  mint a nagy Verdi-darabok kortársát, s mint a születő Giovane Scuola,
  Puccini és a veristák közvetlen elődjét hallgatnánk ezt az operát,
  aligha találnánk nála jobb olasz művet a XIX. század második feléből.
  Ponchielli zenei képzelete és ösztönös drámai érzéke a legjobb
  részletekben felért e nagy kor és kartársak színvonalára is." A
  kritikus, aki hivatásánál fogva kritikusabb a szerkesztőnél, persze
  nem annyira arra veti a hangsúlyt, hogy "ha Verdi és Puccini nem...",
  mert hiszen Verdi és Puccini igen: ők igenis voltak, műveik vannak
  számunkra. Ezek mutatják meg nekünk a Rossini, Bellini, Donizetti
  utáni olasz opera teljesítőképességét, ezek adják meg a mértéket. Ha
  Verdi és Puccini életműve nem létezne, akkor az egész műfaj mást,
  kevesebbet jelentene számunkra, és egyáltalán nem biztos, hogy a
  szóban forgó korszak olasz operája nem esett volna-e ki kultúrális
  tudatunkból, s nem egy teljesen más rajzolatú operatörténeti térkép
  élne-e bennünk. De most valóban ne a csúcsok felől mutatkozó szédítő
  szintkülönbséget hangsúlyozzuk, hanem a Gioconda relatív értékeit és
  önértékét.
    A Gioconda 1876-ban, keletkezésekor még up to date darab, egy
  cseppet sem anakronisztikus. Verdi ekkor éppen hallgat, 1871-ben
  készült el az Aidával, művészetében most nagy belső átalakulás megy
  végbe, amelynek eredményei a Simon Boccanegra 1881-i átdolgozásában
  mutatkoznak meg először, s az Otellóban  1887-ben  már  teljes
  pompájukban jelennek meg. A Gioconda zenei dramaturgiája és idiómája
  meglepően beleillik a Verdi által kirajzolt operatörténeti menetbe: az
  ún. zártszám-opera elveszti éles szkémaszerűségét,  de  megmarad
  alaprajznak,  a  formai  határok  képlékenyebbek  és  (főleg
  ornamentikávall) elfedettebbek lesznek; ugyanígy a bel canto-metodika
  is szétoldódik, az énekszólam beszédszerűbbé válik, s ezen belül
  telített mikromelodika teremti meg a kifejezés sűrűsödési pontjait,
  hogy aztán elszakadjon a pillanat spontaneitásától és emblematikussá
  rögzülve emlékeztető-utaló szerepben térjen  vissza.  Mindez  az
  átalakulás  (hozzávéve  a  harmonizálás  és  a  hangszerelés
  gazdagodását-színesedését is) megfelel annak az átalakulásnak, amely
  ugyanekkor Verdinél megy végbe. A zsenialitás és a derekas tehetség
  áthidalhatatlan különbségéről dramaturgiailag (tehát a zenei invenció,
  a zenei anyagminőség és a poétikus átszellemítés szédítő különbsége
  mellett) leginkább az árulkodik - és ebben meglepő módon a librettót
  Tobia Gorrio álnéven jegyző, máskor kiváló Arrigo Boito is ludas! -,
  hogy  a  darab  elemei  nincsenek  maradéktalanul   drámai
  konfliktusok-viszonyok szigorú foglalatába zárva. Önállósul a kórus,
  elszabadul, eluralkodik a háttér, a miliő, a zsáner.  Egyrészt
  élősködő, burjánzó ornamentikával fedi el az emberi viszonyok tiszta
  vonalvezetését,  másrészt  a  hősök  tragikus  szituációjával
  szembeállított vidám, gondtalan külvilág szimpla (s a folytonos
  ismételgetés  során  mind  laposabbá  váló)  kontraszthatásával
  helyettesíti a zenedrámát, próbálja kompenzálni a drámai inteaszitás
  hiányát. Persze a zsánerszerű háttér előtérbe tolakodását a francia
  opera egyre erősebb hatásával is lehet magyarázni, ez azonban nem
  menti az eredményt. A zsáner elburjánzása az operában biztos jele a
  drámai centrum elerőtlenedésének és felbomlásának, az igazi drámai
  világlátás és ábrázolóerő hanyatlásának. Egyébként épp e korszakban
  Verdi A végzet hatalma (1862/69) c. operájától kezdve Muszorgszkij
  operáin és Bizet Carmenján (1875) keresztül Puccini majdnem minden
  operájáig még remekművek egész sora bizonyítja, hogy nem egyszerűen a
  zsánerszerű elemek mennyiségi növekedése a probléma, hanem az, hogy
  sikerül-e egy drámai világkép szerves részeivé tenni őket, miként a
  műfaj e mestereinek műveiben történt avagy meghagyják őket szervetlen
  kontrasztnak vagy dekorációnak, mint a többiek tették Ponchiellitől
  kezdve Giordanón és Cileán keresztül Wolf Ferraring és Respighiig.
    Egy másik szempontból azonban fontos Ponchiellit kivenni ebből a
  sorból. Talán méltánytalanul is élesen megfogalmazva: a Gioconda még
  igazi opera, szemben a felsoroltak pszeudo-operáival. Ponehielli
  számára a romantikus olasz opera még elsődleges kifejezési forma,
  attól az útelágazástól kezdve azonban, ahol Puccini, a zseni, illetve
  Giordano és a hozzá hasonlók útja szétválik, a felsoroltak számára az
  opera csak egy lehetséges műfaj, a hagyomány tehetetlenségi nyomatéka
  révén. Műveikben csak az operára irányuló akarat evidens - minden, ami
  hangzik, másodlagos, harmadlagos, sőt sokadlagos operai műanyag. A
  Giocondában még hiteles az a temperamentum, amely felfonósítja a
  szereplők hangját, a szituációkat, megbírja a nagy együtteseket és
  felfuttatja a finálékat. De a darab igazi fölénye a Puccini életműve
  mellett keletkezett operákkal szemben a melodikában fogható meg.
  Ponchielliben még elevenen élt a Bellini- Donizetti- Verdi által
  kiteljesített olasz romantikus operának az  a  képessége,  hogy
  melodikusan mondja el a világról a leglényegesebbet, hogy az emberek
  legbensőbb lényét, érzéseit, viszonyait, drámáját, sorsát nagyhatású,
  szubjektív, telített, intenzív, érzéki, figyelmet keltő és lekötő,
  illetve fülbemászó és az emlékezetbe mintegy beleégő dallamokba
  sűrítse.
    Ez hát az olasz romantikus opera erős  és  szubsztanciális
  sajátossága, hagyománya, amit a Verdivel beteljesedő és lezáruló
  operatípus után Puccini még össze tudott egyeztetni a modern kor
  ábrázolási követelményeivel, realizmusigényével és idegéletével. Az ő
  zsenialitásának a bravúrja az, hogy az olasz romantikus operát, amely
  azon az előfeltevésen alapszik, hogy a világot át lehet  írni
  artisztikus, az emberi hang anyagának megfelelő dallamokba, hogy a
  legtragikusabb és legprózaibb élményeket is szépen el lehet énekelni
  (s amely feltevés a századfordulótól egyre anakronisztikusabbá vált!),
  pontosan egy tucat opera erejéig át tudta menteni a modern világba,
  sőt, modern műfajjá tudta tenni. Azoknak, akik körülötte megpróbálták
  fenntartani a műfajt, éppen a melodikus  invenció  elapadásában
  mutatkozott meg leginkább a reménytelen tehetségtelenségük. Az Andrea
  Chenier néhány mozzanatától eltekintve ezeknek a zeneszerzőknek csak
  bágyadt, üres, általános dallamszkémákra futotta; a beállítás, a
  hanghordozás jelentőségteljesen jelzi, hogy "most dallam jön", de amit
  hallunk, az a nagy semmi. Nos, a Gioconda legvonzóbb megkülönböztető
  értéke éppen dallamaiban van, a sötét tónusú, telített, szubjektív,
  romantikus melódiákban. Ezektől kapjuk meg azokat az érzéki és érzelmi
  impulzusokat, amelyek a fontos pillanatokban felemelnek bennünket az
  általános operaiság, az átlagosság élményszintje fölé. Ilyenkor kicsap
  a darabból, és felfonósítja a hallgatót az az igazi operai tűz, amely
  Bellini, Donizetti és Verdi darabjait élteti.
    A Gioconda értékeit voltaképpen úgy is össze lehet foglalni, hogy
  benne az olasz romantikus opera még anyanyelvként szólal meg, hogy ez
  az operakultúra még elsődleges: az érzésmódnak, a zenei invenciónak,
  az érzések zenei diszponálásának eleven kultúrája ez nem csupán
  öröklött műveltség. A Gioconda annyiban eleven, amennyiben hatékonyan
  működik benne az az érzelmi és művészi kultúra, amelyből született.
  Csakhogy az ilyen művek jobban kötve is vannak ahhoz a kultúrához,
  jobban bele is valamelyből születtek, mint az egyetemes, s ezért saját
  közegük fölé emelkedő remekművek. Ebből az következik, hogy előadásuk
  hitelességének még inkább feltétele a megszólaltatás anyanyelvisége,
  stíluselevensége, mint a legnagyobb remekművekének (utóbbiak végtelen
  gazdagságából mindez csak egyetlen aspektus). Az új, CBS- Hungaroton
  koprodukcióban készült Gioconda-felvétel szolid, megbízható előadás, a
  világpiacon alighanem az operafelvételek második és harmadik vonala
  kőnőtt  szlalomozhat.  Hanglemezgyártásunk  feltételeit,  hátterét
  figyelembe véve ez büszkeséggel tölthet el. A felvételt nem is hazai
  perspektívából tartom jellemzőnek, a hazai háttér felől nézve még a
  túlnyomóan másod-harmadvonalbeli előadógárda is igazán impozáns - az
  érdekesebb probléma az, hogy ez a jeles előadógárda a romantikus olasz
  opera előadásának már egy műfaji kultúráján kívüli vagy utáni,
  stílusidegen világhelyzetét reprezentálja. Ez nem a közreműködők
  nemzeti sokféleségéből következik.  Az  operajátszás  mindig  is
  internacionális volt, az olasz operák nagy múltbeli megszólaltatói is
  igen különböző származásúak voltak. Nem a születés, a származás a
  fontos, hanem az operatörténet erős és szubsztanciális hagyományainak,
  szuverén kultúráinak az elevensége. S ez az, ami már mintha végképp a
  múlté volna. Az operajátszás mindent nivelláló világpiacán (ahol már
  csak a historikus irányzatok  képviselnek  zárt  szigeteket)  a
  hagyományok, stílusok, kultúrák egymásba oldódtak, már csak egyetlen
  nagy, általános operaelőadási stílus van, amelyen belül már csak az
  egyes stílusokra jellemzőnek vélt modorosságokkal kísérelnek meg
  olykor bizonytalan célzásokat tenni az idióma sajátszerűségére.
    A darab elsődleges, természetes stílusát főként egy olyan betanító
  karmester idézhetné meg, aki maga még anyanyelvként birtokolja.
  Giuseppe Patané elvileg ilyen karmester lehetett volna, ha valójában
  nem routinier lett volna (bár kétségtelenül a jobbak és hasznosabbak
  közül való), aki mindenekelőtt nagyvonalú, erőteljes és szigorúan
  határoló formálásával tűnt ki, nem pedig a zene belső organizmusának
  érzékeny megelevenítésével. De külőnben is mit érhetett volna el
  Patané született nápolyi muzikalitása egy budapesti hanglemezfelvétel
  alkalmával (amelyre senki sem hitelességet tanulni jött, hanem csak
  eladni azt, amit már tud) az énekessztárok határozottan kialakult
  stílusával  szemben?  És  mit  érhetett  volna  el  az  Állami
  Hangversenyzenekarnál, amelynek számára az olasz romantikus opera maga
  a zeneirodalom Atlantisza, elsüllyedt földrésze, amiről nincsenek
  tapasztalatai, amihez nincsenek eszközei, s mely zenekar ma egyébként
  sincs olyan állapotban, hogy játéka hanglemezen nemhogy autentikus és
  élményszerű, de akár csak élvezhető is legyen. A zenei fantázia, az
  érzékeny,  kifejező  formálás,  a  valőrök,  a  szólamok  közti
  karakterkülönbségek, az eleven zenei szervesség teljes hiánya, az
  egynemű, színtelen, tagolatlan hangmassza voltaképpen azt a kérdést
  veti fel, hogy az ilyen zenekari produkció egyáltalán elfogadható-e.
  Hát így van zeneileg megalapozva az előadás, az énekesek szereplése.
    Ily módon az énekesek azt adják, amit hoztak, részint különböző
  iskolákból, részint az  általános  operajátszásból.  A  felvétel
  legerősebb, s egyszersmind egyetlen perfekt produkcióját Sherill
  Milnes nyújtja Barnaba szerepében. Szemben legutóbb recenzeált Posa
  márkijával, ez a szerep igazán neki való, s nemcsak mert intrikus,
  hanem mert lényegtelennek mutatja énekesi fogyatékosságait, viszont
  kidomborítja erősségeit. Ebben a száraz és túlnyomóan beszédszerű
  szólamban hangja nem juttatja szüntelenül eszünkbe, hogy a 60-as
  évekkel bezárólag még gazdag orgánum is kellett ahhoz, hogy valaki a
  világ egyik első baritonistájának számítson, s nem fájlaljuk a
  kantábilis kifejezés hiányát sem, ellenben  lenyűgöz  a  szólam
  páratlanul szuverén és eleven birtoklása-kezelése, a hangütés halálos
  biztonsága, a szövegartikuláció kivételes plaszticitása és talán
  mindenekfelett a ritmus, amely olyan rugalmas és pregnáns, amilyet
  legfeljebb csak  a  hajdani  legjobb  német  Wagner-baritonoktól
  hallhattunk. Milnes éneklése tehát éppenséggel nem olaszosságával
  tűnik ki, viszont legalább fölényes művészi és technikai biztonsággal
  tökéletesen pontos, szuggesztív figurát teremt.
    A felvétel nyilvánvalóan Marton Éva kedvéért jött létre. S az ő
  jelentős egyénisége és profizmusa természetesen olyan hangi jelenlétet
  is eredményez, hogy Giocondája képes megfelelni annak a középponti
  szerepnek, melyet Ponchielli a figurának szánt, noha nem tudott mindig
  igazi ragyogással felruházni. Marton tehát megfelel a szerepnek, de
  nem kompenzálja fogyatékosságait. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a
  szerep nem annyira neki való, mint látszik. Marton nem az a "régi
  vágású", sűrű és sötét orgánumú drámai szoprán, akire ez a szerep
  koncipiálva lett, ő eredendően lírai alkat, még a Tebaldiéhoz a
  legközelebb, de annál is világosabb, spirituálisabb, "németesebb".
  Kivételesen ambiciózus és tudatos művész lévén azonban gondosan,
  szakmailag megalapozva orientálódott át a nagy  drámai  szoprán
  szerepkörre. Hangja, amelynek fénye valaha oly átlelkesült volt, mára
  mintha valamilyen sárgás lakkréteget, égetett mázt kapott volna, amely
  időnként csakugyan szépen csillog, de olykor elvékonyodik,  sőt
  lepattogzik, s az egész orgánumban van valami nem valódi, valami
  "lakkozott". Gioconda szerepében ez most feltűnőbb, mint korábban. De
  nemcsak a hangszín imitált, hanem az egész előadásmódban, az éneklés
  egész stílusában erős igyekezet nyilvánul meg az "olasz drámai
  szoprán"-hangvétel megjelenítésére, ami azt jelenti, hogy ez nem az
  ábrázolás alapja, hanem maga is szerep. Marton Éva  Giocondája
  kivételes szakmai-művészi színvonala ellenére is valahogy a "majdnem",
  a "mintha" élményét adja. Ugyanezt lehet mondani Budai-Batky Lívia
  Laurájáról is. A hang, a profizmus az ő esetében is érthetővé teszi
  karrierjét, s főlényét hazai pályatársaihoz képest. Ám a hang tónusa,
  intenzitása mégsem valódi, "rá van téve néhány lapáttal". A matériából
  is, a dallamformálásból is hiányzik az a nemesség,  a  drámai
  vehemenciával is harmonizáló kifinomultság, az az érzéki fény, ami az
  igazi olasz operakultúra sajátja - a mélytüzű lakkrétegen itt is
  át-átüt a nyersebb és mattabb alapanyag.
    Samuel Ramey minden tekintetben amerikai perfekcionizmusról tesz
  tanúbizonyságot,  s  éneklésének  hibátlan  szépséggel  párosuló
  kifejezéstelensége most nem olyan zavaró,  mint  Figarója  vagy
  Kékszakállú  hercege  esetében,  mert  Alvise  eleve  a  darab
  legtartalmatlanabb és legszemélytelenebb szereplője. Giorgio Lambertl
  Enzojáról - Ernanija és Orontéja után - valószínűleg nem méltányos
  kritikát mondani, mert tudtommal eredetileg nem ő énekelte volna a
  szerepet, a felkért és megbetegedett José Carreras helyett beugorván
  voltaképpen  megmentette  a  felvételt.  Fahang-merevséggel  és
  -kifejezéstelenséggel énekli végig a szólamot, a leggyengébb "Cielo e
  mar"-t produkálva, amelyet lemezről valaha is hallottam. Anne Gjeuang,
  Gioconda anyjának megszólaltatója  lehet,  hogy  komoly  karrier
  várományosa, ezt a szerepet azonban nem tölti  ki  érzékietlen
  hangjával.
    Meglehet, igazságtalanul keménynek ható szavak ezek egy olyan
  felvételről, amelyről mégiscsak azt állítottam, hogy megállja a -
  második/harmadik helyét a nemzetközi mezőnyben. Csak hát kínálkozott
  az összehasonlítás a Denevér-lemezzel, s az bizony így üt ki. A
  Denevér-felvétel a kultúrát, a stílust reprezentálja, s az operett
  műfajában is a nagy előadóművészet dimenzióját képes elénk tárni. A
  Gioconda a szerves kultúra és stílus gyökértelen imitálását mutatja, s
  a nagyság akarását, amit azonban a "majdnem", a "mintha" mindig
  fatálisan elválaszt a teljesüléstől. És sajnos a művészetben az ilyen
  hangzó evidenciák könyörtelenek.

                                Fodor Géza